c4.12:Is 6.9–10 (LXX)
e4.22:Mt 10.26; Lk 12.2
g4.25:Mt 13.12, 25.29; Lk 19.26
h4.29:Joel 3.13

Mark 4

Oga varina amiye di mokena ago

(Mt 13.1–9; Lk 8.48)

Iesu bi dubusa Galilee koru moka tora seriri amiye oteimagi kora reyo. Amiye egogo reyadi bi taugade, mina dada Iesu bi vanagiri keu risi koru tobo rofu boyo ma amiye tau bi koru vasari are reyadi. a  Ago toragade mokena ago dudu ni oteimasi niyo:

“Neidefo! Amiye yokoi ini yoyava varigi diyo. Ye yoyava varivari riyo
4.4Mirona medari amiye yaku yoyava varigasa kono fafau makuyadi.
ri bedakai bi yuka rafo adina sanari vareyo ma erena yaku okisi iri vau reyadi.
Be bi forefore konori yareyadi, kono iniye tora de. Yoyava bi evade maka meto fiu niyadi adina bi kono iniye tora de. Kamini meda are reyo ri, bi meto boyadi, keikakeika bi vai taresi muyeyadi, adina bi ini daru kono ideri nei mona de reyadi. Yoyava be bi imiye ifoka adinari yaresi boi tora nisi umuyeyadi. Mina dada rama de niyadi. Ma be bi kono buniri yaresi meto fateyadi, dada imu resi meko variyadi rofu rama niyadi. Meko be bi 30, be bi 60, ma be bi 100.”

Kamini Iesu yaku niyo, “Kaere ini anema nufa neidego, bi neideyaine!”

Mokena ago di ida

(Mt 13.10–17; Lk 8.910)

10 Kamini Iesu inike niyo ri bi kaere neideyadi vene be ma ini usi dina vene tuero sa yaku Iesu rofu baisi ina rofu ni kaiteyadi mina mokena ago ni rorotari reyaine. 11 Iesu yaku ni kabai reyo, “Ya bi Sei di ourefeidena amena sana di kiki ago moiyadi, idu vene kaere bi etofarori, ina bi mokena ago maka tauvakoi moigedi, 12 ye yomakai, c 

‘Vegedi,
idu vei mama de regedi;
ma neidegedi,
idu neide mama de regedi.
Bema moigedi vo nisi bi Sei rofu kero regedi,
ma ini vegu no koite makugo.’”

Iesu oga varina amiye di mokena ago ni rorotari reyo

(Mt 13.18–23; Lk 8.1115)

13 Kamini Iesu yaku ni kaiteyo, “Ya vene bi mina mokena ago neideyadi ri, bi yi ada yora niyo ba de? Gokai diba nigiya mina mokena ago bema yi adari de yora nigo? 14 Oga varina amiye bi Sei di ago vari digamo. 15 Amiye bedakai bi yuka rafo ida sanari yoyava yareyadi kana. Ye ago neidena doba deri, Satani okisi bi moi diyo. 16 Bedakai bi kono foreforeri yareyadi kana; ago neideyadi ri bi evade maka ada dudu moiyadi. 17 Idu ini daru inike bi gira de, ma amei doba de. Ye toe ma esika ago baigedi ri buni dada, ina bi kosika resi evade you feidegedi. 18 Ma amiye be bi imiye ifoka adinari yareyadi kana. Mina vene bi ago neideyadi, 19 idu mina kono di mokena tau, ma gugura taugade moigedi di ura, ma gugura be di ura, mina mokena tau yaku ago buni bi moi forovai reyadi, ye ina bi meko o rama varena de reyo. 20 Idu amiye be bi yoyava kana kono buniri yareyadi; ago neidesi moi gira risi rama nisi rofu meko vareyadi; be bi 30, be bi 60 ma be bi 100.”

Ramefa ini ikina sanari

(Lk 8.1618)

21 Iesu yaku niyo, “Ramefa moisi foroka gabireri o ekama gabireri de aisa. Idu, ya yaku ini ikina sanari ikisa. d  22 Gokai beika sui niyadi bi yakusi ogau nigedi ma gokai beika bou reyadi bi bou uyounego. e  23 Amiye ini anema nufa neidego vo nisi, bi neideyaine!”

24 Ma ina vene rofu ka niyo, “Ya beika neidededi moke mona re! Ya amiye gokai toe madedi kana, Sei yaku mina toe ya mago ma ina ka ini odoro ya mago. f  25 Amiye kaere ini beika baika nufa bi moi tanu mago. Ma kaere ina bi de iniyeiniye nufa, ka ina rofu moi dairigo keika iniyeiniye nufa redo.” g 

Yo bodo di mokena ago

26 Iesu yaku dubusa niyo, “Sei di ourefeidena amena sana bi yomakai: Amiye yaku konori yoyava makudo. 27 Urusa ma ariu, varedo o dadisi amedo, gokai dudu mina yo ini meto fiu ni bodo bi ina kaya ka diba de. 28 Kono iniye dudu maka yoyava bosi rama nidedi; ouresi bi ini rata ogau nido, resi bi ini imu mamo meko varedo. 29 Rama gira nisi kaka nigo ri, mina amiye evade yaku biyeta moisi nugago, adina bi butubutu di meda okiyo.” h 

Mastadi yo di mokena ago

(Mt 13.31–32, 34; Lk 13.1819)

30 Iesu yaku dubusa niyo, “Beika yaku nigifa Sei di ourefeidena amena sana bi gokai kana? Beika mokena ago dudu yaku ni rorotari regifa? 31 Mina bi yomakai: Mastadi di yo konori bi keikakeika iniye. Amiye yokoi mina mastadi di yo konori variyo. 32 Gabi doba de dadigo ri bi tora nisi yabo tauvakoi ebu rego. Ini teteka toratora rigo ma erena yaku okisi mina adari ini buri rigo.”

33 Iesu ini ago amiye rofu ni okuyo, mokena ago taugade dudu niyo mina kana; besa ina vene rofu ni oteimaro ini adari ufateyainedi. 34 Ina bi mokena ago dudu sina maka nigamo, idu inike ini usi dina vene sa bi, mina sina tau noibanu ina yaku ina vene rofu ni rorotari regamo.

Iesu yaku miya ma aura moi amuta riyo

(Mt 8.23–27; Lk 8.22–25)

35 Mirona uriyenau mina meda makari Iesu yaku ini usi dina vene niyo, “Una koru moka berou eta rofu boi nenadi.” 36 Ye usi dina vene ina vene amiye tau noibanu feresi bi vanagi odoro keu riyadi Iesu yaku amegamo ri, ma ina ka ina vene sa vanagi be minari afeyadi. 37 Fuofuori aura yeiva tora fu reyo ma ureure tafo resi vanagi ideri dui reyo, ye koru ya vata baigamo. 38 Iesu bi vanagi fufuta rofu ini ada adikuna odoro varegamo. Ini usi dina vene edadisi niyadi, “Oteimana amiye, ya bi una mokei tora reisa ba ide? Una bi kamini muyegifa.”

39 Iesu dadi are resi aura besenai ago masi koru moka rofu ni niyo, “Amuta ni!” Aura minari bere niyo, ma minari koru moka amuta niyo. 40 Ini usi dina vene rofu niyo, “Beika resi ya ori reyadi? Gokai resi yi uka vari gira Sei rofu mana de reyadi?”

41 Ma ina kaya ori tora resi iniyeiniye niyadi, “Mina amiye bi kaere? Aura ma ureure ka ini ago neideyadi!”

Copyright information for `KQC