a10.4:Deut 24.1–4; Mt 5.31
b10.6:Gen 1.27, 5.2
d10.7–8:Gen 2.24
e10.11–12:Mt 5.32; 1 Cor 7.10–11
f10.15:Mt 18.3
g10.19:Ex 20.12–16; Deut 5.16–20
h10.31:Mt 20.16; Lk 13.30

Mark 10

Iesu yaku mesi ferena di ago oteimaro

(Mt 19.1–12; Lk 16.18)

Ma ina bi mina sana feresi Judea gagani rofu bosi Jordan Koru rofu ugaro. Resi amiye toragade dubusa egogo reyadi, ma ini vegu dudu dubusa ni oteimaro.

Pharisee vene be yaku bi ini uka maina regi ina rofu bosi ni kaiteyadi, “Ye rumana yaku rema mesi ferena bi tabu de ba?”

Iesu yaku ni kabai reyo, “Moses bi beika ago gira ya maro?”

Ina yaku niyadi, “Moses bi ago ni diyo bi rei mama regi bi fefa bura risi rema bi ni feidegiya.” a 

Iesu yaku niyo, “Yi uka mukuna dada Moses bi makai ida dudu ago gira bura riyo. Ye ini adinari gutuna beika baika vata niyo ri, ‘Sei yaku bi rumana ma rema riyo.’ b  ‘Mina ini adina bi, rumana ini baba nono feresi etae rigo resi ini rema sa rovaita gogo nigedi.’
10.7Bura bedakai biresi ini rema sa rovaita gogo nigedinufa de.
,
d 
Ye ina bi remanu de, idu ‘yokoimaka nigedi.’ Mina dada beika Sei yaku moi gogo risi yokoimaka reyo, bi amiye yaku ga moi etagae reyagane.”

10 Ye, mina yavari amegamadi ri, Iesu ini usi dina vene dubusa yaku ni kaiteyadi mina ago di adina dada. 11 Ni kabai reyo, “Kaere amiye ini rema feresi rema bouna mego ri, ina bi koa rego mina rema bouna dada. e  12 Ma rema yaku ini rumana ka feresi ma rumana bouna mego ri, ina bi koa rego.”

Iesu mida keikakeika buni toragade maro

(Mt 19.13–15; Lk 18.1517)

13 Amiye bi mida keikakeika afei baigamadi Iesu yaku avaka moiyainedi, idu ini usi dina vene yaku ni vai regamadi. 14 Iesu mina veyo ri, gubuyo resi ina vene rofu niyo, “Mida keikakeika bi ferefo kumo na rofu baiyagane; ga meki refo, adina Sei di ourefeidena amena sana bi mina kana vene di. 15 Rama iniye ya nida, kaere amiye yaku Sei di ourefeidena amena sana mida keika kana de moigo vo nisi, bi mina sana togatoga de dui rego.” f  16 Kamini mida keikakeika binu masi vana fafau aigasa buni toragade maro.

Amiye gugura tau nufa

(Mt 19.16–30; Lk 18.18–30)

17 Iesu bi ida nana regamo ri, amiye yokoi raga resi baiyo, Iesu di budari efuka imi risi usa niyo, “Oteimana amiye buni, beika regida bi toga amena di vegu moigida?”

18 Ma Iesu ni kaiteyo, “Beika resi na rofu bi buni vo nisa? Amiye yokoi bi buni de; Sei iniye maka bi buni. 19 Ya ya diba ago gira di ago bi: ‘Ga amiye umuye; koa ga re; ga dumaduma re; amiye di vegu ga ofa ago ni; ga amiye rofu moi ofa nina dudu; yi baba ma nono di ago neide.’” g 

20 Mina amiye yaku niyo, “Oteimana amiye, na keikari gutu mina kana vegu ago moi gira rei baida.”

21 Iesu mina amiye vesi ada dudu uka masi rofu niyo, “Nokoi maka bi ya de reyo; bogiya yi gugura tau mina sero resi ini fore irava vene magiya, resi yi gugura buni bi omari baku regiya. Resi na usi bae.” 22 Mina ago neideyo ri, ini mokena moi toe riyo. Ini uka yaku rena iniye reyo, adina bi ina bi gugura tau toragade nufa.

23 Iesu bi ne kero resi ini usi dina vene ni oteimaro, “Gugura tau vene bi gira iniye Sei di ourefeidena amena sanari dui rena bi!”

24 Ini usi dina vene bi ini agori tururu reyadi. Idu Iesu bi dubusa niyo, “Midamida, gokai gira toe sa Sei di ourefeidena amena sanari dui regiya! 25 Kamelo yaku niduru nemokori dui rego bi aita, idu gugura tau nufa amiye yaku Sei di ourefeidena amena sanari dui rena bi gira iniye.”

26 Ina vene bi mina ago rofu besa tururu iniye reyadi, resi iniyeiniye niyadi, “Kamini kaere yaku vegu moigo?”

27 Iesu bi ne resi ina vene rofu niyo, “Amiye yaku rena bi de. Idu Sei rofu de; tau rena bi aita iniye.”

28 Peter yaku ina rofu nigi kora reyo, “Ya usi digi uni gugura taugade fereyafa.”

29 Iesu yaku niyo, “Rama iniye ya nida, amiye yokoi yaku ini yava, o ini usika ourena, o ini tobaiyaka, o ini nono baba, o ini mida o ini kono na ma ago buni dada fereyo vo nisi 30 bi gua mina midari ari tau 100 kana, ini usika ourena, ini tobaiyaka, ini mida, ini kono, ka esikaesika moi tora rigida. Resi gabi baigedi medari mina, ari neinei amena vegu moigo. 31 Idu amiye toragade kaere bi ourededi bi gabi nigedi, ma gabi nidedi vene yaku ouregedi.” h 

Iesu dubusa uru regode ini muyena ni okuyo

(Mt 20.17–19; Lk 18.31–34)

32 Iesu ma ini usi dina vene bi Jerusalem bogamadi ri, Iesu bi idari oureyo, ma ini usi dina vene bi tururu reyadi ma kaere usi diyadi vene ka ori reyadi. Dubusa ini amiye tuero moi gaima riyo rofu beika ina rofu vo nigo mina niyo. 33 Iesu yaku niyo, “Una bi Jerusalem bosifa, ma Amiye di Mida Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene ma ago gira ni feidena vene rofu magedi. Ina vene yaku nigedi muyeyaine ma tutubena dava bouna vene rofu magedi umuyegedi dada. 34 Ina rofu ni kurusi ayaka su regedi, usi umuyegedi. Gabi meda regoderi, dubusa dadigo.”

John ma James di usa

(Mt 20.20–28)

35 Resi James ma John, Zebedee di mida ina rofu baisi niyadi, “Oteimana Amiye, uni ura bi beika ya rofu usa nigifa bi una rofu re.”

36 Iesu ni kaiteyo, “Ya ura rededi bi beika ya rofu regida?”

37 Ina vene ni kabai reyadi, “Una nokoi bi yi vana rama rofu aigiya ma nokoi yi enana rofu aigiya yi vabarari.”

38 Idu Iesu yaku niyo, “Ye beika usa nidedi bi ya ya diba de. Ya regedi ba de, na yaku duduka regida biyori ye duduka regedi o babatiso regedi na yaku babatiso regida kana ba de?” i 

39 Ina vene yaku ni kabai reyadi, “Mina bi regifa.”

Iesu yaku ina rofu niyo, “Na yaku duduka regida biyori ya duduka regedi ma babatiso regedi babatiso regida kana.
40 Idu nai vana rama rofu amena ma enana bi na yaku de ya magida. Mina sanasana bi kaere ini dogo rei tore reyadi vene di.”

41 Kamini amiye vana ufo yaku mina neideyadi ri, ina bi uka gubuyo reyadi James ma John rofu. 42 Iesu yaku ina vene raka nisi ni egogo resi niyo, “Ya ya diba tutubena dava bouna di ourefeidededi vene kaere vei mama yaku amiye fafau ourefeidededi; ma ini roka nufa tora vene yaku ini vava dudu beika vegu rigedi amiye ini gabireri rofu ago gira nidedi. j  43 Ya rofu bi de, idu ya kaere tora nigiya vo nisi, ina bi yi naivo amiye nigo. k  44 Ma ya kaere ura reisa ya ouregiya, ya bi mina tau di ini naivo amiye nigiya. 45 Adina Amiye di Mida deyo ka, diya amiye yaku ini naivo reyaganedi, idu ina bi amiye di naivo regi ma ini vegu magi, amiye taugade di vegu no reyadi davana regika.”

Iesu yaku amiye ne taufa ini roka Bartimaeus moi buni riyo

(Mt 20.29–34; Lk 18.35–43)

46 Jericho taoniri okiyadi. Ye Iesu ma ini usi dina vene ma amiye tauvakoi mina taoni gutuna feregamadi ri, ne taufa amiye, ini roka bi Bartimaeus, bi ida negau amegamo. Ina bi Tameus di mida ka usausa nigamo amiye. 47 Neideyo bi Iesu Nazareth amiye bi mini, kamini raka niyo, “Iesu, David di Mida, na iriyeduka re!”

48 Amiye tau ago gira masi babo niyainedi niyadi, idu besa roka ni gira resi niyo, “David di Mida, na iriyeduka re!”

49 Iesu are resi niyo, “Raka nifa.”

Ma ina yaku amiye taufa rofu raka nisi niyadi, “Uka gira ni! Are rei girari. Ina bi ya raka nido.”

50 Ye ini bou varuka evade maka makusi dadi are resi Iesu urana diyo.

51 Iesu yaku ni kaiteyo, “Ya ura reisa bi beika ya rofu regida?”

Nemoko taufa amiye yaku niyo, “Oteimana amiye, na ura reida bi dubusa vegida.”

52 Ma Iesu yaku niyo, “Digiya, yi uka vari gira yaku ya moi buni riyo.”

Evade maka ini ne areyadi ma Iesu idari usi digi kora reyo.

Copyright information for `KQC