b18.14:Mt 23.12; Lk 14.11
c18.20:Ex 20.12–16; Deut 5.16–20

Luke 18

Rema obu ma kota neidena amiye di mokena ago

Kamini Iesu yaku mokena ago yokoi ina rofu nisi oteimasi ari neinei usausa niyaganedi, ma kosika bi ga reyagane vo nisi. “Taoni yokoiri kota neidena amiye yokoi amegamo, kaere bi Sei rofu ori de resi amiye rofu moi kikifa de regamo. Minari ka obu yokoi amegamo. Ina bi ari neinei baigasa nigamo, ‘Ya bi nai tuma vene rofu na moi rama rigiya bi buni!’ Mina kota neidena amiye bi meda be ini ago bi ni gedu magamo, idu gabi iniye rofu kamini niyo, ‘Na ka bi Sei rofu ori de resi amiye rofu ka moi kikifa de reida, idu mina obu yaku ago tau nido dada, ini kota rina usa nido kana bi regida, bi dairisi ada esika na mago baebu!’”

Resi Warika Amiye yaku niyo, “Mina mokena rorobo de kota neidena amiye yaku niyo mina neidefa. Sei yaku gua ini vo nisi moiyo vene kaere uru ari ina rofu isaka nidedi bi ini ago neidesi ini vegu moi rama rigo, ba ide? Kiyakiya aedego ba? Ya vene rofu nida, evade ini ago neidesi ini vegu moi rama rigo. Idu Amiye di Mida ini dego ri, bi mina kono tora noibanuri uka vari gira mana baku rego ba ide?”

Pharisee amiye ma fore butu redo amiye di mokena ago

Iesu yaku ka amiye be rofu mina sina niyo. Mina vene yaku ini mokeyadi bi, ina bi vegu rorobo rededi vene ma be vene rofu mokeyadi bi vegu no rededi vene. 10 “Ari yokoiri, amiye remanu yaku Sei ni vakena yavari usausa nigi boyadi; amiye yokoi bi Pharisee amiye ma yokoi bi fore butu redo amiye.

11 “Pharisee amiye yaku gaimari etae resi are resi usausa niyo,
18.11gaimari etae resi are resi usausa niyo;bura bedakaiare resi inaike usausa niyonufa.
‘Sei, ya rofu buni toragade nida, na bi be kana de: ofaofa dudu dumaduma rededi vene, vegu no rededi vene, o koa rededi vene. Na ka mina fore butu redo amiye kana de;
12 fura yokoimakari meda remanuri, bi iruku oyo resi nai gugurari beika vana ufo amedo ri, bi yokoimaka bi ya rofu maida.’

13 “Idu mina fore butu redo amiye bi gaimari are resi ini kuri agu risi ini vana ini kokobari aisi niyo, ‘Sei, na iriyeduka re; na bi vegu no amiye!’ 14 Resi Iesu yaku niyo, “Ya nida, mina amiye remanu ini yavari dairiyadi ri, bi Sei yaku fore butu redo amiye rofu niyo ini vegu bi rorobo, idu mina Pharisee amiye bi de. Kaere amiye iniye ni odoro rego, bi egona rofu nigo; ma kaere amiye iniye ni egona rego, bi odoro nigo.” b 

Iesu mida keikakeika buni toragade maro

(Mt 19.13–15; Mk 10.1316)

15 Be vene yaku Iesu rofu ini mida keikakeika afei baigamadi bi avaka moiyainedi, idu ini usi dina vene yaku mina vene vesi ni vaigi kora reyadi. 16 Idu Iesu yaku mida keikakeika rofu raka nisi niyo, “Mida keikakeika bi ferefo kumo na rofu baiyagane; ga meki refo, adina Sei di ourefeidena amena sana bi mina kana vene di. 17 Rama iniye ya nida, kaere amiye yaku mida keika kana de nigo vo nisi bi Sei di ourefeidena amena sana de iniyeiniye dui rego.”

Amiye gugura tau nufa

(Mt 19.16–30; Mk 10.17–31)

18 Ourefeidena amiye yokoi yaku ni kaitesi niyo, “Oteimana amiye buni, beika regida bi toga amena di vegu moigida?”

19 Ma Iesu yaku niyo, “Beika resi na rofu bi buni vo nisa? Amiye yokoi bi buni de, Sei iniye maka bi buni. 20 Ya ya diba ago gira di ago bi: ‘Koa ga re; ga amiye umuye; ga dumaduma re; amiye di vegu rofu ofaofa ago ga ni; yi baba ma nono di ago neide’” c 

21 Kamini mina amiye yaku niyo, “Na keikari gutu mina kana vegu ago moi gira rei baida.”

22 Iesu yaku mina neideyo ri, bi niyo, “Nokoi maka bi yaku de reyo. Yi gugura tau mina sero resi ini fore irava vene magiya, resi yi gugura buni bi omari baku regiya. Resi na usi bae.” 23 Idu mina neideyo ri, bi ini uka yarena iniye reyo, adina ina bi gugura tau toragade amiye.

24 Iesu yaku ina vesi niyo, “Gugura tau vene bi gira iniye Sei di ourefeidena amena sanari dui rena bi! 25 Kamelo
18.25 kamelo bi hosi kana; gagani autu sanari amiye di gugura fare moi didedi.
yaku niduru nemokori dui rego bi aita, idu gugura tau nufa amiye yaku Sei di ourefeidena amena sanari dui rena bi gira iniye.”

26 Mina ago neideyadi vene yaku niyadi, “Kamini kaere yaku vegu moigo?”

27 Iesu yaku niyo, “Amiye yaku beika baika yaku anua rego, Sei yaku mina rego.”

28 Kamini Peter yaku niyo, “Vefa, ya usi digi vo niyafa rofu uni rautu fereyafa.”

29 Ma ina vene rofu niyo, “Rama iniye ya nida, amiye yokoi yaku ini yava, o ini rema, o ini usika ourena, o ini nono baba, o ini mida, Sei di ini ourefeidena amena sana rofu fereyo bi, 30 mina veguri, bi toragade iniye moigo. Ma gabi mina meda baigo ri, ari neinei amena vegu moigo.”

Iesu dubusa uru regode ini muyena ni okuyo

(Mt 20.17–19; Mk 10.32–34)

31 Iesu yaku ini amiye tuero moi gaima risi niyo, “Neidefa, una bi Jerusalem bogifa, Sei di ago nidedi vene yaku Amiye di Mida rofu vata nigo vegu bura reyadi mina rama aigo. 32 Tutubena dava bouna vene di vanari aigedi; ina rofu ni kurusi ni no resi ayaka su resi 33 buburu vai resi umuyegedi. Idu gabi meda regoderi, dubusa dadigo.”

34 Idu ini usi dina vene bi mina sina niyo ri, bi ini adari ufatena de reyo. Mina sina di ini rama bi ina vene di mokenari sui niyo ma ini beika nigamo bi ina vene ka ina toto.

Iesu yaku usausa nina amiye ne taufa nufa moi buni riyo

(Mt 20.29–34; Mk 10.46–52)

35 Iesu Jericho negau niyo ri, bi ne taufa amiye yokoi ida negau amegasa usa nigasa amegamo. 36 Amega neidegamo ri, bi amiye tau tora bae bogamadi resi ni kaitesi niyo, “Mina bi beika?”

37 Kamini niyadi, “Iesu Nazareth amiye bi bae boyo dada.”

38 Raka nisi niyo, “Iesu, David di mida, na iriyeduka re!”

39 Ourei boyadi vene yaku emaga niyadi vena babo niyaine vo niyadi, idu ina bi besa raka ni tora rega niyo, “David di mida, na iriyeduka re!”

40 Ye Iesu are resi ina rofu moi baiyaganedi vo nisi niyo. Atafu baiyo ri, bi ni kaitesi niyo, 41 “Yi ura bi beika ya rofu regida?”

Ni kabai resi niyo, “Warika Amiye, nai ura reida bi dubusa vegida.”

42 Iesu yaku niyo, “Ve kumo! Yi uka vari gira yaku ya moi buni riyo.”

43 Evade maka ini ne areyadi ma Iesu usi digi kora rega Sei di roka ni odoro regamo. Amiye tau yaku mina veyadi ri, bi ina vene ka Sei di roka ni odoro reyadi.

Copyright information for `KQC