a22.1:Ex 12.1–27
b22.20:Jer 31.31–34
c22.21:Ps 41.9
e22.25–26:Mt 20.25–27; Mk 10.42–44
f22.26:Mt 23.11; Mk 9.35
g22.27:Jn 13.12–15
h22.30:Mt 19.28
i22.35:Mt 10.9–10; Mk 6.89; Lk 9.3, 10.4
j22.37:Is 53.12

Luke 22

Iesu umuyegedi di sina

(Mt 26.1–5; Mk 14.1–2; Jn 11.45–53)

Beredi Yeast de Feidena di Irakuna ari bae kaira niyo. Mina ari di ini roka bi Passover. a  Ma Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene ma ago gira oteimana vene bi ida maina regamadi Iesu moisi umuyegedi vo nisi, adina bi amiye rofu ori reyadi.

Judas yo niyo Iesu tautore regi

(Mt 26.14–16; Mk 14.1011)

Minari bi Satani yaku Judas, kaere bi roka Iscariot vo nigamadi, di ukari dui reyo. Ina ka bi Iesu di ini usi dina amiye tuero yokoi. Kamini ina bi dadisi Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene ma Sei ni vakena yava di ini iya rena ourefeidena vene bosi sinasina niyo gokai ida dudu Iesu siri rego mina. Mina neideyadi ri, bi ada toragade resi Judas rofu ni tore reyadi fore magedi vo niyadi. Judas bi mina vene sa ini uka moi yokoimaka resi ida maina regi kora regamo, gokai Iesu moisi ina vene di vanari aigo ma amiye tau bi ga ameyaganedi.

Iesu yaku Passover di iruku ini usi dina vene sa iriyadi

(Mt 26.17–25; Mk 14.12–21; Jn 13.21–30)

Ourena meda baiyo ri, Beredi Yeast de Feidena di Irakunari, Passover di mamoe di mida ori sisika regi. Iesu yaku Peter ma John ni feidesi yomakai niyo: “Bosi Passover di iruku irigifa mina dogo refa.”

Kamini ni kaitesi niyadi, “Yi ura bi goidu dogo regifa?”

10 Ma yaku ni kabai resi niyo, “Taoniri bogedi ri, bi mironari amiye nokoi koru urena adodisi ya baku rego. Goina yavari dui rego ri, bi ya usi ka dui resi 11 mina yava amiye ni oteimafo, ‘Oteimana amiye yaku niyo, Goina daiyutu bi ya ma nai usi dina vene sa Passover di iruku irigifa?’ 12 Mina yava amiye yaku odorori daiyutu tora ya oteimago. Mina bi sena veika reyadi. Mironari uni iruku dogo refo.”

13 Ma ina remanu bi feresi beika sina Iesu yaku ni oteimaro mina veitao reyadi. Ye ina vene bi minari Passover di iruku dogo reyadi.

Warika Amiye di iriiri

(Mt 26.26–30; Mk 14.22–26; 1 Cor 11.23–25)

14 Ini iruku irina meda nemoko moiyo ri, bi Iesu ini ni feidena vene sa boi dui resi ini iruku irina sanari ameinu reyadi. 15 Resi bi ina vene rofu niyo, “Nai mokena tora bi vakoi gogo amesi mina Passover iruku irigifa, esikaesika moina di budari! 16 Adina ya vene ya nida, na bi mina iruku dubusa de irigida bogo ini rama iniye Sei di ini ourefeidena amena sanari ogau nigo.”

17 Resi Iesu yaku biyo moisi Sei rofu buni toragade masi niyo, “Mina biyo moisi ya kaya ka rau refa. 18 Adina ya vene rofu nida, na bi gua rofu mina waini de irigida bogo Sei di ini ourefeidena amena sana okigo mamo.”

19 Kamini beredi be moisi Sei rofu buni toragade masi odesi ina vene magasa niyo, “Mina bi nai rovaita, ya dada ya maida. Makai resi na rofu mokefa.” 20 Iri vau reyadi ri, bi Iesu mina ida dudu biyo moisi magasa niyo, “Mina biyo kana nai dava rausi reyaka Sei di uka ago ruaka regi ya vene rofu. b 

21 “Idu na siri rego amiye di vana bi mina teiboro fafau na adinari mini! c  22 Adina Sei yaku ini niyo kana dudu Amiye di Mida mina muyego, idu mina kaere yaku siri rego amiye bi iriyeduka no iniye baku rego.”

23 Kamini iniyeiniye ni kaitega nigi kora reyadi, ‘Mina bi kaere amiye uniye yaku mina vegu rego?’

Kaere bi tora iniye di kayamo rena

24 Ma ini usi dina vene iniye kayamo reyadi kaere bi ini mokenari tora iniye. d  25 Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Tutubena dava bouna vene di kini yaku ini vene fafau ini vava mina moi raga resi iniye nigi ‘una bi uni vene di mokei vava amiye’ vo nidedi. e  26 Idu ya vene bi makai de, idu kaere yi fogori bi amiye tora iniye bi keika iniye niyaine, ma yi ourefeidena amiye bi naivonaivo amiye kana niyaine. f  27 Adina kaere bi tora iniye, amesi iruku irido amiye ba naivo redo amiye? Amesi iruku irido amiye bi tora ba? Idu, na bi yi fogori naivo amiye kana. g 

28 “Toe na rofu baigamo ri, bi ya vene bi na sa. 29 Mina dada, nai Baba yaku na moi warika reyo kana, na ka ya vene moi warika reida. 30 Makai reyaka dada, ya bi nai teiboro nai ourefeidena amena sanari amesi na sa iruku ma koru irisi ya ka ourefeidena amena sanari amesi Israel vene di rubu tauvakoi tuero mina kota regedi. h 

Iesu yaku Peter ina rofu ni sui rena ogau niyo

(Mt 26.31–35; Mk 14.27–31; Jn 13.36–38)

31 Kamini Iesu yaku Peter rofu niyo, “Simon, na neide! Satani yaku Sei rofu usa niyo ina yaku ya vene di uka maina rego vo nisi, ini mokena yaku yi vene di uka mokena gira moi yaregedi, niyo. 32 Idu ya dada usa niyaka yi uka vari gira mana mina ga keto reyaine, ye na rofu dairigiya ri, bi yi asiyaka vene egira re.”

33 Ma Peter yaku niyo, “Warika Amiye, na bi ya sa dibura sanari bogifa ma muyena baku regiya ri vakoi muyegifa!”

34 Iesu yaku ni kabai regasa niyo, “Peter, ya rofu nida mini, kokoro mina agiya uruyaku raka nina koderi, bi uru regode ya ya toto nigiya.”

Fuse, dura ma bainasi

35 Resi Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Fuse de, dura de, ma tamaka de ya ni feideyaka ri, bi beika besa be moigedi vo nisi mokeyadi?” i 

Ina ni kabai regasa niyadi, “Ide mada.”

36 Resi ina vene rofu niyo, “Gua bi kaere fore fuse o dura nufa bi moi; ma kaere bainasi de, bi ini varuka bou mina sero risi yokoi voi re. 37 Makai ya nida bi Sei di ago ideri beika bura reyadi mina baisi vata niyainedi. Bi yomakai bura riyo, ‘Ina bi vegu no rededi vene sa ni kake reyadi,’ adina beika na dada bura reyadi bi baisi rama aigo.” j 

38 Ina vene yaku kamini niyadi, “Warika Amiye, ve kumo, bainasi remanu mini!”

Iesu yaku niyo, “Kaini!”

Iesu Olive yabo di ikari usausa niyo

(Mt 26.36–46; Mk 14.32–42)

39 Kamini Iesu yaku ini rei baigamo kana dadisi taoniri feresi Olive yabo di ikari boyo. Ini usi dina vene ka ina sa boyadi. 40 Mina gaganiri okiyadi ri, bi ina vene rofu niyo, “Usausa nifa yi uka vari gira mana bi ga toe niyaine.”

41 Kamini inaike etaga risi boyo, fore yokoi moisi makugedi di ini maike kana, resi efuka odesi usausa nigi kora regasa 42 niyo, “Baba, yi ura reisa vo nisi, bi mina esikaesika na rofu moi etaga rigiya. Idu, ya yaku yi beika mokeisa mina re, ma nai mokena dudu bi ga re. 43 Kamini naivonaivo vima yokoi omari gutu desi ina rofu ogau nisi egira reyo. 44 Ma Iesu ini uka bi esika yaku vata baiyo dada usausa ni yeiva regamo ri, bi ini mofa bi dava kana kono fafauri yaregamadi.
22.44Bura bedakai nanaka 43–44 nufa de.


45 Usausa nigamo mina feresi ini usi dina vene rofu dadi neyo. Iriyeduka yaku no niyo ma varegamadi ri nesi baku reyo. 46 Resi ina vene rofu niyo, “Beika resi varededi? Dadisi usausa nifa yi uka vari gira mana bi toe nigo baebu.”

Iesu moi gira reyadi

(Mt 26.47–56; Mk 14.43–50; Jn 18.3–11)

47 Iesu ago nigamo ri, bi amiye tau tora okiyadi ma Judas, kaere bi ini usi dina vene tuero di amiye yokoi, ina yaku amiye tau mina ourefeidei baiyo. Iesu fuka rego vo nisi baisi ina atafu are reyo. 48 Ma Iesu yaku niyo, “Judas, ya bi Amiye di Mida fuka resi siri reisa ba?”

49 Kamini amiye kaere bi ina atafu beika vata nigo mina veyadi ri, bi ina rofu niyadi, “Warika Amiye, uni bainasi dudu ruda regifa ba?” 50 Resi yokoi yaku Sei ma amiye utari naivo amiye tora di naivo amiye di anema rama kuata resi nugai feideyo.

51 Idu Iesu yaku niyo, “Mina kana vegu bi kaini!” Resi mina naivo amiye di anema avaka moiyo ri, bi buni niyo.

52 Kamini Iesu yaku Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene ma Sei ni vakena yava di ini iya rena ourefeidena vene ma tora vene, kaere bi Iesu moigedi vo nisi okiyadi, ina vene rofu niyo, “Ya vene bi dumaduma amiye yokoi kana bainasi ma gai moisi baiyadi ba? 53 Ari neinei ya sa Sei ni vakena yavari amegamafa ri, bi de na moi gira reyadi. Idu gua bi mina bi yi ari – mukuna di ini vava ari.” l 

Peter Iesu ni moi sui riyo

(Mt 26.57–58, 69–75; Mk 14.53–54,66–72; Jn 18.12–18,25–27)

54 Kamini ina vene yaku Iesu moisi Sei ma amiye utari naivo amiye di tora di yava ideri afei diyadi. Idu Peter bi egaima risi usi digamo. 55 Be vene yaku yava ida nefau di ini tobori ita orisi amei buru riyadi. Peter ka ina vene di ini fogori baisi ameinu reyo. 56 Kamini naivonaivo rema yokoi yaku Peter ita atafuri ameinu reyo mina vei mona resi niyo, “Mina amiye ina ka bi Iesu sa usi digamo amiye yokoi mini!”

57 Idu Peter yaku ni sui resi niyo, “Rema, na toto ina!”

58 Ma doba de bi amiye yokoi yaku Peter vesi niyo, “Ya ka bi ini asini yokoi!”

Idu Peter yaku niyo, “Ide, diya na.”

59 Meda nemoko yokoi kana di fufutari, amiye yokoi yaku ni gira regi kora regasa niyo, “Rama iniye mina amiye bi Iesu sa, adina ina ka bi Galilee amiye!”

60 Idu Peter yaku niyo, “Na na toto ya beika nisa bi!”

Mina niyo ri, evade bi kokoro raka niyo.
61 Ma Iesu ne kero resi Peter veyo. Peter minari bi kamini mokeyo Iesu yaku niyo ago mina, “Kokoro agiya uruyaku raka nina koderi, bi uru regode nigiya ya bi ya diba de na.” 62 Kamini Peter yaku sanau nesi bi isaka yaku no iniyeiniye niyo.

Iesu ni kurusi ubobo reyadi

(Mt 26.67–68; Mk 14.65)

63 Iesu moi gira reyadi vene yaku bi ni kurusi ubobo reyadi. 64 Ini nemoko fafa risi ni kaitesi nigamadi, “Ya Sei di ago nido amiye vo nisi kaere amiye yaku ya ugo ini roka ni?” 65 Ago no toragade ina rofu ni no regamadi.

Iesu bi kanisoro vene di nemokori afei boyadi

(Mt 26.59–66; Mk 14.55–64; Jn 18.19–24)

66 Ari uveyo ri, bi Jew vene di tora vene, ma Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene, ma ago gira oteimana vene egogo resi ini nemokori Iesu afei bosi kota resi niyadi, 67 “Ya bi Keriso vo nisi, bi una ni.”

Idu ina vene rofu niyo, “Ya vene ya nigida ri, bi mokena vari gira de aigedi;
68 ma ya ni kaitegida ri, bi de na ni kabai regedi. 69 Idu gua ari gutu bi Amiye di Mida bi Sei Vava Iniye di vana ramari amego.”

70 Ma ina tauvakoi yaku niyadi, “Ye ya bi Sei di Mida ba?”

Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Ya yaku nidedi mini na bi ini Mida.”

71 Ma ina vene yaku niyadi, “Beika resi nisi una bi mina ago di adina besa ni maina resifa? Iniye ini vena ago bi neideyafa mini.”

Copyright information for `KQC