b2.4:Dan 11.36; Ezek 28.2
c2.8:Is 11.4
d2.9:Mt 24.24

2 Thessalonians 2

Amiye no iniye

Yomina sina bi uni Warika Amiye Iesu Keriso di dairi dego ina sa egogo regifa ri bi yomakai: Nai dubuiyaka vene ya usa nisifa a  bi yi mokena bi evade moi forovai ga refa o, uka esika ga refa, adina bi be vene yaku nidedi bi Warika Amiye di meda bi okiyo, vo nidedi. Be yaku mokededi bi vima di agori o sinasina nokoiri, o fefa yokoiri bura reyafa. Ofa mokena dudu yokoi yaku ya eru rena ga reyaine. Adina mina meda bi de okigo mamo amiye tau Sei rofu gedu magedi ma amiye no iniye bae ogau nigo ri, kaere bi Sei yaku muyena sanari moi feidego. Mina amiye yaku amiye di ini usa nidedi gugura tau ma deda sei rofu gedu masi iniye ni moi odoro rego mina tau rofu. Ma Sei ni vakena yavari dui resi ameinu rego ye iniye ni kake rego ina bi Sei. b 

Mokededi ba ide? Mina sina tau bi ya niyaka, ya sa amegamaka ri. Ma mina nida sina de vata nido bi vegu yokoi yaku moi gira redo gua ga vata niyainedi, ya diba beika bodo bi. Ma ini ari ramari ogau nigo. Adina vegu no di vava sui amedo yaku ini moimai sena rei baido, idu beika bodo vegu vata nigo bi de vata nigo bogo moi gira rido amiye eta rigo mamo. Resi bi amiye no iniye kamini ogau nigo, idu Warika Amiye Iesu baisi dego ri bi ini venari gutu asa moi feidesi umuyego ma ini baido vabara dudu moi no rigo. c  Mina amiye no iniye di baido bi Satani di moimai dudu vava tau, rebe ma ofa vegu rena. d  10 Ma ina yaku mina ofa vegu no amiye kaere muyededi rofu rego. Muyegedi adina bi sina rama di uka mana rofu vauya rededi, ye makai dudu vegu de moigedi. 11 Mina dada Sei yaku ofa forovai mokena moi feidedo ye ina vene yaku ofa vegu rofu kamini mokena vari gira aigedi. 12 Ye Sei yaku amiye tau kaere bi sina rama rofu mokena vari gira de aiyadi ma vegu no vei ada reyadi di kota aigo.

Sei ya moi vegu rena rofu raka niyo

13 Dubuiyaka, togatoga ya vene rofu Sei ni buni renadi, ya kaere Warika Amiye yaku ya rofu uka mado. Mina dada adinari gutu
2.13adinari gutu;bura bedakai bisiko nufa.
Sei yaku ya vene moi vegu rena rofu raka niyo, ya moi kikifa rego Vima Kikifa di vava ma sina rama rofu yi uka vari gira madedi dudu.
14 Sei yaku uni ago buni dudu ya raka niyo, uni Warika Amiye Iesu Keriso di vabara moiyaganedi. 15 Mina dada, dubuiyaka, are rei gira resi mina ago rama ya oteimarafa moi gira refa, uni ago niyafa dudu ba ya rofu bura reyafa dudu.

16 Gua uni Warika Amiye Iesu Keriso ma uni Baba Sei, kaere bi una rofu uka madedi, yaku ari neinei di ini mokena tora ma uka mokena buni, buni toragade dudu una rofu maradi. 17 Ina vene yaku yi uka moi gira reyagane mokena tora dudu. Ma vegu buni resi ago buni nibigedi.

Copyright information for `KQC