Romans 3

Dilava igaeu inutolotolote.

Di louale kemo la huhuige Diue ata holisi vudie vate bohimale kena duave. Emena toelanu. Di huhuige keu duave. Kosealemo Dilavau vasohuta au hoto mai Diue ata ovenu. Ige ata kebia degomoleau abu evievimo negoholisi dobuluvige la huhuige Dilavana avuta au hoto au louale ke vaholisi. Ba, auna ke vai. Dilava hoto keu seleve. Ata bahatae abuna huhuihuhuie lobo vasege Dilava hotona seleveai. Katealemo Deividiu Bukae Hotomo Dilava imihai loui avoe,

“Mesoho ataeabuna a hoto mai kotalahamale ke nahate valiege a hoto keu bae lobo holilivebene.
Isito a hoto kena seleve unaha.
Ige a hoto keu negoige atabeu bae ke egumalivebene.”
Hoto kemo ata degomoleau loui avoe, “No vaveve toela vamale kemo Dilavau ke ibina noevei no aiogevege keu toelanu. Kosealemo no vaveve toela vage Dilavau no toela ke ibina noeveholige ataeabuna ke elehai hilokage Dilava vaveve keu inutolotoloanu. Kemoike Dilavau no vaveve toela ibina noevege keu toelanu.” Ata keau kateale huhulahale keu toelanu. Dilavau bae vaveve toela ke elehai halelivebene. Isito auna ata bahata vaveve kaovai kemo hoto loui ibinaeabe ovei.

Ata degomoleau loui avoe, “No loboe hoto loui ata haivege abu kemo hoto seleve huhulahai Dilava hoesehavoge vadeuhoike Dilavau no vaveve toela ke ibina noevema.” Ata keau loui avoe, “Bolo keta hoto kateale louma.” Isito di hoto kateale louholima. Abu hoto kateale loui isiviale nahi vaveve toela vage elike vaveve duau kemo lohoi. Hoto katealemo ata keau di aiohavoma. Iale Dilavana bae ata kebia aiogevei ibinae toela ovei.

Ata bahata keau vaveve toelate

Katealemo la huhuige Diue ata nahiau Dilava nimo Diue ata holioholiale kebia evigevelu. Ba, di louale kemo la hilokage Diue ata isi Diue ata holioholiale nahi bahataeau vaveve toela vamale ataea. 10 Bukae Hotou kemo loui avoe,

“Atabeu Dilava nimo inutolotoloholinu.
11 Atabeu Dilava vavevemo luleleai kemo Dilava kaovaholima.
12 Ata bahataeau Dilava humahamo hoidevei vaveve toela vama.
Katealemo atabeu vavevebe dua vaholima.
13 Ataeau abu aimo hotoe toela loumale keu haluvimale abata alavoge sohoale ke nahate.
Keabuna abu nememo loboe hoto unaha lougei.
Ute toelau au aimo hatihatie mesulu mamoale ke nahate ata keau hotoe toela loui ata aiogevema.
14 Keau abu aimo itumue hoto unaha loui ata aiogevema.
15 Itumu kemo abuna solekai ata degomole havege abuna haluvigei.
16 Abuna oleve keve tiliege ata aiogevei havegei.
17 Vaveve kateimale vamaleau uveve duae humaha hilokaholilu.
18 Keau Dilava vabuhavoholilu.”
19 Bukae hoto kemoike nahi hilokage Dilavau subuta au menaka mai Mosese omisi isiviale ata bahata hilokage Dilavana vaveveabe toela kaovai kemo hoto louge keau bae Dilava menaka ke hoto hamalivebene. 20 Katealemo nahi hilokage ataeau negolahai isiviale Mosese menaka ke ehovage vaveveabena Dilava nimo inutolotololahai. Isito keu anekianu. Mosese menaka kemo ataeau abu vaveve toela ke hilokalu.

Dilavau nahie malevei inutolotologevenu.

21 Isito Dilavau aike humahae doga alavoge ataeabuna Dilava nimo inutolotoloai. Mosese menakae hoto isi subuta belovetae hoto keau humahae doga alavoliho kemo hoto loulu. Isito Dilavau subuta menaka kemo humahae doga alavoholinu. 22 Keu humahae doga alavoale kemo ata oleuoleu abu uvu mai Iesu Kelisomo mavoge Dilavana hoesegevege vaveveabena Dilava nimo inutolotoloai. Ata bahata keau mole nahate. 23 Nahi bahata vaveve toela vamale ata nahia. Kemoike nahi Dilava atagamo vugeholilu. Nahi ehue tai Dilava ataga elehalivebene. 24 Isito Dilavau au isivimo au uvu nahiovei Iesu Keliso hanavoge keu nahie toelae ibinaho hatige nahi kemo Dilava nimo inutolotololahalu. Nahiau nahie isivimo louge au ke hanavoholinu. Isito au isivimoike au ke hanavonu. 25 Iale kemo Dilavau Iesu hanavoge lohoale hatinu. Ige ataeau abu uvu mai Iesu omige Dilavana kemo vaveveabe toela ulihai. Dilava vaveve keu nahi haivege nahi kemo hilokage vaveveve keu inutolotoloanu. Kosealemo Dilavau subuta atae vaveve toela ke hilokanu. Isito vaveveabe toela ke ibina oveholinu. 26 Isito novae vani komo au atae vaveve toela ibina bahata mai Iesuemo mamoge au lohoale hatinu. Vaveveve keu nahi haivege nahi hilokage vaveveve keu inutolotoloanu. Katealemo ataeabuna abu uvu Iesu omige Dilavana kebia hoesegevege vaveveabena inutolotoloai.

27 Dilavau au isivimo nahiho uvuai nahi maleveale kemo nahi nahie ebika tabageve halevai. Mosese menaka evisi vamale kemo nahi bae Dilava nimo inutolotoloalivebene. Isito nahi nahie uvu Iesu omisi ke ehovage nahie vavevena Dilava nimo inutolotoloai. 28 Nahi hilokage Mosese menaka kemo atae vaveveu inutolotoloholinu. Isito ataeau abu uvu mai Iesuemo mavoike vage vaveveabe keu Dilava nimo inutolotoloanu. 29 La huhuige Dilava kena Diue ata kebia Dilava igaenike. Ba, Dilava keu nahi bahata Dilavaike ke. 30 Dilava seleve igaeu ua. Ige Diue ata keau abu uvu mai omige vaveveabe keu nivemo inutolotoloanu. Ige Diue ata holioholiale keau abu uvu mai omige vaveveabe keu nivemo inutolotoloanu. 31 Nahi nahie uvu mai Iesu omiale kemo la huhuige nahiabuna Mosese menaka ke aiohavoi. Ba, nahie evievi kemo nahiabuna menaka keta mai selevetisi.

Copyright information for `KPX