a17.3:Mt 18.15
b17.14:Lev 14.1–32
d17.26:Gen 6.5–8
e17.27:Gen 7.6–24
f17.28–29:Gen 18.20—19.25
g17.31:Mt 24.17–18; Mk 13.1516
h17.32:Gen 19.26
i17.33:Mt 10.39, 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; Jn 12.25

Luke 17

Vegu no

(Mt 18.6–7, 21–22; Mk 9.42)

Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, “Amiye vegu no rofu moi keto rena vegu bi rama iniye vata nigo, idu mina vegu no moi vata rido amiye bi ina rofu bi iriyeduka no toragade iniye! Amiye yokoi yaku mida keikakeika ourefeidego vo nisi ma vegu no regedi bi kaunava tora moigo. Bi buni mina kana amiye rofu bi fore tora kuriri ukita resi davarari makugedi. Mokena dudu ya kaya nari re! a 

“Yi dubuini vegu no rego ri vo nisi, bi ni kumo ga reyaine; ini vegu no feresi moi etaga rigo ri vo nisi, ini vegu no toto ni.
Ya rofu vegu no mina meda yokoimakari uru viro vara reibigo rofu baigasa ya uru viro vara nibigo, ‘Na bi vegu no resi feresi moi etaga riyo,’ vo nibigo ri, bi ya bi ini vegu no reyo mina toto ni.”

Uka vari gira mana

Warika Amiye di ini ni feidena vene yaku ina rofu niyadi, “Uni uka vari gira mana ya rofu moi tora ri.”

Ma Warika Amiye yaku ni kabai resi niyo, “Yi uka vari gira mana bi mastadi di yo keika kana vo nisi, bi buni ya vene yaku yabo tora rofu nigedi, ‘Ya kaya daru noibanu rae resi davarari vari!’ vo nigedi ri, yi ago neidego.

Naivonaivo amiye di moimai

“Ya yokoi minari yaku yi naivo amiye bi murori moimai reibigo, o mamoe vana rei vau resi yavari okigo ri, bi ina rofu nigiya, ‘Baisi amesi iruku iri,’ de vo nigiya. Ide mada! Ya bi nigiya, ‘Nai iruku feidesi varuka burefe risi nai ita koru naivo regiya bogo nai koru ma iruku iri vau regida mamo; gabi yi koru ma iruku irigiya.’ Mina naivo amiye yi ago neideyo, idu ina ni buni toragade de magiya. 10 Mina dada, ya vene ka, niyadi kana rei vau regedi ri, bi nigiya, ‘Una bi ka naivo vene itafu; mina bi uni moimai maka reyafa.’”

Iesu yaku amiye vana ufo moi buni riyo

11 Iesu Jerusalem seira risi bogamo ri, bi Samaria ma Galilee taoni di kono utari boyo. 12 Rautu yokoi dui reyo ri, refera vene vana ufo baku reyadi kaere bi maikeri are resi 13 raka niyadi, “Iesu, Warika Amiye, una iriyeduka re!”

14 Iesu yaku ina vene vesi niyo, “Bofa kumo Sei ma amiye utari naivo vene ya veyagane.” b 

Idauri boyadi ri, bi ini rovaita moi ruaka rido.
17.14 moi ruaka rido:5.12 baku re.
15 Kamini amiye yokoimaka yaku ini rovaita moi buni riyo mina veyo ri, bi dairi baisi goroka tora dudu Sei di roka moi odoro resi 16 Iesu di yuka adinari kero resi buni toragade niyo. Mina amiye bi Samaria amiye. 17 Kamini Iesu yaku niyo, “Amiye bi vana ufo moi ruaka riyaka. Ma mina amiye vana berou autu vana raro bi goini? 18 Beika resi mina Israel de amiye yaku maka dairiyo Sei rofu ni buni toragade regi ba?” 19 Kamini Iesu yaku ina rofu niyo, “Dadisi bo. Yi uka vari gira mana yaku ya moi buni riyo.”

Sei di ourefeidena amena sana gokai dego

(Mt 24.23–28, 37–41)

20 Pharisee vene be yaku Iesu ni kaitesi niyadi, “Sei di ourefeidena amena sana goivaka ogau nigo?” Ina vene rofu ni kabai resi niyo, “Sei di ourefeidena amena sana gokai dego bi ini rebe de vegiya. 21 Yokoi yaku ka de nigo, ‘Vefa, ina bi yomini!’ o, ‘Ina bi yoroni!’; adina bi Sei yaku yi ideri ourefeidesi amedo.”

22 Kamini Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, “Amiye di Mida di ini meda baigedi ma ya yaku mina meda vegi ura regedi vo nigedi, idu de vegedi. 23 Be vene yaku ya rofu nigedi, ‘Mironari nei rei vefa!’ o ‘Minari nei rei vefa!’ Idu bosi maina ga refa, 24 adina bi ayena yaku kamanika redo ri oma berou eta rofu vabara ni bodo rofu berou moido kana Amiye di Mida di ini dena ari bi mina kana rego. 25 Mina vata nina koderi, bi esika tau tora siko moigo ma mina ari vene yaku ina rofu gedu magedi kumo. 26 Noah di ini medari reyadi kana, Amiye di Mida ini medari ka makai regedi. d  27 Ina vene bi iruku ma koru irigasa rumana ma rema megasa rei bogamadi, ini mina medari Noah sisima dui reyo ri, bi abata yaku desi ina vene u vau reyo. e  28 Lot di medari ka kana ina vene tau bi iruku ma koru irigasa voivoi regasa muro regasa yava regasa rei bogamadi ri. f  29 Lot yaku Sodom ferei yakuyo medari, Sei yaku fore ita omari gutu miya kana moi feidesi ina vene u vau reyo. 30 Amiye di Mida ogau nigo medari ka mina kana vegu vata nigo.

31 “Mina medari yava tebo odorori amiye bi neyaine ini yava dui rei bosi ini gugura fore ga moi yakuyaine; ma muro dina amiye ka, ini yavari ga dairiyaine. g  32 Lot di ini rema beika vegu rofu vata niyo ina mokefa! h  33 Kaere yi vegu mokesi regiya, bi yi vegu de moigiya, idu ya kaere yi vegu moke toto nigiya, ya bi yi vegu moigiya. i  34 Ya yaku nida, mina urusari, amiye remanu bi eka yokoimakari varebigedi. Yokoi moi etaga risi yokoi bi ferego. 35 Rema remanu vakoi fore dudu witi moi fufuta rebigedi ri, bi yokoi bi moi etaga risi yokoi bi ferego.”
17.35Bura bedakai nanaka 36 nufa:Amiye remanu vakoi gogo murori moimai rebigedi ri yokoi bi moi etaga risi yokoi bi ferego(Mt 24.40 baku re).


37 Ini usi dina vene yaku ni kaitesi niyadi, “Warika Amiye, mina vegu bi goinari vata nigo?”

Ni kabai resi niyo, “Muyena rovaita amedo sanari bi gayo bora ka mina sanari egogo regedi.”

Copyright information for `KQC