b5.1–3:Mt 13.1–2; Mk 3.910,4.1
c5.5:Jn 21.3
d5.6:Jn 21.6
f5.14:Lev 14.1–32

Luke 5

Iesu yaku ini ourena usi dina vene raka niyo

(Mt 4.18–22; Mk 1.16–20)

Meda yokoiri, Gennesaret
5.1 GennesaretIna roka idana bi Galilee.
koru moka tora seriri, Iesu are regamo ri, amiye tau tora iniye ina adinari, are rei desi Sei di ago neidegi reyadi. b 
Bouti remanu veyo koru seri adinari amededi ma oyena moidedi vene bi bouti feresi koru seriri ini oyena fate koitegamadi. Kamini Iesu yaku bouti yokoi, Simon di boutiri keu risi niyo keika maka beku rego ma koruri neyaine. Resi bouti odorori ameinu resi amiye taugade oteimagi kora rego vo nisi.

Ago ni vau reyo ri Simon rofu niyo, “Yi bouti koru mokari besa karoa rei bosi yi fate maku ne oyena moiyainedi.”

Idu Simon yaku ni kabai resi niyo, “Warika amiye, urusa dobari moimai tora rei baiyafa idu be de uyafa. Idu ya yaku nisa dada dubusa fate you negida.” c  Makai reyadi ri, bi oyena tau tora iniye moiyadi. Ini fate ka uesi regi reyo, d  dada ma asiyaka be bouti yokoiri rofu mina vana maragane vo nisi raka ni boyadi. Baiyadi rofu bouti remanu moi vata baiyadi ma kamini tomu negi regamo. Idu Simon Peter ya mina veyo ri, Iesu di efukari yuka odesi niyo, “Warika Amiye e, na rofu etaga ri! Na bi vegu no reida amiye!”

Ye ina ini asiyaka tau sa tururu reyadi mina oyena tau moiyadi rofu, 10 Zebedee di mida remanu, James ma John, kaere bi Simon di asiyaka ka tururu reyadi. Ma Iesu yaku Simon niyo, “Ori ga re, gua ari gutu bi oyena moina kana bi amiye koda regiya.”

11 Ini bouti vasari rutu rei baiyadi fufutari bi, ini beika baika feresi Iesu sa usi diyadi.

Iesu yaku refera amiye yokoi moi buni riyo

(Mt 8.1–4; Mk 1.40–45)

12 Taoni yokoiri amegamo ri, bi amiye yokoi refera nufa baiyo. Iesu veyo ri, bi ini efuka ini ne uruma konori odesi Iesu guyaguya niyo, “Warika Amiye, ya ura reisa vo nisi, ya yaku na moi ruaka rigiya!”
5.12 moi ruaka ri:Mina gauka bi amiye moi kino rido.


13 Iesu yaku ini vana moi roto risi mina amiye avaka moisi niyo, “Na yaku ura reida; gua maka ruaka ni!” Minari maka ini rovaitari refera gauka ferei diyo. 14 Iesu yaku ago gira ina rofu niyo, “Amiye yokoi ga ni oteima, idu negiya Sei ma amiye utari naivo amiye negauri ma yi rovaita veyaine. Ye amiye ya nigedi ya bi buni niyo Moses yaku niyo kana di ago gira moi ori sisika Sei rofu regiya.” f 

15 Idu Iesu yaku ini mina regamo, sina bi urafo rei tora iniye reyo. Mina dada, amiye taugade egogo regamadi, sina neidegi ma gauka ita moi buni reyainedi vo nisi. 16 Idu Iesu bi gagani autu sanari usausa nigi etaga rigamo.

Iesu dibo anua yuka kevo amiye moi buni riyo

(Mt 9.1–8; Mk 2.112)

17 Meda yokoiri, amiye ni oteimagamo ri, Pharisee vene ma ago gira oteimana vene be Iesu atafu amegamadi. Ina vene bi Galilee ma Judea rautu tauri ma Jerusalem gutu baiyadi. Iesu bi Warika Amiye di vava bi ina sa amiye moi buni regika. 18 Amiye be dibo anua yuka kevo amiye yokoi, ekama fafauri uakai afei baiyadi Iesu di ini neri aigedi vo nisi. Yava ideri gokai moi dui regedi mina maina regamadi. 19 Amiye taugade dada, moi dui rena bi anua reyadi. Dada yava tebori moi bosi ruba reyadi rofu maina dudu ini ekama sa Iesu di neri, amiye tau fogori moi neyadi. 20 Iesu yaku ini uka vari gira aiyadi veyo ri, bi niyo, “Ya amiye, yi vegu no bi koite makuyaka.”

21 Ago gira oteimana vene ma Pharisee vene iniye ni kaitega niyadi, “Mina amiye ago no Sei rofu niyo bi kaere? Vegu no koitena bi Sei yaku maka rego!”

22 Beika mokegamadi bi Iesu yaku vesi niyo, “Beika resi makai yi ukari mokededi? 23 Goina ago nigida bi buni, ‘Yi vegu no bi koite makuyaka,’ o ‘Dadisi nana re’? 24 Idu, ya vei mama regedi Amiye di Mida bi vava nufa konori vegu no koite makugo.” Kamini Iesu yaku dibo anua yuka kevo amiye rofu niyo, “Ya nida dadisi yi ekama vanau moisi rautu di!”

25 Minari maka, amiye tau nemokori dadisi, ini varegamo ekama moisi Sei di roka moi odoro rega yavari diyo. 26 Amiye tau noibanu tururu reyadi. Ori yaku vata baisi, Sei di roka moi odoro resi nigamadi, “Gua medari mina asini vegu de vesifa mina veyafa!”

Iesu yaku Levi raka niyo

(Mt 9.9–13; Mk 2.13–17)

27 Mina reyo fufutari bi Iesu yakusi neyo, fore butu redo amiye roka Levi ini fore butu rena ofesiri amedo ma veyo. Iesu yaku ina rofu niyo, “Na usi bae.” 28 Levi dadisi ini gugura tau mina feresi ina usi diyo.

29 Kamini Levi yaku Iesu di iruku tora reyo ini yavari fore butu rededi vene taugade ma bouna vene ka mina iruku sanari mini. 30 Idu Pharisee vene be ma ini ago gira oteimana vene be bi ago tau nisi Iesu ini usi dina vene rofu ni kaiteyadi, “Beika resi ya bi fore butu rededi vene sa ma vegu no rededi vene be sa iruku iridedi? g 

31 Iesu yaku ni kabai resi niyo, “Gauka dogo amiye bi gauka de vene de moi buni rido, idu gauka vene maka moi buni rido. 32 Na bi mokena rorobo vene rofu disi raka nigi de okiyaka, idu vegu no rededi vene rofu okiyaka ina yaku ini vegu no feresi moi etaga riyaine.”

Oyo rena di sina

(Mt 9.14–17; Mk 2.18–22)

33 Amiye be yaku Iesu niyadi, “John di ini usi dina vene bi ariu Sei rofu usausa nigasa oyo rededi, mina kana ka Pharisee di usi dina vene makai rededi, idu yi usi dina vene bi iruku iri tavoi rededi.”

34 Iesu yaku ni kabai reyo, “Gua rema mego amiye yaku ini asiyaka vene sa ameibigo ri, iruku oyo regedi ba ide? Ide ba! h  35 Idu mina meda baigo ri mena rumana ini vene rofu moi digo, mirona medari mamo iruku oyo regedi.”

36 Iesu yaku ina vene rofu mina mokena ago ka niyo, “Amiye yokoi de varuka ruaka tu yokoi de uesi resi varuka kori di ini ruba fafa rigi de rego. Gokai makai rego ri, bi varuka ruaka uesi rego ma ini tu kori sa de rorobo nigo. 37 Ma amiye yokoi de waini ruaka moisi waini kori di ro ideri aigo. Adina bi waini ruaka di ro mina ufatego ma waini rausi rego rofu bi ini ro no nigo. 38 Rei mona regi bi, waini ruaka bi waini ro ruakari maka rausi regiya!
5.38Iesu yaku senagi vegu rena ma ruaka vegu rena sa de moi tanu reyo. Jn 1.17, Rom 10.4, 2 Cor 3.6 baku re.
39 Waini irigo amiye bi ruaka bi de irigo, adina bi nigo, ‘Waini kori bi buni iniye.’”

Copyright information for `KQC