a5.3:Jn 14.15
b5.11:Jn 3.36

1 John 5

Mina kono eru reyafa

Kaere amiye yaku Iesu rofu mokena vari gira aigo ina bi Keriso, ina bi Sei di mida, ma kaere yaku Baba rofu uka mago bi ini mida ka uka mago. Makai dudu diba nigifa Sei di ini midamida bi uka masifa: Sei uka magasa ini ago gira neidegasa resifa. Mina makai bi Sei rofu uka masifa: ini ago gira mina neidegasa resifa. Ma ini ago gira bi toe de. a  Adina Sei di midamida tau yaku gaganigagani rofu ebu regedi. Una yaku Sei rofu mokena vari gira aisifa ma mina mokena dudu gaganigagani di vegu rofu bi ebu reyafa. Kaere yaku bi gaganigagani di veguri gutu ebu rego? Amiye yokoi mokena vari gira Iesu bi Sei di Mida rofu aigo, mina amiye yaku bi gaganigagani di vegu rofu ebu rego.

Iesu Keriso di ni okuna ago

Iesu Keriso bi ina kaere bi koru sa ma dava sa baiyo. Ina bi koru sa maka dudu de deyo, idu gogo koru sa ma dava sa. Ma Vima iniye yaku ni okudo mina bi rama, Vima bi sina rama dada. Ni okuna vene bi regode: Vima, koru ma dava; mina regode yaku nidedi bi yokoimaka. Amiye yaku ni okudedi bi moi gira resifa, idu Sei di ni okuna bi isivaga iniye, adina Sei di ni okuna bi ini Mida fafau ni okudo. 10 Kaere amiye yaku Sei di ini Mida rofu mokena vari gira aido bi mina ni okuna ago ini uka mekori. Kaere amiye yaku Sei rofu mokena vari gira de aido bi iniye moi ofaofa amiye rido, adina Sei yaku ini Mida ago ni okuyo bi mokena vari gira de aido. 11 Ma ago ni okuna bi yomini: Sei yaku toga ameibobina di vegu bi una maro, ma mina vegu bi ini Mida ideri. b  12 Kaere amiye ini Mida moiyo bi mina vegu moiyo, ina kaere Sei di Mida moina de reyo bi vegu de moigo.

Togatoga ameibobina vegu

13 Ya kaere Sei di Mida di ini roka mokena vari gira aidedi vene rofu mina ago bura reida, ye ya diba niyagane toga ameibobina di vegu bi moiyadi. 14 Sei di nemokori una bi yeiva moisifa, adina beika ini mokenari usausa nigifa, bi una neidego. 15 Ma una neidego vo nisi bi, una diba beika usa nigifa bi una diba una mago beika ina rofu usa nigifa mina.

16 Amiye yokoi yaku ini dubuini vegu no reyo vego vo nisi, ma mina vegu no yaku muyena de moi bogo, buni bi Sei rofu usausa nigo ma Sei yaku vegu mago. Mina nida bi bogo amiye kaere ini vegu no yaku muyena de moi baigo. Mina bi vegu no yokoi yaku muyena moi bogo; ni de nida mina vegu no kana usausa nifa. 17 Buni de rena vegu tauvakoi bi vegu no, idu mina vegu no tauvakoi yaku muyena de moi baigo.

18 Una diba kaere Sei rofu di vata niyo bi vegu no toga de regibo, adina ina bi Sei di mida yaku nari redo ma amiye no yaku de avaka moigo.

19 Una una diba una bi Sei di ini mida, ma mina kono tora noibanu bi amiye no di ini ourefeidena gabireri.

20 Una una diba Sei di ini Mida bi desi vei mama rena di mina una maro, ye una Sei diba nina kaere bi rama iniye. Uni vegu bi Sei rama iniye ideri — ini Mida Iesu Keriso ideri. Ina bi Sei rama iniye, ma toga ameibobina vegu.

21 Nai midamida, ya kaya ofa sei rofu bu nibifa!

Copyright information for `KQC