Romans 16

Bolou vahaehoe hoto hisalianu.

Di hoto mole louge evive. Nahie evievi keate mole keu Senikilia dubumo loviai ata kebia tedaevema. Iviveike Voibe. Keate keu lae lohoge Kosive ivimo mai o hatuve. Laeau Dilava ataea. Katealemo onobeu avuemo uoholige ke tedahoi omive. Keate keu ata moaga tedaeve dua vai data tedahonu.

Akuilau abu mahina Bisilati daluvuta Iesu Keliso lovi vamale ataea. Di vahaeho hoto ko hanavoi isiviale la ko loui namigevei. Vani mole ataeau dahavoho vasege keau di tedaholu. Katealemo di vahaehoabe vanu. Ige Diue ata holioholiale kebiamo degomoleau ekalesia holiale kebiata vahaehoabe valu. Ekalesiau kebia omo guligulilahamale kebiaho di vahaeho hoto ko loui namigeveve.

Di uvue haoka mole Ebanatasi keho di vahaeho hoto kota loui namihave. Malaha keu vasohuta Esia vatae Keliso hoto evisi evievi ata holinu.
Keate mole Meli keu laemo loviai negoimale keho di vahaeho hoto ko loui namihave. Isi Diue ata abuita Adolonikasi isi Diuniasi kebiaho di vahaeho hoto loui namigeveve. Keau subuta daluvuta dibulae ua. Abostolo ataeau kebia hilokagevelu. Di subuta evievi ata holioholisege keau Keliso ehovai evievi ata holilu.

Di vahaeho hoto ko loui di uvue haoka Abilatasi namihave. Keu Kosive ata. Keliso lovimo nahi tedaevemale Ebanasi keho di vahaeho hoto ko loui namihave. Isi di uvue haoka mole Sitakasi keta namihave. 10 Ige ata mole Abelasi keu Keliso lovi haleholisito kemo negoimale keho di vahaeho hoto loui namihave. Isi Alistobulasi omo umale kebiaho di vahaeho hoto ko loui namigeveve. 11 Ige Helodioni no avuti Diue ata holiale keho di vahaeho hoto ko loui namihave. Isi di haokuvuiau Kosive ata holisi Nasisasi omo umale kebiata namigeveve.

12 Keate abuita Talaivanea isi Talaivosa keau Kosive lovimo negolahamale kebiaho di vahaeho hoto ko loui namigeveve. Isi di uvue haoka Besisi keu Kosive lovimo negoimale keho di vahaeho hoto ko loui namihave. 13 Luvasiu Kosivemo lovie dua vamale keho di vahaeho hoto ko loui namihave. Isi neinaveu vani bahata di mai au mo toamale ke namihave. 14 Isi Asikitasi, Belegoni, Hemesi, Batobasi, Hemasi, isi ekalesia ata bahata kebiahi umale kebia bahataho di vahaeho hoto ko loui namigeveve. 15 Isi Bilologasi, Diulia, Neleasi isi amakinive, Olimibasi, isi Dilava ata bahata keve umale kebiaho di vahaeho hoto ko loui namigeveve.

16 Di isiviale la mole elegeveliege mole vahaeho vai mole ada hatuve. Keliso ataeau kove umale keau bahata laheho abu vahaeho hoto ko hanavolu.

Deiadae gabi

17 Di haokuvuia, dana hoto mole loui la namigevei. La subuta hotoe dua evisi malu. Ige ata degomoleau lae lohoi la uvu isi la tasaligevema. Katealemo nenilahai ata kebia vaveve aehave. 18 Ata keau vaveve kateale vamale keau nahie Kosive Iesu Keliso lovi vaholima. Isito keau abu isivi vaveveike abu ke vama. Hotoeabe kena heai dua vai. Hoto kemo abuna luleleholimale kebia lobogevei malevegei. 19 Laeau hotoeabe evioholisito hotoe dua evisi ehovama. Katealemo di la vahaeho vai isiviale la vaveve duamo lulelelahaito vaveve toela huhu halevai. 20 Dilava keu uveve dua nahioveveve ke Kosive. Katealemo auna vuvune laovei la negotievege lana Setene vaveve toela ke aehai negolahai tigeve. Ige di isiviale nahie Kosive Iesu keu vani bahata la huhuevei la hoesegevegei.

21 Di haoka Timoti daiti loviamale keu laheho au vahaeho hoto hanavonu. Ige Lusiasi, Diesoni isi Sosibata keau abuta laheho abu vahaeho hoto hanavolu. Keau no abuhi Diue ataea.

22 Di lousege di hoto hisaliamale ivilike Tesiasi keu avuta Kosive ata. Kemo au avuta laheho vahaeho hoto ko hanavonu.

23 Ige Gaeasi keu di mai o hatui ekalesia bahata hoesegevemale keta laheho vahaeho hoto ko hanavonu. Ige taunie moni nalimale Elasitasi isi nahie haoka Koatasi keau laheho vahaeho hoto ko hanavolu.

24 Di isiviale nahie Kosive Iesu Keliso keu vani bahata la huhuevei la hoesegevegei. Di hoto keu seleve.

25 Di Dilava ivi ebagevai hoesehavoi isiviale au vuvune laovei la negotievege lana di Iesu Keliso hotoe dua loumale kemo negolahai uve. Dilavau subuta au hoto mahogovage ataeau ke hilokaholilu. Isito au nova au hoto ke daiai nahi haivege nahi hilokalu. 26 Subuta beloveta keau hoto ke hisalilahage ataeau kemo luleleholilu. Isito ukolikoli Dilavau aike hoto ke daiage ata bahataeau ke hilokalu. Ige ata oleuoleu isivilahaliege hoto ke evisi abu uvu mai avuemo mavoi ehovai tai.

27 Dilava ke igaeu lulelete. Katealemo nahi vani bahata Iesu Kelisomo Dilava ivi ebagevai hoesehavogei. Di hotoe gabiu kemo kateanu.

Copyright information for `KPX