a8.11:Mt 12.38; Lk 11.16
b8.12:Mt 12.39; Lk 11.29
e8.18:Jer 5.21; Ezek 12.2; Mk 4.12
g8.29:Jn 6.68–69
h8.34:Mt 10.38; Lk 14.27
i8.35:Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25

Mark 8

Iesu yaku amiye 4,000 ubua reyo

(Mt 15.32–39)

Mirona itua medari, amiye taugade egogo reyadi. Ina vene bi irigedi iruku bi koina, ye Iesu yaku ini usi dina vene raka ni egogo resi niyo, “Na bi iriyeduka reida mina vene rofu, adina ina vene bi na sa sena meda regodenu niyo ma irigedi iruku bi koina. Bema raunari ini rauturi ni feidegida bi idari keto regedi, adina bedakai bi gagani maike gutu soka reyadi.”

Ini usi dina vene yaku ni kaiteyadi, “Mina amiye de gaganiri ida tu sanari bi goina amiye bi iruku nufa yaku mina amiye ubua rego?”

Iesu yaku ni kaiteyo, “Ya sa bi beredi bado gokaisanu?”

Ina yaku niyadi, “Viro vara.”

Ina yaku amiye tau noibanu konori ameinu reyagane vo niyo. Kamini beredi feya viro vara moisi buni toragade Sei rofu masi beredi moi odesi ini usi dina vene maro amiye rau regedi dada, resi makai reyadi. Ina vene sa ka oyena keika be nufa, mina ka buni toragade Sei rofu masi ka ini usi dina vene maro rau reyaganedi. Amiye iriyadi rofu uka bere niyadi. Gabi rofu usi dina vene yaku irisi bubudo fereyadi mina butu risi foroka viro vara moi vata baiyadi. Amiye 4,000 kana dakai ogau niyadi, resi ni feideyo ma diyadi. 10 Kamini evade ina bi ini usi dina vene sa bouti keu riyadi rofu Dalmanutha gagani rofu boyadi.

Pharisee vene rebe ni kaiteyadi

(Mt 12.38–42; 16.1–4)

11 Pharisee vene okiyadi kamini Iesu rofu kayamo regi kora regamadi. Ini uka maina regi, ina vene yaku oma di rebe Iesu rofu ni kaiteyadi. a  12 Ma ina yaku ababa nisi niyo, “Beika resi gua vene yaku rebe ni kaitededi? Rama iniye ya nida, rebe nokoi mina vene rofu ide oteimagida.” b 

13 Kamini mina vene bi feresi bouti keu risi uga boyo berou eta rofu.

Pharisee ma Herod di yeast
Mina bi farava moi uruna gauna.

(Mt 16.5–12)

14 Iesu di usi dina vene bi toto nisi beredi be de vanau moiyadi, ye ina vene sa bi beredi yokoimaka boutiri moi digamadi. 15 Iesu yaku ago gira dudu niyo, “Mokemoke dudu ma. Nari rei mona re Pharisee ma Herod di yeast moigedi baebu.” d 

16 Ini usi dina vene bi iniyeiniye ni dodi resi niyadi, “Ina mina niyo ini adina bi una sa beredi be de vanau moiyafa.”

17 Ini beika ni dodi regamadi bi amuteyo, ye Iesu yaku ni kaiteyo, “Beika resi beredi koina dada ni dodi rededi? Ya vene bi toga vena ide ma adari ufatena de redo? Yi uka bi gira ba? 18 Yi nemoko bi amededi idu de vededi ma anema nufa idu de neidededi ba? Ba ya diba de mokededi? e  19 Mironari na yaku beredi vana berou autu odeyaka amiye 5,000 dada, bubudo bi foroka gokaisanu moi vata baiyadi resi moiyadi?”

Ina vene yaku niyadi, “Tuero.”

20 “Ma mironari na yaku beredi viro vara odeyaka amiye 4,000 dada, gokaisanu foroka vata baiyo bubudo moiyadi ri?”

Ina vene yaku niyadi, “Viro vara.”

21 Ina vene rofu niyo, “Ba ya bi toga yi adari ufatena de redo?”

Iesu yaku ne taufa amiye Bethsaida ri buni riyo

22 Bethsaida taoniri okiyadi ri, amiye yaku nemoko taufa amiye yokoi afei okisi Iesu guyaguya niyadi, ina yaku avaka moiyainedi. 23 Iesu yaku nemoko taufa amiye vanau riyo rofu rautu etofaro yakusi mina amiye di nemokori ayaka su reyo rofu ini vana mina amiye fafau aisi niyo, “Beika be veisa?”

24 Nemoko taufa amiye yaku ne odoro risi niyo, “Amiye veida bi yabo kana dibo rededi.”

25 Dubusa Iesu yaku ini vana mina amiye di nemokori aiyo. Kamini ini nemoko areyadi, ma ini nene rena mina dairiyaine riyo, resi beika taugade mina vei mama riyo. 26 Iesu yaku mina amiye ini yavari ni feideyo rofu niyo, “Rauturi bi ga re.”

Peter yaku ni okuyo Iesu bi Keriso

(Mt 16.13–20; Lk 9.1821)

27 Iesu bi ini usi dina vene sa Caesarea Philippi di rauturi boyadi, idauri ni kaiteyo, “Amiye yaku nidedi na bi kaere vo nidedi?”

28 Ina vene yaku ni kabai reyadi, “Be yaku nidedi ya bi John Baptist, be yaku nidedi bi Elijah, ma be yaku ka nidedi bi Sei di ago nido amiye yokoi.” f 

29 Ka ni kaiteyo, “Ma ya vene bi gokai? Ya yaku nidedi na bi kaere?” g 

Peter yaku ni kabai reyo, “Ya bi Keriso.”

30 Iesu yaku ago gira maro, “Mina dada amiye yokoi ga ni oteimafa na bi kaere.”

Iesu ini muyena di ago niyo

(Mt 16.21–28; Lk 9.22–27)

31 Kamini Iesu bi ini usi dina vene ni oteimagi kora regamo, “Amiye di Mida bi esikaesika tau moiyaine ma tora vene, Sei ma amiye utari naivo vene di warika vene ma ago gira oteimana vene yaku fufuta magedi. Mina dada ina bi umuyego, resi gabi meda regodenuri dubusa dadigo.” 32 Ina yaku mina ago ina rofu ni ogau regamo. Kamini Peter yaku Iesu moi etae risi ni vai regamo. 33 Idu Iesu bi fuyo resi ini usi dina vene veyo ma Peter ni vai reyo, “Satani, ya bi nai fufuta rofu ni.” Ina ya niyo, “Ya bi Sei di mokena kana de moisa idu, amiye di mokena moisa.”

34 Kamini amiye tau ma ini usi dina vene ni rutu resi niyo, “Kaere amiye na usi digiya vo nisi bi ya kaya maka ni de resi yi satauro moigiya rofu na usi baigiya. h  35 Kaere ini vegu mokesi rego, bi uka de rego, idu kaere na dada ma ago buni dada ini vegu uka de rego, ina bi ini vegu moi rigo. i  36 Beika buni bi mina kono tora noibanuri baku regiya, ma yi vima di vegu eyaregiya? 37 O yi vima dada nisi, amiye bi beika dairi mago? 38 Bema amiye yokoi na dada ma nai ago dada maena rego mina uka vari gira de mana ma vegu no rena tutubenari, Amiye di Mida ini Baba di vabarari ini akeke naivonaivo vima sa okigo ri ina rofu ka maena rego.”

Copyright information for `KQC