Luke 22

Diudasiu Iesuho haiale deiada

Matiu 26.1-16; Maka 14.1-11; Dioni 11.45-53

Iesu kateilage Diue vahaeho vani mole Basova keu vuguvuguanu. Vani kemo abu bae beikini baudata valava mahoale ke ilivebene. Isito abuna vani kela mamoe havei isi Dilava hoesehavogei. Isege Diue dubu nalievemale kosive isi Diue menaka loui haivemale keau vabulahai isiviholilu atae vudimo Iesu hamaliho. Isime maveve humaha mole kaovama.

Isege Seteneu Iesu esemu tuelo (12) ke mole Diudasi Kaliota uvumo deluanu. Iale keu tiale Iesuho haiai dubu nalimale kosive isi dubue udaha nalimale bukate kebia namigevei avoe, “Dana oleve kateai Iesu mai laovei.” Ige abu ke evisi vahaeholahai isiviale moni mai omisi. Kateige Diudasiu loui avoe, “Duave.” Isi tiale Iesu maveve humaha ke kaovama. Isito isiviholiale ataeau ke hilokaliho.

Iesuu au esemuhi Basova lovi ilu.

Matiu 26.17-25; Maka 14.12-21; Dioni 13.21-30

Iniale Diue vahaehoe vani keu lohoge abu isiviai mamoe havei Basovae lovi isi. Iale vani kela Iesuu Bitata Dionita hanavei loui avoe, “Talive nahie Basova lovi ke gadehavove.” Ige abu namihai avoe, “A isiviale nona oleve keve talive lovi ke bevuai.” 10 Ige au loui avoe, “Talive o kemo velehovoi elehage malaha moleu e bagumo e hai tige ke ehovai talive ovela velehovove. 11 Isi o ke biage namihai kosea, ‘No haivemaleu aho loui avoe, O olete uvumo dana di esemuhi Basova lovi isi.’ 12 Lana katelahai namihage auna la holoevei o ke ehue tiniege uvu mole baluga mai la haivei. Ige ke uvumo nahie lovi bevuai gadehavove.” 13 Kateai louge abu halevai tiale au louale ke nahate elehalu. Isime keve Basova lovi iveve ke gadehavolu.

Aleto

(Matiu 26.26-30; Maka 14.22-26; 1 Koliniti 11.23-25)

14 Lovi iveve vaniu gutuige Iesuu lohoale au abostolo tuelo (12) kebiahi lovi iliho ugulelevalu. 15 Ige au abuho loui avoe, “Dana bae vatehani malei. Iale di isivi balugale lahehi ugulamoi Basova lovi ko isi. 16 Isito di la namigevei. Di bae tota lovi ko ilivebene. Isito Dilava matamae dogau lohoge vani kemo Basova lovi kona bae ihuve seleve holige dana bae isi.” 17 Hoto ke louito kabu mai hoesehavoi mai au esemu ovei loui avoe, “Ko igaegae mole ovei ive. 18 Di la namigevei. Di bae tota uaini koseale ilivebene. Ilage Dilava matamae doga keve dana bae tota isi.” 19 Kateai louito valava mai hoesehavoi vakoai malei ovei loui avoe, “Di misilike ko di laovenu. Iale ko isi di huhulahave.” 20 Ige abu lovi ige uoholige au kabu mai ovei loui avoe, “E kou di tahoike ko. Iale di tahona lotige Dilavana di taho kemo laheho menakae doga vai.

21 “Isito di hoto mole louge evive. Nahi kove uguiavoi lovi ima. Isito la mole igaena bae di mai atae toela ovei. 22 Ige dana kemo hatai. Kateale keu Dilava isivilike. Isito malaha keu dahoe haiale ke nohoma.” 23 Kateai louge abu hovedevei abu molete namigevei avoe, “Nahiemo ole igaena vaveve ke vai.”

Oleu baluga.

24 Abu katelahaito baita moleho loulage moleu loui avoe, “Dau laemo baluga.” Ige moleu avoe, “Ba, dau baluga.” 25 Katelahage Iesuu namigevei avoe, “Vatae kosiveau abu vuvunemo abu ata nibievei isivialeike esemuiabeau iviabe tabagevei loui kosea, ‘Laeau no kosive balugaea.’ 26 Isito lainaho vaveve ke nahate vagelive. Di isiviale la vaveve koseale vage keu duave. Lana isiviai kosive holiho valiege vasohuta la ebia halevai mole tedaevei hoesegeveve. 27 Vatae kosive abuna uguiavo unahai louge esemuiabe abuna lovi malei ovegei. Katealemo lana hilokage oleteu baluga. Oleteu eseve. Isito dau kateholinu. Dau la baluga. Isito di la hoesegevei la tedaevema.

28 “Isito vani bahata vaveve toelau daemo lohosege laeau daluvuta ua. 29 Iale di Mamau ataeau adave uvumo uveve vuvune mai daoale ke nahate dana vuvune mai laovei. 30 Ige lata vani kemo daluvuta igaetoai lovi isi telonamo uguiavoi vuvune kemo Iselala valada tuelo (12) kebia nibievei vaveveabe kaoveve.”

Iesuu Bitau vovohoveve hoto lounu.

(Matiu 26.31-35; Maka 14.27-31; Dioni 13.36-38)

31 Iesuu hoto ke louge uoholige au Saimoni Bita namihai loui avoe, “Saimoni, di hoto mole louge evi. Seteneu Dilava namihai isiviale a vaveve bahata kaovai. Keate moleu laisu sesiale ke nahate auna a vaveve bahata kaovai. 32 Isito di aho guliguliai isivialeike a evievi keu bae doba selevealivebene. Iniege vani mole a vaveve toela kemo hoilahaniege talive a haokuvue evievi negotievenela.” 33 Ige Bitau namihai avoe, “Kosive, abuna a mai dibulage dana aiti keve tai. Abu ahavoge dana aiti hatai.” 34 Ige Iesuu namihai avoe, “Bita, di louge evi. Novae vavimo kokoluguu hotoholisege ana hoto koseale lou abuita igaetai kosea, ‘Di ke hilokaholinu.’”

35 Iesuu tota au esemu bahataho loui avoe, “Di vani mole la hanaveale kemo laeau moni, mogamoga, tamaka maleholilu. Kemo la elemua. Emena la vugeholilu.” Ige abu loui avoe, “Elemua.” 36 Ige Iesu tota loui avoe, “Isito aike la monita la mogamogata maleve. Isi mesoho la oleu siga maholialeu au dabae ogo mai voiai moni ke mai siga voiai. 37 Iale di la namigevei. Bukae Hoto molena daemo lohoi. Hoto keu loui avoe, ‘Ataeau huhuige keu atae toela mole.’ Iale abu subuta hisaliale kena nova daemo lohoi.” 38 Ige abu Iesuu namihai avoe, “Kosive, siga abuitaike ko.” Ige au loui avoe, “Elemua.”

Iesuu guliguliasege abu ladevelu.

(Matiu 26.36-46; Maka 14.32-42)

39 Iesuna vani bahata Oliveta tanae tiniege keve lahagei. Iale au ke louito Dielusalema halei Olivetae tinu. Ige esemuiabeau ehovalu. 40 Iale abu keve velehovoge Iesuu namigevei avoe, “Guligulilahalive elike vaveve toelau laemo lohoge la bae kemo dobuluvilivebene.” 41 Kateai namigeveito halevei ahuvela tiale iekela kome bokoai guligulianu. 42 Isi loui avoe, “Mamai, a isivianiege vatetumu daemo lohoveve ke mai evihanela. Isito a isivi unaha. Ana isiviage dana vatetumu ke malei. Isito a isiviholige di bae ke malelivebene.” 43 Hoto kateale louge anelu moleu otogomo dobai lohoale mai negotinu. 44 Ige au tota negobedai guliguliage uvuve keu isu baluganu. Ige vahotoveu taho nahate bidoai vatamo lotinu.

45 Au kateinata hovelahai hoilahai tiale au esemu elegevege abu uvulahalata ladevelu. 46 Ige au namigevei avoe, “La osiohoike ladevema. Hovedevei guligulilahalive elike vaveve toelau lohoge kemo dobuluvi halevave.”

Abu Iesu malu.

(Matiu 26.47-56; Maka 14.43-50; Dioni 18.3-11)

47 Iesuu kateai namigevesege ata moagaeau loholu. Ige Iesu esemu mole Diudasi keu kebiaho uli holisi lohoale Iesu evudei ulikukuhavonu. 48 Ulikukuhavoge Iesuu namihai avoe, “Diudasi, ana isiviai di ulikukuhavoale kemo di mai atae toela ovei.” 49 Ige Iesu esemuiau vavavemo laviale keau belahai avoe, “Kosive, noeabuna vali siga malei kebia havei.” 50 Isi kateisege moleu siga mai dubue kosive baluga ke esemue golema inute heisi etulenu. 51 Ige Iesuu loui avoe, “Halevave.” Isi esemu ke golema levege maholilinu.

52 Ige dubu nalimale kosivea, oe kosivea isi dubue udaha nalievemale bukateau Iesu maliho lohoale avuluvuta ua. Ige Iesuu namigevei avoe, “Lana huhuige dau vavoloamale ata. Ilike vage la benisita visuta malei dahavoho loholu. Emena la osioho. 53 Dau vani bahata la dubu balugae timale uma. Isege la di elehaito di maholilu. Isito laeau vavie esea. Nova kou la vanilike. Iale la vavi komo lohoale isiviai di male keta duave.”

Bitau Iesu vovohonu.

(Matiu 26.57-58, 69-75; Maka 14.53-54, 66-72; Dioni 18.12-18, 25-27)

54 Iesuu hoto ke louge uoholige abu evudei melavei dubu nalimale kosive baluga ke oe loholu. Isege Bitau ialialihavoi ehomai lohoma. 55 Ige abu ologomo vene beisi venehemo uguiavosege Bitau lohoale abuhi ugulamonu. 56 Isege veneu vedodoai nivemo atagage ma moleu nive elehai loui avoe, “Malaha kota avuti umaleike ko.” 57 Kateai louge Bitau namihai avoe, “Ba, dau ke hilokaholinu.” 58 Iniale malaha moleu Bita elehai namihai avoe, “A keu Iesu esemu mole ailike.” Ige Bitau namihai avoe, “Ba, dau ke holioholinu.” 59 Iliale abu ukaukaito tota malaha moleu negobedai loui avoe, “Seleveta kou Galilie ata nahate. Iale no kemo hilokage kou Iesuti ohanoimale ataike.” 60 Ige Bitau namihai avoe, “Halenela. Di a hoto louale ke hilokaholinu.” Kateai lousege solekavesite kokoluguu hotoanu. 61 Ige Iesuu hoilahai Bita niavoge Bitau Iesuu subuta louale ke huhuanu. Au loui avoe, “Bita, di louge evi. Novae vavimo kokoluguu hotoholisege ana hoto koseale lou abuita igaetaeai kosea, ‘Di ke hilokaholinu.’” 62 Ige Bitau ke huhuai uvu balugai halei tiale iekela nina baluganu.

Abu Iesu hehavoi visuhavolu.

(Matiu 26.67-68; Maka 14.65)

63 Ige ata degomole Iesu nalimale keau Iesu hehavoi ogo mai nive viliasege ata moleu hamai namihai avoe, “Au beloveta ata. Iale no namigevenela. Oleike ahamonu.” 65 Kateaito hotoe toela moaga loui aiohavolu.

Iesuu Diue kosive vudimo laminu.

(Matiu 26.59-66; Maka 14.55-64; Dioni 18.19-24)

66 Vau alamoge Diue kosive moagaeau hotohotoho loholu. Oe kosivea, dubu nalimale kosivea, Diue menaka loui haivemale keau mole bevuevei igaetoai Iesu melavei kotaho loholu. 67 Isi belahai avoe, “No namigevenela. Ana huhuige Dilavau a hanavoge a Keliso holinu.” Ige Iesu namigevei avoe, “Dana la namigevei loui kosea, ‘Ito. Ige la bae di hoto evilivebene. 68 Iale mesoho dana hoto mole loui la namigevege la bae ibinave loulivebene. 69 Isito di hoto mole louge evive. Atae Eseu Dilava vuvune mai adave inuteve ugulamoi uveve vaniu vuguvuguanu.” 70 Kateai louge abu bahata namihai avoe, “Iale Dilava mo anike.” Ige au loui avoe, “La louale keu seleveike.” 71 Ige abu moleho loui avoe, “Nahi bae ata degomolemo ko vaveve kaovalivebene. Nahi hotove evige uoholinu.”

Copyright information for `KPX