Matthew 10

Iesu abostolo tuelo (12)

(Maka 3.13-19; Luka 6.12-16)

Iesuu au esemu tuelo (12) hohavege abu igaetoasege au munanae toela nunuveveve vuvune ovei vavahanitebia hoesegeveveve vuvune keta ovenu. Abostolo kebia iviabuike koea. Mole ivilike Saimoni Bita. Ige hohove Andulu. Ige Sebedi mo abui Diemisi isi hohove Dioni. Ige Bilibi. Ige Batolomi. Ige Tomasi. Ige takesi malemale ata Matiu. Ige Aloveasi mo Diemisi. Ige Tadeasi. Ige Keinanie ata mole Saimoni. Ige Iesuho haiaveve malaha mole Diudasi Kaliota.

Iesuu au abostolo tuelo (12) hanavenu.

(Maka 6.7-13; Luka 9.1-6)

Iale Iesuu esemu tuelo (12) kebia hanavei abuho loui avoe, “Lainaho Diue ata holioholiale kebiae talive. Isi lainaho Samalia o kebiatae talive. Isito Iselala ata kebiae teve. Keau mamoeau halae iae tai tebulahale ke nahate. Iale kebiae talive haivei kose, ‘Ataeau Dilava adae vuvunemo uveve vaniu vuguvuguanu.’ Isi vavahanite hoesegevei haluvimalebia tatuveve. Isi lebolasiamale kebia hoesegevege vavaeabeau duavai. Isi ataemo munanae toela nunuveve. Isito lainaho abuemo ibina malelive. Kosealemo la vuvune ke ibina valebene bae abuemo ibina malei. Iale la tiliege lainaho la busimo golo, siliva isi benibehame kina malei agilive. 10 Isi lainaho suveika malelive. Isi ogo hatuveve, tamaka, bedoea kebiata lainaho malelive. Lana ata kebiaho lovilahage abuna bae la tedaevei kunai laovei.

11 “La o molemo velehovoliege talive elehage mesoho ata moleu laheho isiviai la malevei o hatuevege avuluvuta ulive bae halevai teve. 12 La o ke uvue deluhovoi uliege ata kebia hoesegeveve. 13 Ige mesoho o ke biaeau la hoesegevei la tedaevege la hoesegeveale vaveve kena bae abuemo vuvune seleveai. Isito mesoho keau la hoesegevei la tedaeveholige la hoesegeveale keu bae abuemo vuvunealivebene. 14 Isito o molemo abu la hoto evioholisi la malevei o hatueveholige o ke halevai anakaeabemo la veloe gogea sesilahave. 15 Seleveta di la namigevege evive. Dilava kotae vaniu lohoge keabuna vatehani baluga malei. Isito Sodomata Gomolata keabuna vatehani eseve malei.”

Vaveve toelaeau laemo lohoveve

(Maka 13.9-13; Luka 12.12-17)

16 “Di louge evive. Laeau mamoe nahate. Di tobalue vigomoike la hanavema. Iale ute lulele ke nahate vai ugu mole imutava ke vaveve nahate via ata aiogeve halevave. 17 Isito nenilahave. Diue ataeabuna loholiege la malevei kotaho tai. Isi la malevei abu dubue tiliege visuta la visugevei. 18 Isege Diue ata holioholiale keabuna la malevei vatae kosive kebia vudimo otovei laemo kotalahai. Ige lana keve uliege hotoe dua loui namigeveve. 19 Abu la malevei kotalahage lainaho gasigasiai la onole louveve ke huhulahagelive. Kosealemo vani kena lohoge Dilavana la onole louveve ke laovei. 20 Ige la vani kemo bae la hoto loulivebene. Isito la Mamae Munanae Tumuu la uvumo uale ke hoto unaha lana louve.

21 “Vani kela ese igae abuna moleho hailahage ataeabuna kebia havei. Ige mamuvuiabe keabuna abu eseho hailahage eseabe kebiata abu mamuvuta neinuvutaho katelahage ataeabuna havei. 22 Ige la di esemu holialemo ataeabuna laheho itumulahai huhuihuhuie toela vai. Isito oleuoleu abu evievimo negolahamale keabuna vanie gabila ukolikoli malei. 23 Isi o molemo abu la aiogevei vatehani laovege o ke halevai tota o moleve teve. Di la namigevege evive. Iselala o bahata kebiamo lana la lovi ko vai gabioholisege Atae Esena lohoi.

24 “Vatehani malemale keu koseanu. Esemue hoto keu bae haivemale ata ke hoto ke evihalivebene. Ige esemubeu bae au kosive evihalivebene. 25 Iale esebulu keabuna haivemale ata ke nahate vage duave. Ige esemuiau abu kosive vaveve ke nahate vage keta duave. Dau kosive. Ige ataeau daho loui avoe, ‘Setene.’ Ige laeau di esemuia. Iale abuna laheho hotoe toela baluga kateale lougei.”

Lainaho la aiogeveveve kebia vabugevelive.

(Luka 12.2-9)

26 “Lainaho ata vabugevelive. Kosealemo vaveve toela abu vai mahogovamale keabuna bae umidamo ui. Ige hotoe toela abu loui mahogovamale kebiatae abuna bae umidamo ui. 27 Ige di vavimo onole loui la haiveale ke vanimo louve. Isi di onole loui mulumuluage la eviale ke ologomo baita loui ata namigeveve. 28 Lainaho ataeau lahaveveve ke vabuhavolive. Keau bae la munana havelivebene. Isito la vava unaha. Isito Dilava igae vabuhavove. Kosealemo auna isivianiege la munana isi la vava malei veneu lahai hodovavesite keve hatuge abuna uoholisi. 29 Lana maketie tiliege ugue ese abui voievege ibinaeabena benie kina igae. Ugu keu baluga holioholinu. Isito molena dobai hatige la Mamana ke hilokai. 30 Ige laeau baluga. Dilavau la kinae vomo ke bahata dodavei hilokaevei gabianu. 31 Iale lainaho vabulahagelive. Kosealemo ugueau Dilava nimo eseve. Isito laeau nivemo baluga.

32 “Oleuoleu atae vudimo loui kosea, ‘Dau Iesu ata dailike ko.’ Ige dana data ehue di Mamae vudimo loui kosea, ‘Di ataike.’ 33 Isito oleuoleu atae vudimo loui kosea, ‘Dau Iesu ke hilokaholinu.’ Ige dana data ehue di Mamae vudimo loui kosea, ‘Di ata ke hilokaholinu.’”

Iesuu lohoale vaveve keu ata tasaligevenu.

(Luka 12.51-53:14.26-27)

34 “Lainaho huhulahai kosea, ‘Di vata kove lohoaleu vatae ata bahataeau uveve duae valihoike di lohonu.’ Ba, di lohoale keu tuvalie vaveve nahate valihoike di lohonu. 35 Di lohoale kemo ataeabuna mole tasaligevei uvu igaealivebene. Movena au mama aiohavosege mavena au neina aiohavoi. Isege maivu abuna abu mea aiohavoi. 36 Katealemo ese igaeau o igaemo umale keabuna molehi ugologoloai.

37 “Olena au uvu mai daoholisito au uvu bahata mai au mama au neina kebiamo otoveniege auna oleve kateai di ata holisi. Isi olena au uvu mai daoholisito au uvu bahata mai au esemo otoveniege auna oleve kateai di ata holisi. 38 Isi olena di ehomai vatehani maleho isiviholiniege auna oleve kateai di ata holisi. 39 Iale olena au ebika unaha huhuaniege au bae ukolikoli malivebene. Isito olena au ebika huhuoholisito di ivimo vatehani malei hatiniege auna ukolikoli mai.”

Ibina maleveve hoto

(Maka 9.41)

40 “Olena la tedaevei la hoesegeveniege dailike au ke tedahoi hoesehavonu. Isi olena di tedahoi di hoesehavoniege di hanavoale keike au ke hoesehavonu. 41 Isi olena beloveta tedahoi huhuai kosea, ‘Kou Dilavae ata. Iale dana ko tedahoi.’ Auna kateaniege avuta beloveta ibina ke nahate auna mai. Isi olena atae dua tedahoi huhuai kosea, ‘Kou Dilava atae dua. Iale dana ko tedahoi.’ Auna kateaniege avuta atae duae ibina ke nahate auna mai. 42 Iale ko huhulahave. La di esemu holiale kemo oleuoleu la tedaevei e seli hai laoveale kena bae au ibina mai.”

Copyright information for `KPX