Matthew 18

Olena matamae dogae ivi balugate holisi.

Maka 9.33-37; Luka 9.46-48

Iesuu kateai Bitati hotohotoisege esemuiabeau lohoale belahai avoe, “Dilava adae uvumo uale kebiamo olemeabuna a matamae doga keve ivi balugate holisi.” Kateige Iesuu ese mole hohavoge au lohoale vudiabemo laminu. Ige au namigevei avoe, “Seleveta di la namigevege evive. Lana ese ko uvu nahate vaholiliege la bae Dilava matamae doga keve talivebene. Isito ata olena eseese ko nahate vai au ebika ebagemaholisito au ebika etolemaniege kena Dilava matamae doga keve tai ata baluga holisi. Isi olena di ivimo eseese koseale mai o hatui hoesehavoniege daike au ke hoesehavonu.”

Evievi ata aiogeveholiveve hoto

Maka 9.42-48; Luka 17.1-2

“Ata olena isiviai evievi ese molehame aiohavoge au vaveve toela vage abege ataeau mune baluga mai enoveta etunavui mai davalamo mihatuge duave. Vatae ata nohovu. Vaveve toela moagau vata komo ua. Katealemo ataeabuna mole aiogevegei. Isito olena ata aiogevege abu vaveve toela vage ata ke nohoma.

“Mesoho la adau o la velou la malevei vaveve toela vage ke heisi bohisi malei hatuve. La velo igaeta mesoho ada igaeta ehue tige keu duave. Isito ada abui isi velo abui ke toelana la malevei veneu hodovavesite keve hatuale keu toelanu. Isi mesoho la niu la malevei vaveve toela kemo tige ke ekosihai mihatuve. Lana ni igaeta ehue tiale keta duave. Isito ni abuita ke toelau la malevei veneu hodovavesite keve hatuale keu toelanu.”

Mamoe eseu tebuale deiada

Luka 15.3-7

10 “Iale la ebika nenigeveve. Lainaho eseese koseale aiogevelive. Kosealemo eseese kebia aneluiau vani bahata otogoe di Mamae vudimo ui kebia elegevema. 11 Di la namigevege evive. Atae Eseu vaveve toelamo tebulahamale kebia malevelihoike au lohonu.

12 “Iale la huhuale ata molena mamoe bahata uani handele (100) nalieveniege igaeu detitisi tebuige auna osioi. Auna degomole kebia halevei botoe tiniege mamoe igae ke kaovai. 13 Ke kaovanata elehaniege vahaeho balugai. Kosealemo mamoe degomole keau ua. Isito igaehame tebuale keike au elehaime kemo vahaeho baluganu. 14 Ke nahateike la Mamau otogoe uale keu isiviholialeike esevebehameu toelamo tebualiho.”

A haokae toelamo avuti haokaveve deiada

15 “Mesoho a haoka moleu vaveve toela vai a aiohavoge avue talive lilikate vaveveve toela ke haivunela. Ige mesoho au a hoto evige tota avuti haokanela. 16 Isito au a hoto evioholige talive ata igae mesoho abui kebia holoevege abu aluvuta talive ata ke namihai. Kosealemo a haokuvu keabuna a hoto ke ebagevai loui kosea, ‘Hotove keu hoto seleve.’ 17 Ige mesoho au negoai a haokuvu kebia hotota evioholige talive hoto ke loui ekalesia bahata haive. Ige mesoho au negobedai ekalesia kebia hoto evioholige ke iovai huhulahai kosea, ‘Keu evievi ata holioholinu. Isito takesi malemale atae toela kebia nahate.’”

Lana vatae onole bamuge Dilavana otogoe bamui.

18 “Seleveta di la namigevei. Lana vata kove onole bamuge Dilavana avuta ehue ke bamui. Isi mesoho lana vata kove ono mole alavoge Dilavana avuta ehue ke alavoi. 19 Iale di tota hoto mole louge evive. La ole abuitau ono mole huhuai uvu igaeai la Mamau otogoe uale ke imihage auna laheho la isivi ke vai. 20 Kosealemo di ata abui mesoho abuita igaeta keabuna di ivimo igaetolahai lohoi di hoesehavoge dana abuhi ui.”

A haokae toela momahavoveve deiada

21 Kateige Bitau Iesue lohoale belahai avoe, “Kosive, di haokana vaveve toela vaesute daemo vage dana avue ti vaesuteai toelave ke hoesehavoi momahavoi. Dana vali ti seveniai (7).” 22 Ige Iesuu namihai avoe, “Di a namihage evinela. Ainaho ti sevenialive (7). Isito elehalive au aemo vaveve toela vage avue tigenela. 23 Kosealemo ataeau Dilava adae vuvunemo uveve vaveve keu kateanu. Iale di deiada mole louge evi. Vatae kosive moleu vani mole isiviale esemuiabeau avuemo bukale ke abuemo kaovai hilokai. 24 Kateisege abu esemuve mole melavei loholu. Esemu keu kosi kemo moni balugataho koseale subuta malenu. Teni milioni kina (K10,000,000). 25 Isito esemu keu moni malei kosive ke omiveve keu avuemo anekianu. Kosealemo keu monioholinu. Ige kosiveu au esemu degomole namigevei avoe, “Malaha kota mahinaveta eseabeta malevei kunaiabe bahata keta malei talive ataemo voieveve. Isi di monie ibina malei lohove.’ 26 Kateai louge esemu keu vudivemo kome bokoai vata bisi avuho loui avoe, ‘Ba, momoleai u. Dana bae moni ke bahata malei aoi.’ 27 Kateai louge kosiveu avuho uvuai au avuemo moni baluga maleale ke huhuoholisito halenu. Isi iomage au tinu.

28 Au heie tiale au haoka mole au avuti kosive kemo loviamale ke elehanu. Malaha keu subuta avuemo uani handele kina (K100) bukanu. Iale au enovela holisi namihai avoe, ‘Au subuta daemo moni maleale ke aike daonela.’ 29 Ige haokaveu kome bokoai vata bisi avuho loui avoe, ‘Ba, momoleai u. Dana bae moni ke aoi.’ 30 Ige keu hotove evioholisito mai dibulae hanavoi namihai avoe, ‘Keve ulive di moni daoi gabiaito bae heie lohonela.’ 31 Kateige esemu degomole keau au vale ke elehai avuho itumulahai tiale keau vaveveve bahata loui abu kosive ke namihalu. 32 Ige kosiveu esemu ke hohavoge au avue tinu. Ige au avuho loui avoe, ‘A keu esemue toela. A daemo moni baluga bukale ke bahata di huhuoholisito halenu. Kosealemo a hoto isute loui di namihanu. 33 Di aho uvuai a tedahoale ke nahate abege au a haokaho uvuai tedahoge duave. Isito au avuho uvuholinu.’ 34 Kateai loui avuho itumu baluganu. Isi esemu ke mai dibulae hanavoi namihai avoe, ‘Keve ulive di moni bahata daoi gabiaito bae heie lohonela.’” 35 Iesuu deiada kateale loui au esemu haiveito loui avoe, “Lana la haokuvuiau laemo vaveve toela vale ke huhuai momahavoholige di Mamau otogoe uale kena vaveve kateale vai la igaegae aiogevei.”

Copyright information for `KPX