Luke 17

Iesuu deiada degomole louevenu.

Matiu 18.6-7, 21-22; Maka 9.42

Iesuu deiada ke louge uoholige au esemu namigevei loui avoe, “Vani bahata vaveve toelau ataemo velemama. Isito olena louge ataeau vaveve toela vage ata ke nohoma. Ata olena isiviai di evievi ese molehame aiohavoge au vaveve toela vage abege ataeau mune baluga mai enoveta etunuvai mai davalamo mihatuge keu duave.

“Iale la ebia nibievelive la haoka moleu vaveve toela vage talive namihai vaveve ke bamuve. Ige au kemo hoilahage lainaho toelave ke huhuigelive. Mesoho vani igae kemo au vaveve toela vai la aiogeve seveniaito (7) tota loholive la namigevei au vaveve toela ke louge lainaho bae toelave ke huhualive.”

Ige esemuiabeau namihai avoe, “No evievi negotige auna balugai.” Ige au namigevei avoe, “Masitae i keu esevehame. Isito mesoho la evievi keu masitae i ke nahate vage lana idi ko namihai kosea, ‘Galata toholahai tota e nimo laminela. Ige auna la hoto evisi vai.

“Di hoto mole louge evive. La esemu moleu bulumo loviai mesoho ovo nibievenata hoilahai lohoge lana valive avuho loui kosea, ‘Solekai talive lovi inela.’ Ba, la bae katealivebene. Isito lana louge auna la lovi vai hamai laoveito la halimo usege lana lovi ive. Keu uoholige esemu kena bae lovi isi. La esemu keu vani bahata lovi ke vama. Iale la bae ke hoesehavolivebene. Keu loviveike. 10 Ke nahate laeau di esemu. Iale lana di laheho louale ke vai gabialiege loui kosea, ‘Noeau esemu unaha. Keu no lovilike.’”

Lebolasite teniau (10) momolelahalu.

11 Iesuu kateai louito halei Dielusalema humahala tinu. Isi tiale Galilita Samaliata vatae tamagamo tinu. 12 Keve tiale o molemo velemasege lebolasite ada mole isi ada mole keau haeavamole lavisi Iesu elehai hohavoi avoe, “No Kosive Iesu, noheho uvuai no tedaevenela.” 14 Kateai louge Iesuu elegevei abuho loui avoe, “Tige dubu nalimaleau bae la vava elehai hilokage la vavahani keu uoholinu.” Kateige abu tisege humaha tavae vavaeabeu dua vanu. 15 Ige igaeu au vava elehai hoilahai lohoale baita Dilava imihai hoesehavonu. 16 Isi lohoale Iesu vudimo kome bokoai vata bisi holumai Iesu hoesehavonu. Vaveve kateale vale ata keu Samalia ata. 17 Ige Iesuu au esemu namigevei avoe, “Dana ata ada mole isi ada molenike hoesegevenu. Iale degomoleau oleve. Isege igae kou hoilahai lohonu. 18 Osiohoike vata mole ata ko igaeu hoilahai lohoale Dilava hoesehavonu. Isege Diue ata naini (9) keau hoidevei lohoholilu.” 19 Kateai louito malaha ke namihai avoe, “Di a evievimo a hoesehavoale hovelahai tenela.”

Iesuu lohoveve vaveve

(Matiu 24.23-28, 37-41)

20 Vani mole Balisia ata degomoleau Iesu namihai avoe, “Osiomalela Dilava matamae doga kena bae lohoi.” Ige Iesuu loui avoe, “Vani keu lohoveve ataeau bae elehalivebene. 21 Atabeu bae koseale loulivebene. ‘Avuike uoke lohonu.’ O mesoho, ‘Avuiko lohonu.’ Kosealemo la Dilava matama dogae uveve ke hoto evige la uvumo ua.”

22 Kateai louito au esemu namigevei avoe, “Vanie toela molena bae lohoge lana isiviale Atae Ese elehai. Isito la bae elehalivebene. 23 Vani kela ataeabuna laheho loui kosea, ‘Elehave. Avuike uoke.’ O mesoho, ‘Avuike ko.’ Kateai louge lainaho hotoeabe evisi kaovaho talive. 24 Atae Eseu lohoveve keu koseanu. Vau nivolekai solekai otogomo atagai kibalai vaki mole velemai vaki mole velemale ke nahate Atae Ese vanina bae lohoi. 25 Isito vasohuta ataeau vatamo umale koeabuna kabebihavoi aiohavoge auna vatehani baluga malei. 26 Ataeau subuta Noa vanimo vamale ke nahate Atae Eseu lohoveve vani ketamo abuna katelahai. 27 Noa vani kemo ataeau lovi isi e isi mahinuvulahama. Abu kateilage Noau bouti uvue tisege e balugau lohoale ata bahata havehatunu. 28 Lota vanimo abu vamale keta kateanu. Vani kemo abu lovi isi e isi molela kunai voilahai bululahai o houevema. 29 Isege vani mole Lotau Sodoma o ke halei tisege veneu otogomo dobai lohoale o ke bahata mahoevei gabianu. 30 Iale Atae Esena tota hoilahai lohoho vasege ataeabuna katelahai.

31 “Vani keu lohoge ata moleu oe dokoe uale keu bae oe uvue deluai au kunai maleliho talivebene. Isege ata moleu bulue uale keu bae oe hoilahai talivebene. 32 Iale Lota mahinae vaveve ke huhulahave. 33 Olena au ebika unaha huhuaniege auna uveve dua hosidisi. Isito oleu au ebika huhuholiniege auna uveve dua malei. 34 Iale di la namigevege evive. Vani kemo ata abui abuna ava igaemo ladevesege Dilavana mole haleito mole mai tai. 35 Isege keate abui abuna igaetoai lovi vasege Dilavana mole haleito mole mai tai. 36 Isege malaha abui abuna bulue lovilahasege Dilavana mole haleito mole mai tai.” 37 Iesuu kateai louge esemuiabeau namihai avoe, “Kosive, auna oleve keve mai tai.” Ige Iesuu namigevei avoe, “Mesia moleu hatisi hisiage uguiau ke iliho mole bevueveale ke nahate vaveve nimolete keabuna velehovoge lana ke elehai huhuige di lohoveve vaniu vuguvuguanu.”

Copyright information for `KPX