a2.7:Jn 13.34

1 John 2

Keriso uni aedena amiye

Nai midamida, na yaku ya vene rofu bura reida, ya mina vegu no ga reyaganedi, idu kaere vegu no rego bi, uni rokari amiye yokoi uni Baba sa ni vabi redo — Iesu Keriso mokena rorobo amiye. Ma Iesu Keriso iniye bi vegu no moi koite makuna di adina, ina resi uni no tauvakoi erufudo, ma uni vegu no maka de, idu kono di amiye tauvakoi di ka.

Ini ago gira neidesi regifa ri ye una makai diba nigifa una diba ina. Amiye yokoi yaku nigo ina bi Sei ina diba vo nigo, idu ini ago gira neidesi de rego ri ina bi ofaofa amiye ma sina rama bi ina sa de. Idu kaere yaku ini ago neidesi rego amiye, ina bi Sei rofu ini uka mana bi rama iniye moi rorobo reyo. Mina vegu yaku diba nigifa una gokai Sei sa bi vakoi yokoimaka: kaere yaku nigo ina bi Sei sa vakoi yokoimaka amedo vo nido bi Iesu Keriso yaku amegamo kana ameibiyaine.

Rua ago gira

Nai mokei vava reida vene, mina ago gira ya rofu bura reida bi rua de, mina bi sena ago gira, ini adinari gutuna ya sa mina. Mina sena ago gira bi ya yaku sena neideyadi. a  Mina resi gua ya rofu bura reida ago gira bi rua ago, adina bi ini rama iniye bi Keriso ma ya rofu ka vededi. Ma mukuna bi kamini tatava nido ma vabara rama bi sena kiki rei kora redo.

Kaere amiye yaku nigo ina bi vabarari amedo, idu ini dubuini uka de mado, bi mukunari baiyo gua medari ka. 10 Kaere amiye
2.10Kaere yokoi;oIna vene.
ini dubuini uka mado bi vabarari amedo, ma beika yokoi de ina rofu mina yaku rego ma amiye be mina vegu no regedi.
11 Idu amiye yokoi ini dubuini uka de mago bi mukunari, mina ideri nana redo, ma goina ma dibo redo bi ina diba de, adina mukuna yaku ini ne moi taufa riyo.

12 Ya rofu bura reida, nai midamida, adina yi vegu no bi erufu vau reyo, Keriso di ini roka dudu. 13 Baba vene, ya rofu bura reida, adina ya ya diba kaere bi ini adinari gutuna amei baido. Ya rofu bura reida godua, adina ya bi amiye no mina uketo reyadi.

14 Ya rofu bura reida, nai midamida, adina Baba bi ya diba. Baba vene, ya rofu bura reyaka, adina ya ya diba kaere bi ini adinari gutuna amei bado. Ya rofu bura reyaka godua, adina ya bi yeiva. Sei di ago bi ya sa, ma amiye no mina uketo reyadi.

15 Mina kono ga uka mafo o koina kono di ini beika yokoi. Ya mina kono uka magedi vo nisi bi, Baba di ini uka mana una sa bi de. 16 Beika tau mina kono di mina — beika vegu no uniye ura resifa, beika amiye yaku vesifa ma ura resifa, ma beika tau mina konori amiye yaku mokei tora rededi — mina tau bi Baba rofu di de dedo; mina tau bi konori gutuna baido. 17 Mina kono ma beika tau mina konori amiye yaku mokededi bi kamini roro nido, idu ina kaere Sei di ura redo bi toga ameibobigo.

Keriso di tuma amiye

18 Nai midamida ari boi koina nigo meda bi negau niyo! Ya nigamadi Keriso di ini tuma amiye bi baigo; ma gua bi Keriso di ini tuma vene taugade bi sena ogau niyadi, mina ye una diba ari boi koina nigo bi negau niyo. 19 Mina vene bi rama iniye uni auta rena rofu di de, mina resi una fereyadi; ina vene uni auta rena rofu di vo nisi bi una sa ameyagadu. Idu una ferei diyadi, ye mina yaku moi vabara riyo ina tauvakoi bi uni de.

20 Idu ya vene bi Keriso yaku vima kikifa ya vene fafau erausi reyo, mina ye ya tauvakoi bi sina rama ya diba. 21 Na ya rofu bura reida adina ya bi sina rama mina ya diba de vo nisi bi de, idu ini adina ya bi sina rama ya diba, ma sina rama rofu ofaofa de baido ka ya ya diba.

22 Mina ye, kaere rama bi ofaofa amiye? Ina bi, kaere yaku nido Iesu bi Keriso vo de nido amiye. Mina kana amiye bi Keriso di ini tuma amiye. Ina bi Baba ma ini Mida vakoi etofa redo. 23 Kaere amiye Mida ni sui redo bi Baba ka ni sui redo, ma kaere amiye yaku Mida ni ogau redo bi Baba ka ni ogau redo.

24 Beika sina ini adinari gutu neideyadi bi yi uka ideri ameibiyainedi. Mina ago moi gira regedi ri bi ya vene bi, Mida ideri ma Baba ideri togatoga ameibigedi. 25 Mina bi Keriso iniye yaku uka ago una rofu maro — toga ameibobina vegu.

26 Na mina ya rofu bura reida bi, be vene kaere yaku ya rofu ofaofa ago nigi rededi resi. 27 Idu ya vene bi, Keriso yaku ini vima ya fafau erausi reyo. Ya bi ini Vima yaku gokai ya sa ameibigo kana, amiye yokoi yaku ya oteimarainedi mokemoke de regedi. Adina ini Vima yaku beika tau bi ya oteimado ma beika ya oteimado bi rama, ofa de. Vima di oteimana neidesi ma ina sa vakoi ameibigedi.

28 Ma gua nai midamida, ina sa vakoi ameibifa, ye ina ogau nigo ri una bi yeiva dudu ma maena resi ina rofu de sui nigifa ini dego medari. 29 Ya ya diba Keriso bi mokena rorobo amiye, mina resi, kaere amiye mokena rorobo reibigo bi Sei di ini mida.

Copyright information for `KQC