a4.4:Deut 8.3
b4.8:Deut 6.13
c4.10:Ps 91.11
d4.11:Ps 91.12
e4.12:Deut 6.16
f4.18–19:Is 61.1–2 (LXX)
g4.24:Jn 4.44
h4.25:1 Kgs 17.1
i4.26:1 Kgs 17.8–16
j4.27:2 Kgs 5.1–14
k4.32:Mt 7.28–29

Luke 4

Iesu no reyaine vo nisi ini uka maina reyo

(Mt 4.1–11; Mk 1.1213)

Iesu Jordan Koruri gutu dairiyo ri, bi Vima Kikifa yaku ina vata baiyo. Kamini Vima Kikifa yaku gagani autu sanari afei boyo, mironari, meda 40 ideri Satani yaku Iesu no reyainedi vo nisi ini uka maina reyo. Mina meda tauri Iesu iruku irina de dada, meda koina niyo ri rauna reyo.

Kamini Satani yaku ina rofu niyo, “Ya bi Sei di Mida vo nisi bi, yomina fore ni kumo iruku niyaine.”

Iesu yaku ni kabai resi niyo, “Sei di agori yaku bura reyo bi, ‘Amiye bi iruku dudu maka de amegedi.’” a 

Kamini Satani yaku afei bosi minari maka ourefeidena amena sana tau mina konori oteimasi niyo, “Ya rofu vava magida mina tau nari resi roka tora moigiya. Mina veisa tau bi na rofu maro, ma kaere uka mokesi magida bi magida. Mina dada, nai adinari na ni vakegi efuka imi odegiya ri, bi mina tau yi moigiya.”

Iesu yaku ni kabai resi niyo, “Yomakai bura reyadi, ‘Warika Amiye yi Sei ni vakesi ina rofu maka naivo re!’” b 

Kamini Satani yaku Jerusalem ri afei bosi Sei ni vakena yava di tebori moi are resi niyo, “Ya bi Sei di Mida vo nisi minari gutuna ya kaya maku ne. 10 Adina Sei di agori yaku bura reyo bi, ‘Sei yaku ini naivonaivo vima ago gira mago ma ya nari regedi.’ c  11 Ma ka bura reyo bi, ‘Ini vana dudu ya moi odoro regedi, yi yuka foreri utei regiya baebu.’” d 

12 Iesu yaku ni kabai resi niyo, “Yomakai niyo, ‘Warika Amiye yi Sei bi ini uka maina ga re.’” e 

13 Satani yaku Iesu vegu no reyainedi vo nisi ini uka maina koina niyo ri, bi ferei taga ri diyo.

Iesu ini moimai ouresi reyo Galilee ri

(Mt 4.12–17; Mk 1.1415)

14 Iesu bi Vima Kikifa di vava sa Galilee ri dairi neyo, ma iniye di ini sina bi mina gagani tauvakoiri ni nega boga reyadi. 15 Ini usausa yavari amiye oteimago ma ina tauvakoi yaku ina ni moi buni regamadi.

Nazareth ri Iesu etofa reyadi

(Mt 13.53–58; Mk 6.16)

16 Kamini Iesu bi ini tora niyo sana Nazareth ri dairi bosi, ini rei baido kana, Sabati medari usausa yavari boyo. Kamini buka kikifa bura vesi nigo vo nisi dadisi boyo. 17 Ina vene yaku Isaiah Sei di ago nido amiye di ini buka maradi. Kamini buka uforo resi bura reyadi sana baku reyo rofu vesi niyo:

18 “Warika Amiye di Vima bi na sa, f 
na bi ini vo niyo amiye dada, sina buni irava vene rofu ni magida.
Ina yaku na ni feideyo bi, dibura tavoi rededi vene nigida ina bi moi you negida,
ma ne taufa vene rofu bi ini ne buni regida, ma dubusa nene reyagane;
ma kaere moke itu vene you negida.
19 Resi nigida, ‘Warika Amiye di ini mokei vava redo lagani bi mini,
ma Warika Amiye yaku ini vene moi vegu rego.’”
20 Kamini Iesu yaku buka firo risi nari redo amiye dairi masi ameinu reyo. Amiye tau usausa yavari Iesu maka vei mama reyadi. 21 Ma ina vene rofu nigi kora reyo, “Mina neideyadi Sei di ago bi gua meda rama aiyo.”

22 Kamini amiye tau yaku ina bi amiye buni vo niyadi, sina bunibuni niyo dada ma tururu resi niyadi, “Mina bi Joseph di mida, ba?”

23 Kamini Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Rama bi mina sina na rofu yomakai nigedi, ‘Gauka dogo amiye, ya kaya moi buni re kumo.’ Ka nigedi, ‘Beika Capernaum ri reyo bi neideyafa, dada minari yi rautu iniyeri ka re.’” 24 Ma Iesu yaku niyo, “Rama iniye ya vene rofu nida, Sei di ago nido amiye di ini rautu iniye vene yaku ini ago de neidededi. g 

25 “Idu rama iniye ya nida, Elijah ini ariri, obu taugade Israel ri amegamadi bi lagani regode ma eyo koru ida miya de deyo ma adabo toragade Israel gagani fono reyo. h  26 Sei yaku ini vene nokoi rofu Elijah de ni feideyo, idu bi taoni yokoi roka Zarephath Sidon gagani atafu obu yokoi rofu maka ni feideyo. i  27 Ma Elisha Sei di ago nido amiye di ini ariri bi, refera nufa vene tau tora Israel ri amegamadi, idu yokoi kava moi buni de reyo, mina bi Syria amiye, Naaman maka.” j 

28 Usausa yavari egogo reyadi vene tau yaku mina sina neideyadi ri, bi gubuyo tora reyadi. 29 Mina vene dadisi Iesu vanau risi taoniri moi yaku boyadi ini taoni are redo omuna ika yokoiri raravari maku negedi vo nisi. 30 Idu mina vene tobo yaku bae boyo.

Amiye yokoi vima no nufa

(Mk 1.21–28)

31 Iesu Capernaum, Galilee taoni yokoiri nesi Sabati medari amiye oteimagamo. 32 Ina vene bi ini amiye oteimagamo ago dudu tururu reyadi, adina bi vava nufa nigamo. k  33 Usausa yavari, amiye yokoi vima ini rovaitari amegamo kaere bi goroka torari imuna nigasa niyo, 34 “Aee, Iesu Nazareth amiye, una rofu bi beika ura reisa? Ya bi una ukerova regika okiyo ba? Na na diba ya bi kaere: ya bi Sei di Kikifa Amiye!”

35 Iesu yaku ni kaka reyo, “Babo ni. Mina amiye rofu yakusi di!” Kamini mina vima no yaku mina amiye ina vene atafu moisi konori maku nesi ini rovaitari yakusi ferei diyo. Idu mina vima yaku esika yokoi de maro.

36 Amiye tau bi tururu resi iniyeiniye ni kaiteyadi, “Mina sina bi beika? Ina bi vava ma yeiva nufa vima no rofu ago gira nido ri ferega yakudedi!” 37 Kamini Iesu yaku beika reyo sina gagani tora noibanuri urafo rei diyo.

Iesu yaku amiye tau moi buni riyo

(Mt 8.14–17; Mk 1.29–34)

38 Usausa yava feresi Simon di yavari neyo. Mina medari Simon di ini imokai bi gauka resi ini rovaita vakivaki reyo, ye ina vene yaku Iesu ina rofu usausa niyadi. 39 Ye bosi mina rema ini ekama atafu are resi mina gauka meki reyo ri, bi gauka ini rovaitari diyo. Rovaita vakivaki bi fereyo ri bi minari maka evade dadisi iruku dabara resi nari regamo.

40 Meda nei tomu niyo ma uru baiyo ri, ini vene deda gauka nufa vene tau tora Iesu rofu afei baiyadi; ini vana ina yokoiyokoi fafau aiyo ri, moi buni vau reyo. 41 Ma vima no ka amiye tau rofu yakusi ababa niga, “Ya bi Sei di Mida mini!”

Idu Iesu yaku ago ga niyaganedi ni maro, adina ina vene bi ina diba ina bi Keriso.

Iesu usausa yavari ini sina ni rausi reyo

(Mk 1.35–39)

42 Aru veyo ri, Iesu dadisi gagani autu sanari diyo, idu amiye taugade yaku maina regamadi. Baku reyadi ri, bi moi gira reyadi ga diyaine vo nisi. 43 Idu ni kabai resi niyo, “Na bi Sei di ourefeidena amena sana di sina buni taoni yokoiyokoiri ka ni rausi rega digida, adina Sei yaku na moi feideyo dada.”

44 Ye ago ni rausi rega digamo Judea gagani di usausa yavari.

Copyright information for `KQC