a9.3–5:Lk 10.411; Acts 13.51
c9.19:Mt 14.1–2; Mk 6.1415; Lk 9.78
d9.20:Jn 6.68–69
e9.23:Mt 10.38; Lk 14.27
f9.24:Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25
g9.28–35:2 Pet 1.17–18
h9.35:Is 42.1; Mt 3.17, 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22
j9.48:Mt 10.40; Lk 10.16; Jn 13.20
l9.54:2 Kgs 1.9–16
n9.61:1 Kgs 19.20

Luke 9

Iesu yaku ini usi dina vene tuero ni feideyo

(Mt 10.5–15; Mk 6.713)

Kamini Iesu di ini usi dina vene tuero raka ni egogo resi vava maro, vima no tau meki regi ma gauka vene moi buni regi. Resi ni feideyo, Sei di ourefeidena amena sana di sina ni digedi resi gauka vene moi buni riyaganedi. Ina vene rofu niyo, “Gugura bi yokoi de idari moigedi: yukana bi de, baige bi de, iruku bi de, ma fore bi de. Varuka yokoimaka akugedi. a  Goina yavari dui regedi maka minari amegedi mamo mina taoni ferei digedi. Bema taoni yokoiri dui regedi ma de ya moi dui regedi o yi ago de neidegedi ri, bi yi yuka di budoka usi eyare mina taoniri feresi kamini digedi. Ye mina bi ini vegu makai regedi yaku bi vei mama regedi.”

Rauturautu kamini digasa ago buni ni digasa gauka vene moi buni rigamadi.

Herod rofu eva riyo

(Mt 14.1–12; Mk 6.14–29)

Herod, kaere bi Galilee di ourefeidena amiye, yaku Iesu ini beika redo sina neideyo ri, bi ini mokena forovai iniye reyo, adina bi amiye be yaku nigamadi bi John Baptist bi vegu ni rou reyo. b  Amiye be yaku nigamadi bi Elijah ogau niyo, ma be yaku nigamadi bi sena Sei di ago nido amiye yokoi vegu ni rou reyo. Kamini Herod yaku niyo, “John di ada bi niyaka dada, nugai feideyadi; idu mina bi goina amiye di ini sina mina neideida?” Ini mokena tora bi Iesu vego vo nisi.

Iesu yaku amiye taugadegade ubua reyo

(Mt 14.13–21; Mk 6.30–44; Jn 6.114)

10 Ini ni feidena vene Iesu rofu dairiyadi bi ini beika tau reyadi kana mina nigamadi. Ina sa taoni roka Bethsaida ri iniye koina bosi afeyadi. 11 Amiye taugade yaku neideyadi ri, bi ina usi boyadi. Ina vene rofu faiva nisi Sei di ourefeidena amena sana di ago ni oteimagamo, ma kaere gauka nufa vene yaku buni maina regamadi bi moi buni rigamo.

12 Uriyenau niyo ri, bi ini usi dina vene tuero yaku bosi niyadi, “Amiye ni feide kumo rauturi ma gagani sanari disi ini varena sana ma ini iruku maina reyagane, adina una bi bakubaku de sanari amesifa.”

13 Idu Iesu yaku niyo, “Ya yaku iruku magedi ma iriyagane.”

Ina vene ni kabai resi niyadi, “Una sa bi beredi vana berou autu ma oyena remanu maka. Yi mokenari bi mina amiye tau di iruku voi regifa ba?”
14 (Gokai rumana vene bi 5,000 kana.)

Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, “Amiye nifa kumo 50 dudu kana ameyagane.”

15 Mina kana rei vau reyadi ri, 16 bi Iesu yaku beredi vana berou autu ma oyena remanu moisi omari ne resi bi buni toragade Sei rofu magasa bi beredi ma oyena moi odeyo. Resi ini usi dina vene maro amiye tau neinei dudu rau regi. 17 Ye ina tau noibanu iriyadi ma ini uka bere niyadi. Ma ini usi dina vene yaku iruku tuta butu risi foroka tuero moi vata baiyadi.

Peter yaku ni okuyo Iesu bi Keriso

(Mt 16.13–19; Mk 8.27–29)

18 Meda yokoiri, Iesu inaike usausa niyo ri, bi ini usi dina vene bi ina sa ameyadi. Kamini ina vene ni kaitesi niyo, “Amiye tau yaku nidedi na bi kaere vo nidedi?”

19 Ni kabai resi niyadi, “Be yaku nidedi ya bi John Baptist, be yaku nidedi bi Elijah, ma be yaku nidedi bi sena Sei di ago nido amiye yokoi vegu nisi dairiyo.” c 

20 Ka ni kaitesi niyo, “Ma ya vene bi gokai? Ya yaku nidedi bi na bi kaere?” d 

Peter yaku ni kabai resi niyo, “Ya bi Sei di Keriso.”

Iesu ini esika ma muyena di ago niyo

(Mt 16.20–28; Mk 8.30—9.1)

21 Kamini Iesu yaku ago gira maro, “Mina dada amiye yokoi ga ni oteimafa na bi kaere.” 22 Ina ka niyo, “Amiye di Mida bi esikaesika tau moiyaine ma tora vene, Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene ma ago gira oteimana vene yaku fufuta magedi. Mina dada ina bi umuyego ma gabi meda regodenuri dubusa dadigo.”

23 Iesu yaku ina tau noibanu rofu niyo, “Kaere amiye na usi digiya vo nisi bi ya kaya maka ni de resi meda neinei yi satauro moisi na usi baigiya. e  24 Kaere yi vegu mokesi regiya, bi yi vegu de moigiya, idu ya kaere na dada yi vegu moke toto nigiya, ya bi yi vegu moigiya. f  25 Beika buni bi mina kono tora noibanuri baku resi yi vegu eyaregiya? 26 Bema amiye yokoi na dada ma nai ago dada maena rego, Amiye di Mida ini Baba di vabarari ini akeke naivonaivo vima sa okigo ri, ina rofu ka maena rego. 27 Rama ya nida, ya bedakai minari bi de muyegedi idu ina bi Sei di ourefeidena amena sana dego vegedi.”

Iesu veyadi ini rovaita bi idana

(Mt 17.1–8; Mk 9.28)

28 Mina vegu meda vana berou autu regode koina niyo ri, Iesu yaku Peter, James ma John afesi omunari usausa Sei rofu nigi boyadi. g  29 Usausa niyo ri, bi ini rovaita idana niyo, ma ini varuka bi feyo kamanika iniye niyo. 30 Resi bi amiye remanu sa sina nigamo. Mina amiye remanu bi Moses ma Elijah, 31 vabara iniye dudu ogau niyadi. Ini sina bi Jerusalem ri gokai muyesi Sei di ini sina moi rama aigo. 32 Peter ini asiyaka sa bi vare muyeyadi. Varena dudu dadisi nei reyadi ri, Iesu di ini vabara ma ina sa are regamadi amiye remanu veyadi. 33 Kamini ina rofu etaga rededi ri, Peter yaku Iesu rofu niyo, “Ourefeidena amiye, bi buni una bi minari! Una bi karaga regode akugifa, nokoi bi yi, nokoi bi Moses di, ma nokoi bi Elijah di.” (Ina bi ina diba de beika ago nigamo bi.)

34 Mina niyo ri, seuya yaku desi ina bou reyo; mina seuya ada gabireri ma ori reyadi. 35 Ago goroka mina seuya gutu baisi niyo, “Mina bi nai Mida, nai vo niyaka amiye — ina bi neidefa!” h 

36 Mina goroka koina niyo ri, Iesu inaike are regamo. Idu beika vata niyo vesi bi de niyadi. Ma mina medari, amiye yokoi ni oteimana de beika veyadi bi.

Iesu yaku mida vima no sa moi buni riyo

(Mt 17.14–18; Mk 9.14–27)

37 Aru uveyo ri, bi mina omunari gutu dairi neyadi ri, bi amiye toragade ya baku reyadi. 38 Kamini mina amiye tau fogori, amiye yokoi raka nisi niyo, “Oteimana amiye, ya rofu usa nida, baisi nai mida — nai mida yokoimaka vegiya! 39 Be aruri, vima no yaku moido ri, bi raka ni tavoi resi moi tururu redo ri, bi ini vena kabudo baido. Mina yaku togatoga esika masi vegu giragira dudu maka ini rovaitari de feredo! 40 Na yi usi dina vene usa niyaka mina vima no umeki reyaganedi, idu anua reyadi.”

41 Iesu yaku ni kabai resi niyo, “O gua uka vari gira de mana ma mokena no vene, gokaisanu ari doba ya sa ameida? Meda gokaisanu ya sa moimai regida? Yi mida na rofu moi baifo.”

42 Mina mida Iesu rofu boyo ri, vima no yaku mida konori maku nesi moi tururu reyo. Idu Iesu yaku mina vima no rofu ni kaka resi mida moi buni resi ini baba dairi maro. 43 Amiye tau tururu resi Sei di vava veyadi ri.

Iesu dubusa ini muyena di sina niyo

(Mt 17.22–23; Mk 9.30–32)

Ina tau Iesu yaku beika reyo mina tururu reyadi ri, bi Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo,
44 “Toto ga nifo na beika ya nigi reida bi! Amiye di Mida bi amiye rofu moi magedi.” 45 Idu ini usi dina vene bi ini adari de ufateyadi beika niyo. Mina sina bi ini adari de dui reyo, ini mokenari de negau niyo, dada ina diba de mina sina bi beika ni kaitena mokena ka de moiyadi ori reyadi dada.

Kaere bi tora iniye?

(Mt 18.1–5; Mk 9.33–37)

46 Iniye kayamo kamini reyadi, kaere bi tora iniye, i  47 idu Iesu ina diba beika mokegamadi ri, bi dada mida keika yokoi moisi ina atafu moi are resi 48 ina vene rofu niyo, “Kaere amiye yaku mina mida nai roka dudu faiva nisi, ina ka na faiva nigo. Ma kaere yaku na faiva nisi bi na ni feideyo amiye ka faiva nigo. Adina bi, kaere yi fogori, ini mokenari roka tora de bi, ina bi tora iniye.” j 

Kaere ya rofu no de nido bi yi

(Mk 9.38–40)

49 John yaku niyo, “Ourefeidena amiye, una bi amiye nokoi veyafa yi rokari vima no umeki regamo, ma una yaku niyafa ga reyagane, ini adina bi una sa usi dina de amiye.”

50 Iesu yaku niyo, “Ga ni vaifa, adina kaere ya rofu no de, ina bi yi.”

Samaria gagani rautu vene Iesu rofu gedu maradi

51 Iesu omari moi bogedi meda negau nigamo dada uka gira dudu Jerusalem ri digi neyo. 52 Ina yaku ini naivo vene siko Samaria rautu yokoiri ni feideyo ma dui resi ini amena sana ni tore regi. 53 Minari amededi vene yaku bi gedu maradi, adina bi Jerusalem ri digi neyo dada. 54 Ini usi dina amiye remanu James ma John yaku mina vegu veyadi ri niyadi, “Warika Amiye, gokai mokeisa, ita omari nigifa ma desi vai vau rego ba?”
9.54Bura bedakai biElijah reyo kanaka nufa.
,
l 

55 Idu kero resi emaro.
9.55Bura bedakairesi niyo, “Ya ya diba de ya bi beika Vima di, adina Amiye di Mida amiye di vegu moi vegu rigi ogau niyo. Ina bi ini vegu moi no rigi ogau de niyo”ka nufa.
56 Kamini rautu yokoiri boi neyadi.

Amiye kaere Iesu usi digi mokededi

(Mt 8.19–22)

57 Ida bodedi ri, bi amiye yokoi yaku ina rofu niyo, “Ya goinari digiya bi ya usi dibigida.”

58 Iesu yaku ina rofu niyo, “Sufa auna bi ini fore ruba nufa ma erena odoro didedi bi ini buri nufa, idu Amiye di Mida di varena sana bi koina.”

59 Yokoi rofu ka niyo, “Na usi bae.”

Idu niyo, “Warika Amiye, na ferei kumo bosi nai baba kaere muyeyo moi guri aigida kumo.”

60 Idu ina rofu niyo, “Muyena vene ferei kumo ini muyena iniye moi guri aiyagane. Ya bi bosi Sei di ourefeidena amena sana di ago ni ogau re.”

61 Yokoi yaku ka niyo, “Warika Amiye, ya usi baigida, idu nai yava vene kokora nigida kumo.” n 

62 Idu Iesu yaku ina rofu niyo, “Amiye yokoi, ini vanari gadi moi gira resi muro di moimai kora resi nei kero rei fufuta rofu nei resi bi Sei di ourefeidena amena sanari moimai rena bi buni de nigo.”

Copyright information for `KQC