a11.15:Mt 9.34, 10.25
b11.16:Mt 12.38, 16.1; Mk 8.11
f11.30:Jon 3.4
g11.31:1 Kgs 10.1–10; 2 Chr 9.1–12
h11.32:Jon 3.5
k11.42:Lev 27.30
m11.51:Gen 4.8; 2 Chr 24.20–21

Luke 11

Iesu di oteimana ago usausa nina rofu

(Mt 6.9–13; 7.7–11)

Meda yokoiri Iesu yaku gagani yokoiri nigamo. Ini usausa ni vau reyo ri, ini usi dina amiye yokoi yaku niyo, “Warika Amiye, gokai usausa nigifa mina una oteima, John yaku ini usi dina vene oteimagamo kana.”

Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Usausa nigedi ri, bi yomakai nifa:

‘Baba:
Yi roka bi kikifa reyaine;
yi ourefeidena amena sana bi deyaine.
Ari neinei uni iruku mavo.
Ma uni vegu no koite makuvo,
adina una ka amiye tau di vegu no una rofu rededi moi erufu resifa.
Ma uka maina rena rofu ga una moi ourefeidevo.’”
Resi Iesu yaku niyo, “Ya yokoi mina urusa tobo iniyeri bosi yi asini rofu usa nigiya vo nisi, ‘Nai asini, beredi regode na ma. Adina bi nai asini yokoi yaku yava ika oto disi nai yavari okiyo ma na sa bi iruku koina!’ Idu asini bi yava ideri ya ni kabai resi nigo, ‘Ada esika na mana ga re! Ida vena bi sena gana riyaka ma nai mida sa bi sena vareyafa. Dadisi beika baika ya mana ka gira iniye.’ Ya vene rofu yaku nida ina mina de dadigo, ini asini vana magi bi, idu besabesa usa nigo ri, bi dadigo rofu, yi beika usa niyo mina ya mago.

“Dada ya vene rofu nida: Usausa nifa kumo ya mago; maina refa kumo baku regedi; raka nifa kumo ya rofu iduara moi ekego. 10 Adina kaere yaku usausa nigo bi moigo, ma kaere maina rego bi baku rego, ma kaere raka nigo bi ina rofu iduara moi ekego. 11 Yi fogori kaere baba ini mida yaku oyena usa nigo ri, bi oyena de masi dadisi aruma mago ba? 12 Ye unema vo nigo ri, bi kaikai magiya ba? 13 Ma ya vene no bi yi midamida rofu gugura buni magi diba nidedi vo nisi, bi Baba omari amedo amiye yaku Vima Kikifa usa nigedi vene bi besabesa mago!”

Iesu ma Beelzebul

(Mt 12.22–30; Mk 3.20–27)

14 Iesu yaku babo vima no yokoi meki regamo. Mina vima no yakuyo ri, bi mina amiye kamini ago nigi kora reyo ma amiye tau tora iniye tururu reyadi. 15 Idu amiye be yaku niyadi, “Mina bi Beelzebul, vima no tau di ini tora, mina yaku vava mado dada meki redo.” a 

16 Ma be yaku bi Iesu di uka maina regi omari rebe usausa niyadi bi rama ba ide ina bi Sei yaku vava maro. b  17 Idu ina bi mina vene di mokena veyo dada niyo, “Bema gagani yokoi uta okusi iniyeiniye berouberou are resi ruda regedi ri, bi berouberou keto regedi. Ma bema rubu iniyeiniye berouberou ruda regedi ri, bi berouberou keto regedi. 18 Bema Satani ini vene sa iniyeiniye berouberou are resi ruda regedi ri, ina bi are rei gira de regedi. Ya yaku nidedi bi, na bi Beelzebul di ini vava dudu vima no meki reida. 19 Na makai dudu meki reida vo nisi bi, ya kaya yi vene yaku bi gokai meki regedi? Ini beika rededi yaku yi ago bi rama de vo nidedi! 20 Ide iniye, mina bi Sei di ini vava dudu vima no meki reida dada, mina yaku moi rama aido bi Sei di ourefeidena amena sana bi sena ya rofu deyo.

21 “Yeiva amiye ini mari moi gira resi ini yava nari rego ri, bi ini beika baika bi buni ameibigo. 22 Idu yeiva iniye amiye yokoi yaku ina sa ruda resi ugo ri, mina amiye ini moi gira regamo mari moigo. Makai mina amiye yeiva mokeyo bi ina kaya nari mona rego dada. Kamini mina yeiva iniye amiye beika tau yokoiyokoi rau rego.
11.22Iesu bi mina yeiva iniye amiye. Acts 10.38; 1 Jn 3.8 baku re.


23 “Amiye kaere na sa moimai de redo bi rama iniye nai moimai kebi redo; kaere amiye egogo rego ri, vana de na mado bi rama iniye rerevaida redo mini. d 

Vima no dairigo

(Mt 12.43–45)

24 “Vima no yaku amiye yokoi ferei yakugo ri, bi koru de gaganiri ameinu rena sana maina rego. Yokoi baku rena de rego ri, bi iniye kamini nigo, ‘Nai yavari dairigida.’ 25 Dairisi mina yava maina resi baku rego ri, bi veika reyadi ma amego mini. 26 Resi bi disi vima no viro vara afego, kaere bi no iniye ini yeiva rofu bi. Vakoi baisi mina yavari kamini amegedi. Mina vegu koina nigo ri, bi mina amiye ini sena regamo kana bi ide. Idu ini vegu gua bi no iniye nigo.”

Rama iniye ada rena

27 Iesu yaku mina sina niyo ri, amiye taugade di ini fogori, rema yokoi yaku ina rofu raka nisi niyo, “Ya moi vata resi susu ya maro rema bi buni toragade moido!”

28 Idu Iesu yaku ni kabai resi niyo, “Rama, idu kaere Sei di ago neidededi bi buni toragade moidedi!”

Rebe di usausa

(Mt 12.38–42)

29 Amiye tau Iesu atafu egogo reyadi ri, ina vene rofu niyo, “Gua ari vene bi no iniye! Rebe mina regida vo nisi nidedi, idu Sei di ago nido amiye Jonah rofu vata niyo rebe bi kamini mina maka bi maro. e  30 Adina Sei yaku Jonah moisi Ninevah di rebe reyo kana, ye ina yaku ka Amiye di Mida moisi gua ari vene di rebe rego. f  31 Sei di kota rena medari, Sheba di kuini yaku gua amededi vene sa vakoi are resi beika reyadi vegu mina ni rausi rego adina bi, gagani maikeri gutu kini Solomon di mokena tora neidegi vo nisi baiyo. Idu ya nida, gua minari beika bi Solomon ka ebu rena iniye reyo. g  32 Sei di kota rena medari, Ninevah vene yaku gua amededi vene sa vakoi are resi beika reyadi vegu mina ni rausi regedi ri bi ni fafana regedi, adina bi Jonah yaku Sei di ago ni ogau reyo ri, vegu no feresi moi etaga riyadi. Ya nina iniye reida, gua mina beika bi Jonah ebu rena iniye reyo! h 

Uka di vabara

(Mt 5.15; 6.22–23)

33 “Amiye yokoi yaku ramefa orisi rubari moi sui o foroka gabireri de aigo;
11.33Bura bedakaio biyo gabireri de aigonufa de.
idu ramefa ini ikina sanari ikigo rofu yava dui rededi vene ka ini vabara vegedi. j 
34 Yi nemoko bi ramefa di vabara kana yi ukari. Ye yi nemoko buni vo nisi bi, yi uka tau noibanu bi vabara yaku vata baigo. Idu yi nemoko no bi, yi uka tau noibanu bi mukuna yaku vata baigo. 35 Mina dada, yi ukari vabara nari rei mona re, ye mukuna ga niyainedi. 36 Yi uka tau noibanu vabara yaku vata baigo vo nisi bi, ma mukuna keika yi ukari ka ide amego vo nisi bi, yi uka tau noibanu vabara iniye nigo, ramefa di vabara yaku ya moi vabara rego kana.”

Iesu yaku Pharisee vene ma ago gira oteimana vene rofu ni tourage reyo

(Mt 23.1–36; Mk 12.38–40)

37 Iesu sina ni koina reyo ri, bi Pharisee amiye yokoi yaku raka niyo ina sa iruku irigedi. Dada ini yava dui resi iruku irigi ameyo. 38 Pharisee amiye yaku Iesu ini vana koitena siko de reyo mina veyo ri, bi tururu reyo. 39 Dada Warika Amiye yaku ina rofu niyo, “Ya Pharisee vene bi yi mereki kaposi bi etofaro maka koitededi, idu yi uka ideri bi dadaga ma vegu no vata baiyadi. 40 Ada de vene! Sei yaku etofaro riyo vo nisi bi, ideri ka riyo ba, ide? 41 Yi uka idounai dudu irava vene mafa; mina regedi ri, bi beika baika tau bi ya rofu ruaka nigo.

42 “Ye ya Pharisee vene bi iriyeduka no iniyeiniye ya rofu bi! Adina bi iruku moi sisika rena yuvaita neinei moisi vana ufori bi yokoimaka Sei rofu madedi, idu ya bi Sei rofu vegu rorobo rena ma uka mana de rededi. Mina reyagane kumo ma mina vegu rededi bi ga ferefa. k 

43 “Ya Pharisee vene bi iriyeduka no iniyeiniye ya rofu bi! Yi ukari bi usausa yavari amena sana burefe minari amegedi maka mokededi ma maketi sanari amiye yaku ya matagini resi ago buni nina mokededi. 44 Iriyeduka no iniyeiniye! Ya kaya bi sena amiye guri aiyadi sana kana sena tovo niyadi. Dada amiye gara de vesi fafau etei ri didedi, adina ina toto mina bi amiye di guri aiyadi sana bi ini kino amedo.”
11.44Mina guri aiyadi sana di vena bi buni, idu ini ideri bi amiye muyena nena. Makai kana mina Pharisee vene ini vegu vena bi buni, idu ini ukari bi ini kino amedo. Mt 23.27–28 baku re.


45 Ago gira oteimana amiye yokoi yaku ina rofu niyo, “Oteimana amiye, ya makai sina nisa ri, bi ya ka una rofu ni no reisa mini!”

46 Iesu yaku ni kabai resi niyo, “Ya, ago gira oteimana vene, ka iriyeduka no iniyeiniye ya rofu bi! Amiye di megea fafau toe kirokai rena anua rededi mina aidedi rofu, idu ya kaya bi yi vana ebuna mina yaku ka de madedi mina toe erufugi. 47 Iriyeduka no iniyeiniye ya rofu bi! Adina bi yi tutubena vene yaku Sei di ago nigamadi vene umuyeyadi, ma ya vene yaku bi ini guri yava aku madedi. 48 Ye ya yaku nidedi yi tutubena yaku beika reyadi bi buni: ina vene yaku Sei di ago nigamadi vene umuyeyadi ma ya yaku bi ini guri yava aku madedi. 49 Mina dada Sei yaku ini mokena tora dudu ka niyo, ‘Nai ago nidedi vene ma nai ni feidena vene ina rofu ni feidegida; be bi umuyesi be bi esikaesika magedi.’ 50 Dada, gua ari vene bi, Sei yaku kono riyo medari gutu, kaere Sei di ago nigamadi vene taugade umuyeyadi, mina di kaunava bi baku regedi mirona. 51 Abel umuyeyo gutu boyo Zechariah kaere bi ori sisika rena fore vata ma Sei di yava utari umuyeyadi. Mina bi rama, ya nida gua ari vene bi mina uyadi tau di kaunava bi baku regedi! m 

52 “Ago gira ni feidena vene iriyeduka no iniyeiniye ya rofu bi! Adina bi ago rama di sana di ida vena ekena etaga reyadi mini. Ya bi de dui rei boyadi ma be yaku dui rena mokededi bi, ya yaku ini ida biri ridedi!”

53 Iesu yaku mina sana fereyo ri, bi Pharisee vene ma ago gira ni feidena vene yaku ni fafana resi ago tau rofu ni kaitegi kora regamadi, 54 eru regedi ma ago rama de yokoi nigo ri, bi moi gira regedi vo nisi.

Copyright information for `KQC