a13.9–11:Mt 10.17–20; Lk 12.1112
b13.13:Mt 10.22
c13.14:Dan 9.27, 11.31, 12.11
e13.19:Dan 12.1; Rev 7.14
f13.24:Is 13.10; Ezek 32.7; Joel 2.10, 31, 3.15; Rev 6.12
g13.25:Is 34.4; Joel 2.10; Rev 6.13
h13.26:Dan 7.13; Rev 1.7
j13.32:Mt 24.36

Mark 13

Iesu yaku Sei di ni vakena yava di tumuda rigo di ago niyo

(Mt 24.1–2; Lk 21.56)

Iesu Sei ni vakena yava feresi yakuyo ri, ini usi dina amiye nokoi yaku ina rofu niyo, “Ve kumo, ni feidena amiye, mina fore bi buni iniye! Ma mina yava bi buni vayavaya!”

Iesu yaku ni kabai reyo, “Mina yava toratora veisa ba? Mina fore yokoi ini sanari de amego; mina tau varadaugo.”

Toe ma esikaesika

(Mt 24.3–14; Lk 21.719)

Iesu bi Olive yabo di ikari amegamo ri, Sei ni vakena yava berou rofu, Peter, James, John ma Andrew yaku sui dudu ina rofu baiyadi. Ni kaiteyadi, “Una ni, mina bi goivaka vata nigo? Ma ini rebe bi gokai dudu bae rama aigo?”

Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Nari rei mona refo. Nokoi yaku ga ya eru reyaine. Amiye taugade nai roka dudu baisi iniye ni kake rigedi, ‘Na bi Keriso,’ resi taugade ya eru rena dudu ya ourefeidegedi. Ruda rena ago neidegiya ri, ori ga re. Mina kana bi vata niyaine, idu vegu koina nigo bi baina kode. Gagani tora iniyeiniye ruda regedi, ma ourefeidena vene iniyeiniye ruda regedi. Gagani bedakairi, bi kono tururu rego ma adabo ka ogau nigo. Mina bi mida gera rena esika bae kora rego kana.

“Ya kaya mari moi gira rigedi. Ya moisi kanisoro di vanari ya aigedi resi ini usausa yavari yousi yaugedi. Na dada ya moigedi rofu gavana ma warika amiye di nemokori are resi ina rofu nai ago nigedi. a  10 Ma gaganigagani tauri ago buni siko ni rausi reyaine. 11 Ya moigedi rofu kotari are regedi ri, dobau gokai ago nigedi bi mokena toe ga ya moiyaine. Mina medari beika ya mago ma ya yaku nigedi. Mina bi diya ya yaku sina nisa, idu mina bi Vima Kikifa yaku. 12 Dubuini yaku dubuini muyena rofu di siri rego, ma baba yaku ini mida makai rego. Midamida yaku ini nono baba rofu tourage regedi ma umuyegedi. 13 Amiye taugade yaku na dada ya rofu gubuyo regedi, idu kaere are rei tumuda rego bi moi vegu rigo. b 

Vegu no iniye

(Mt 24.15–28; Lk 21.2024)

14 “Bura vena amiye bi ada yora niyaine: Vegu no iniye redo amiye are de sanari ma are rego vegedi ri, bi buni Judea gaganiri amededi vene omunari raga bogedi. c  15 Yava tebo odorori amiye bi neyaine ini yava dui rei bosi ini gugura fore ga moi yakuyaine. d  16 Murori dina amiye bi ga dairiyaine ini varuka moigi. 17 Mirona ituari bi gokai beika no iniyeiniye nono kaere bi rivo nufa ma nono ini mida susu irido rofu nigo! 18 Usausa nifo kumo mina kana bi avari ga ogau niyaine, 19 ini adina bi mirona ituari bi no toragade iniye, senagisenagi Sei yaku oma ma kono riyo, baiyo ma gua mina kana bi koina, gabi rofu di mina kana bi dubusa de ogau nigo. e  20 Ye mirona ari no Warika Amiye yaku ide moi tumu reyagadu vo nisi, amiye nokoi vegu de niyagadu, idu ini vo niyo vene rofu mina ari moi tumu riyo.

21 “Mirona medari amiye nokoi yaku ya nigo vo nisi, ‘Ve kumo, Keriso bi yomini!’ ma ‘Ve kumo, ina bi yomironi!’ ukari vari gira resi aina ga re. 22 Ini adina bi, Keriso ofa vene ma Sei di ago nidedi ofa vene ogau nigedi. Ina yaku rebe ma mokena vegu dudu Sei di ini vo niyo vene ofarosi nigedi, vata nigo vo nisi bi. 23 Ye nari regasa are refa; na bi beika tau ogau nigedi bi ari dobau sena ya niyaka.

Amiye di Mida di baido sina

(Mt 24.29–31; Lk 21.25–28)

24 “Mirona ituari ari ini toe nigo ri, gabi meda bi mukuna nigo ma eyo bi ini vabara de kikigo, f  25 iya bi omari gutu yarei degedi, ma omari ini vava amededi mina ka tururu regedi. g  26 Minari, amiye yaku Amiye di Mida seuyari vava tora ma vabara nufari debigo ma vegedi. h  27 Resi ini naivonaivo vima ni feidego ma ini vo niyo vene kono tora noibanu gutuna ma kono di berouberou noibanuri moi egogo regedi.

Fuka yabo kana di ago

(Mt 24.32–35; Lk 21.29–33)

28 “Gua fuka yabo kana rofu mokefa. Ini bobo ruika fu nisi iye imu rego ri, ya bi nigiya amona bi bae negau nido. 29 Mina dada, mina ogau nibigedi ma vegedi ri, bi ya ya diba ari bi negau nigi rego.
13.29ari bi negau amedo;oini dairina bi negau amedo.
30 Rama iniye ya nida, gua ari amededi vene bi muyei vau rei digedi, bogo ma mina beika baika vata nigo. 31 Oma ma kono di vegu bi koina nigo, idu nai ago bi ide muyei digo.

Meda ma ari bi nokoi ina diba de

(Mt 24.36–44)

32 “Amiye yokoi mirona meda ma ari di nemoko bi ina diba de, omari di naivonaivo vima ka ina diba de, Mida ka ina diba de, idu Baba iniye maka ina diba. j  33 Ya vene bi nari rei monamona resi nemoko kikiga amegedi! Adina ya ya diba de mirona meda baigo bi. 34 Mina bi amiye yokoi yava ika oto dina kana: Ini yava ferego rofu ini naivo vene vanari aisi ina yokoiyokoi ini moimai neinei mago. Ye yava ida vena nari rego amiye maka bi ni oteimago, nemoko kikiga amego. k  35 Mina dada nemoko kikifo ini adina bi ya ya diba de yava amiye goivaka dairi okigo, bi uriyenauri, urusa tobori, kokoro koo- nigo ri ma uruyaku gorogoro okigo. 36 Evade maka okigo ri, varebigedi ga ya vei tau reyaine. 37 Beika ya vene rofu ya nida, amiye tau rofu nigida: nemoko kikifo!”

Copyright information for `KQC