Mark 5

Iesu yaku amiye vima no nufa moi buni riyo

(Mt 8.28–34; Lk 8.26–39)

Iesu ini usi dina vene sa Galilee koru moka tora eta berou rofu Gerasa gaganiri okiyadi. Soka reyo doba deri bi, amiye nokoi vima no ina sa amegamo baisi ina baku reyo kaere bi amiye guri avana fore gutu yaku diyo. Mina amiye guri avana fore rubari amegamo. Amiye yaku dubusa seini dudu ukita risi ferena bi rena de regamadi. Uru taugade ini yuka ma ini vana ukita reyadi idu togatoga seini ubaki resi auri ini yukari moi fufuta regamo. Ini yeiva bi toragade iniye, ye amiye yaku moi gira kiki rena de. Ari ma urusa bi togatoga guri sanari ma omunari raka nisi fore dudu ina kaya nugagamo.

Maikeri gutuna nesi Iesu veyo. Resi raga resi ina adina ini efuka imi odesi raka ni tora reyo, “Iesu Oma Odoro Sei di Mida, na rofu beika ura reisa? Sei ini roka dudu, ya usa nida, toe ga na ma!” (Mina nigamo ini adina bi Iesu yaku niyo, “Vima no, mina amiye rofu yaku!”)

Kamini Iesu yaku mina amiye ni kaiteyo, “Yi roka bi beika?”

Mina amiye yaku ni kabai reyo, “Nai roka bi ‘Taugadegade’ adina una bi taugade!”
10 Ina bi Iesu toga guyaguya nigamo vima no mina gaganiri umeki rena ga reyaine vo nisi.

11 Mironari bi dona taugade atafu, omuna ikari ina vana irigamadi. 12 Vima no yaku Iesu guyaguya niyadi, “Una ni feidegiya dona amededi sanari, ini rovaita ideri dui regifa.” 13 Ni feideyo ma vima no mina dona tausini remanu kana tau noibanu ini rovaitari dui reyo ma rarava etaeta raga nesi koruri sofu nisi muyeyadi.

14 Dona vana regamadi vene bi raga disi beika vata niyo taoniri ma gaganigaganiri sina ni digamadi. Amiye diyadi beika vata niyo mina vegedi vo nisi. 15 Iesu vegi okiyadi ri, ne resi mina amiye veyadi kaere bi vima no taugadegade ini rovaitari ideri amegamo. Ina bi mironari amegamo rovaita dogo resi mokena rorobo dudu, ma ina tau noibanu ori reyadi. 16 Kaere mina veyadi vene bi amiye ni oteimaradi beika vima no nufa amiye rofu vata niyo, ma dona rofu beika vata niyo ka.

17 Ye Iesu rofu guyaguya niyadi ini amededi roroa gagani feresi diyainedi vo nisi.

18 Kamini Iesu vanagi odoro keu rigamo ri, amiye vima no nufa yaku ina rofu guyaguya niyo, “Na ka ya sa digida.”

19 Idu Iesu ni de resi niyo, “Rauturi dairisi yi yava vene nigiya gokai Warika Amiye ya rofu iriyeduka resi vegu buni reyo.”

20 Ye mina amiye feresi taonitaoni vana ufo (Decapolis) rofu disi amiye rofu ago ni rausi regamo Iesu ya gokai ina rofu reyo. Ma amiye tau neideyadi ri bi tururu reyadi.

Rema mida yokoi kaere muyeyo ma rema gauka yokoi

(Mt 9.18–26; Lk 8.40–56)

21 Iesu vanagiri dubusa dairisi koru moka tora berou ugasi boi neyo ri amiye toragade okisi seriri ina negau egogo reyadi. 22 Mironari usausa yava di amiye tora nokoi ini roka Jairus okiyo. Kamini Iesu veyo ri, ini yuka adinari iniye you makusi 23 guyaguya niyo, “Nai vefa keika bi gauka tora nufa. Ya usa nida baisi yi vana ina fafau aigiya, ye buni nigo resi vegu ameibiyainedi.”

24 Ye Iesu ina sa kamini boyo. Amiye bi toragadegade Iesu usi bogamadi mina dada ina bi berouberou rofu fafau riyadi.

25 Rema yokoi bi lagani tuero rema di gauka gura ugamo. 26 Gauka dogo amiye tau yaku vei dogo reyadi. Idu ini fore taugade koina niyo ma buni nina de; ini gauka bi ari neinei tora nigamo. 27 Ina yaku Iesu di ini sina neideyo ri bi ini fufutari amiye taugade sa baisi ini varuka avaka moiyo. 28 Adina ina kaya rofu nigamo, “Na ini varuka maka avaka moigida ri bi na bi buni nigida.”

29 Mina rema yaku ini varuka avaka moiyo ri bi minari maka ini dava degamo koina niyo, ye amuteyo ini rovaita ideri ini gura bi koina niyo. 30 Evade Iesu mokeyo ini vava bi ina rofu yakuyo, ye kero resi mina amiye taugade rofu ni kaiteyo, “Kaere yaku nai varuka avaka moiyo?”

31 Ini usi dina vene yaku niyadi, “Ya mina amiye taugade yaku ya fafa ridedi veisa ba ide, idu una ni kaiteisa, ‘Kaere yaku nai varuka moiyo?’ vo nisa.”

32 Ma Iesu bi ne desi maina regamo kaere yaku mina vegu reyo vo nisi. 33 Mina rema diba niyo beika ina rofu vata niyo ye baisi ini yuka rafo adinari iniye you makusi ori dudu tururu resi sina rama ni oteimaro. 34 Iesu yaku ina rofu niyo, “Nai vefa, yi uka vari gira maro yaku ya moi buni riyo. Uka amuta dudu digiya ma yi gura uyo ka erufugida.”

35 Kamini Iesu mina nigamo ri, Jairus, kaere bi usausa yava di amiye tora, bi amiye be ini yava gutuna ina rofu okisi niyadi, “Yi vefa bi muyeyo. Beika resi mina ni feidena amiye rofu toga mokena moigasa ameisa?”

36 Iesu beika niyadi bi mokei vava de reyo.
5.36mokei vava de reyo;oneideyo.
Resi usausa yava di amiye tora niyo, “Ori ga re; mokena vari gira ae maka.”
37 Bogika amiye yokoi ina sa afena de reyo, idu Peter, James ma ini dubuini John maka afeyo. 38 Usausa yava di amiye tora di yavari okiyadi ri, bi Iesu ne reyo ri bi amiye bi uka vorivori dudu isaka nisi goroka tora dudu guroro regamadi ma veyo. 39 Dui rei bosi niyo, “Beika resi uka vorivori rededi? Beika resi isaka nidedi? Mina rema mida keika bi muyena de; ina bi neota varedo.”

40 Idu amiye bi ina moi isira resi yoga nigamadi, ye amiye tau noibanu etofaro ni feresi mina rema mida di ini madini, kosini ma ini usi dina vene regode sa mina rema mida keika muyesi varedo sanari dui rei boyadi. 41 Ini vanari moisi niyo, “Talita, koum!” Mina ago ini adina bi, “Rema mida keika, na ya rofu nida dadi!”

42 Minari maka dadisi dibo reyo. (Ini vata niyo lagani tuero maka.) Mina vata niyo ri ina vene tau noibanu tururu iniye reyadi. 43 Ma Iesu yaku ago gira masi niyo amiye yokoi ga ni oteimarainedi, ma ina rofu ya niyo iruku yokoi be mafo kumo iriyaine.

Copyright information for `KQC