Romans 6

Iesuu hatialemo uveve doga maleveve

Di louale kemo la huhuige nahiabuna vaveve toela vai tigei. Isi loui kosea, “Dilavana au uvu mai nahiemo mamoi avuta nahie vaveve toela ke ulihai tigei.” Ba, seleveta au bae katealivebene. Nahiau vaveve toelamo haluviale nahate. Isi vaveve toela ke hilokaholilu. Iale oleve katealemoike nahi vaveve toela ke vai tima. Lana hilokaholilu. Nahi babatisolahai Iesu Kelisoluvuta igaetolahalu. Katealemoike au hatiale kemo nahi avuluvuta igaetolahalu. Nahi babatisolahale keu Iesu Kelisou hatige abu mai abavuale ke nahate. Iesuu au Mamae vuvunemo hatai hovelahale ke nahate nahiabuna vuvuneve kemo uveve doga malei.

Di louale keu koseanu. Nahiabuna Iesuu hatiale kemo avuluvuta igaetolahaliege Iesuu hovelahale ke nahate nahiabuna hovedevei ukolikoli malei. Nahi hilokage Iesuu nahie vaveve toela malei idie domo hatige kemoike vaveve toela ke vuvuneu uoholinu. Kosealemo Iesuu vaveve toela ke bahataike au mai hatisi hovelahage vaveve toelae vuvune keu uoholinu. Katealemo nahi bae nahie vaveve toelae isivi valivebene. Ataeau haluvige vaveve toelae vuvuneu abuemo uoholiale ke nahate vaveve toela ke vuvuneu bae nahi malevelivebene.

Iesuu hatiale kemo nahie vaveve toela ke vuvuneu uoholige nahi ke huhulahai kemo hilokage nahiabuna Iesu uveve nahate vai avuluvuta igaetolahai ui. Nahi hilokage Dilavau Iesu etuvage hovelahale tota bae hatilivebene. Hatihati keu avuemo vuvuneholinu. 10 Iesuu vaveve toela bahataho tava igae hatige vaveve toela kebia vuvune bahata uoholi seleveanu. Ige au hovelahai aike Dilavati igaetoai uma. 11 Ke nahate nahi huhulahai kosea, “Iesu Kelisou hatai hovelahale kemo vaveve toela vuvuneu bae nahi malevelivebene. Isito nahiabuna Dilavaluvuta igaetolahai ui.”

12 Vaveve toelau la vavamo lohoho vage lainaho ke isivi vagelive. 13 La subuta vavae vaveve toela moaga vama. Isito lainaho aike la vavamo vaveve toelae humaha alavolive. Isito Dilava isivi la vavamo vageve. Dilavau hatihatimo la maleveale kemo la vava bahata omive. Kateige la vavevena inutolotoloai. 14 Ige vaveve toelau bae la malevelivebene. Kosealemo la Mosese menaka ke vuvunemo uoholisito Dilavau au uvu laovei la hoesegevei la toela ke ulihage la vuvunevemo uma.

Dilavau la malevege esemuve holilu.

15 Nahi Mosese menaka ke vuvunemo uoholisito Dilavau au uvu nahiovei nahi hoesegevemale kemo la huhuige nahiabuna vaveve toela vagei. Ba, nahi kate halevai. 16 La hilokage ata moleu au isivi ata mole omisi hotove evige keu ke kosive holinu. Ke nahate lana vaveve toelae isivi valiege kena la kosive holige ke ibinaike hatihati. Isito Dilava isivi vai hotove evilive Dilava vaveve dua nahate vave. 17 Laeau subuta vaveve toelae isivi vamale ataea. Isito vani mole abu Dilava hotoe dua loui la haivege la ke evisi la uvu bahatamo hoto ke malu. Katealemo di vahaehoai Dilava hoesehavoma. 18 La vaveve toela vamale kemo Dilavau la malevenu. Keu la malevei isiviale laeau esemuve holisi vaveve dua unaha vai. 19 Isito la negoholilike vage di atae vaveve nahate loui la haivema. Subuta la Vatae Kosive esemu holisi la isivi bahata omisi vaveve toela moaga vama. Iale ke nahate lana nova Dilava esemu holisi vaveve dua ke unaha vai la uvu bahata mai vaveveve dua kemo mavove.

20 La subuta vaveve toelae isivi vamale kemo la vaveve duaho isiviholilu. 21 La subuta vaveve toela ke vamale ke ibinaike hatihati. Ialemo la aike ke huhulahai matilahama. 22 Isito vaveve toela kemo Dilavau aike la malevege la esemuve holilu. La esemuve holisi la uvu bahata omisi isivive vamale ke ibinaike ukolikoli. 23 Vaveve toela vamale ke ibinaike hatihati. Isito nahie Kosive Iesu Keliso kemo Dilavana au isivimo ukolikoli nahiovei.

Copyright information for `KPX