Romans 10

Di haokuvuia, di uvu bahata Iselala ata ovei di ata kebiaho guliguliai isiviale abu hoidevege Dilavana kebia malevei. Di hilokage ata keau isivi balugale Dilava hoesehavoi. Isito keau kemo lulele dua vaholilu. Keau Dilavau ata malevei humaha inutolotolote kemo otoveveve ke hilokaholilu. Isito keau abu isivie humahate ke ehovama. Katealemo keau Dilava isivi vai humahave inutolotolote kela tioholima. Kelisou lohoale Mosese menaka ke mai selevetinu. Ige ata oleuoleu abu uvu mai avuemo mavoale keau Dilava nimo inutolotolote ata holilu.

Ukolikoli maleveve deiada

Subuta Moseseu hisaliai loui avoe, “Ata oleuoleu isiviai Dilava nimo inutolotoloho valiege menakave bahata ehovai elike kemo ui tigei. Subuta vaveve keu kateanu. Isito aike ata oleuoleu abu evievimo negolahaliege abuna Dilava nimo inutolotololahai. Katealemo lainaho loui kosea, “Olena otogoe tai Keliso melamei dobai lohoi.” Isi lainaho loui kosea, “Olena vatae uvue tai haluvimale kebiamo Keliso melamei lohoi.” Lainaho hoto kateale loulive. Kosealemo Dilava hotoe dua keu laemo ua. No lae tiale la haivege la evievie hoto ke evige hoto keu la uvumo ui la aimo ua. Katealemo lana la aimo loui kosea, “Iesu keu Kosive.” Isi lana la uvu bahatamo huhulahai kosea, “Dilavau hatihatimo Iesu etuvage hovelahanu.” Lana katelahaliege Dilavana la malevei. 10 Nahi nahie uvu bahata Dilava omiale kemo nahi Dilava nimo inutolotololahalu. Iale nahie evievi kemo nahiabuna hotove loui kemo hilokage Dilavana nahi malevei. 11 Bukae Hotou kemo loui avoe, “Ata oleuoleu abu uvu mai avuemo mavoliege abu bae dolodololahalivebene. Isito abuna ukolikoli malei.” 12 Dilava nimo Diue ata isi Diue ata holioholiale keau mole nahate. Dilava keu ata bahatae Kosive holinu. Katealemo ata oleuoleu Dilava imihage auna kebia tedaeve dua vai. 13 Bukae Hotou kemo loui avoe, “Ata oleuoleu Kosive ivi loui imihale kebia auna tedaevei ukolikoli ovei.”

14 Hoto keu kateanu. Isito ataeabuna abu uvu mai avuemo mavoholiliege abuna oleve kateai ke imihai. Isi abuna hotove eviholiliege abuna oleve kateai abu uvu mai avuemo mavoi. Ige ataeabuna hotove loui kebia haiveholige abuna oleve kateai hotove evisi. 15 Ige Dilavana hoto loumale ata hanaveholige abuna oleve kateai hoto loui kebia haivei. Bukae Hotou kemo loui avoe, “Hoto loumale ata keabuna hotoe dua mai lohoge ataeabuna kemo vahaeholahai.” 16 Isito ata degomoleau hotoe dua evisi maholilu. Aisaiau kemo loui avoe, “Kosive, ataeau di a hoto loumale ke evioholilu.” 17 Di louale keu koseanu. Ataeau Keliso hoto loui ata haivege degomole abuna hoto ke evisi abu uvu mai avuemo mavoi.

18 Isito ata degomole keau kateale valivebene. La huhuige ataeau subuta hotoe dua ke evioholilu. Ba, seleveta abu ke evilu. Bukae Hotou kemo loui avoe,

“Hoto loui ata haivemale keau vata bahatae tiale hoto ke loui ata haivege abu ke evisi gabilahalu.”
19 Di la belageve moleage evive. La huhuige Iselala ata keabuna hoto ke hilokaholilu. Ba, keau ke hilokalu. Moseseu subuta kemo loui avoe,

“Di Dilava hoto louge la eviholimale kemo auna ata degomole kebia humaha alavoge abuna hotove evisi vage lana kebia maina mai isi kebiaho itumulahave.”
20 Ige Aisaiau kemo Dilava hoto mole inuta lounu. Isi avoe,

“Ataeau di kaovai di elehaholiale kebia dana haivege abuna di hilokai.
Ataeau di imihaholimale kebia dana di ebika haivege abuna kemo di hilokai.”
21 Dilava hilokaholimale ata kebiaho Dilavau hoto kateale lounu. Isito Iselala ata kebiaho Dilavau loui avoe,

“Di vani bahata di ada hatui isiviale abu dae lohoi.
Isito abu di kabebihavoi di hoto evioholilu.”
Copyright information for `KPX