av.1:Mt 13.55; Mk 6.3

Jude 1

Mina bura bi Jude rofu, kaere bi Iesu Keriso di naivonaivo amiye ma James di ini dubuini — a 

Mina bi kaere Sei yaku raka niyo vene rofu. Ma kaere bi Baba Sei yaku ya mokei vava redo ma Iesu Keriso yaku ya nari redo.

Copyright information for `KQC