a9.2–7:2 Pet 1.17–18
c9.11:Mal 4.5; Mt 11.14
e9.35:Mt 20.26–27, 23.11; Mk 10.43–44; Lk 22.26
f9.37:Mt 10.40; Lk 10.16; Jn 13.20
g9.40:Mt 12.30; Lk 11.23
h9.41:Mt 10.42
j9.43:Mt 5.30
l9.47:Mt 5.29
m9.48:Is 66.24
n9.50:Mt 5.13; Lk 14.34–35

Mark 9

Ma kamini ni boyo, “Rama ya nida, ya bedakai minari bi de muyegedi, idu ina bi Sei di ourefeidena amena sana ini vava nufa baigo vegedi.”

Iesu veyadi ini rovaita bi idana

(Mt 17.1–13; Lk 9.28–36)

Meda koru ida koina niyo ri, Iesu yaku Peter, James ma John afesi omuna ika torari boyadi, mironari bi ina vene maka inaike. Mironari ini rovaita idana niyo ina vene di nemokori. a  Ini varuka bi feyo kamanika iniye niyo, feyo tayataya amiye yokoi mina kono tora noibanuri ka mina kana varuka koitena di feyo kana de. Ye mironari ina vene rofu ogau niyo bi Elijah ma Moses kaere bi Iesu sa sina nigamadi. Peter yaku Iesu rofu niyo, “Oteimana amiye, bi buni una bi minari. Una bi karaga regode akugifa–nokoi bi yi, nokoi bi Moses di, ma nokoi bi Elijah di.” Ina bi ina diba de beika ago nigamo bi, adina ori iniye reyadi.

Kamini seuya ogau nisi ina vene bi fono reyo, ma ago goroka mina seuya gutu baiyo, “Mina bi nai Mida, kaere bi nai uka mado; ina bi neidefa!” b  Evade maka ne kero reyadi, idu amiye yokoi be de veyadi, ma Iesu maka ina vene sa amegamo.

Kamini omuna degamadi ri, Iesu yaku ago gira magamo, “Amiye yokoi ga ni oteimafa beika veyadi bi bogo ma Amiye di Mida bi dadi rae rego muyenari.”

10 Mina ago bi neidei mokesi iniye maka ni dodi reyadi, “Muyenari dadina bi beika?” 11 Ma kamini Iesu ni kaiteyadi, “Beika resi ago gira oteimana vene yaku nidedi Elijah siko ouresi baigo?” c 

12 Iesu ni kabai resi rofu niyo, “Rama iniye Elijah siko baido gugura tau mina moi dogo rei mona regi. Beika resi bi bura riyadi bi Amiye di Mida bi esikaesika tora iniye baku rego ma vei etofa regedi? 13 Idu ya nida Elijah baiyo ma beika uka mokeyadi bura reyadi kana ina rofu reyadi.”

Iesu yaku mida vima no sa moi buni riyo

(Mt 17.14–21; Lk 9.37–43a)

14 Kamini desi ini usi dina vene veyadi ri bi amiye fogo toragade buru riyadi, ma ago gira oteimana vene be yaku ina vene sa kayamo regamadi. 15 Mina fuofuori amiye Iesu veyadi ri, evade vima diyadi rofu raga bosi buni maradi. 16 Iesu yaku ni kaiteyo, “Ya bi beika nisi ina vene sa kayamo rededi?”

17 Amiye yokoi yaku mina fogori ni kabai resi niyo, “Oteimana amiye, nai mida ya rofu afei baiyaka, kaere bi vima no ya dui resi moi babo riyo. 18 Goidu vima no yaku ina urana redo ri bi ina kaya konori makudo ma vena kabudo resi ini gade aki gigi redo ma ini rovaita ka gira nido. Ya yi usi dina vene usa niyaka mina vima no umeki reyainedi, idu kava reyadi.”

19 Iesu ni kabai resi niyo, “O gua uka vari gira de mana vene, gokaisanu ari doba ya sa amegida? Meda gokaisanu ya sa moimai regida? Mida na rofu moi baifo!” 20 Ina vene yaku mina mida Iesu rofu afei boyadi.

Vima no yaku Iesu veyo ri minari maka moi tururu resi mida konori maku nesi tagi masi buyobuyo resi vena koru kabudo negamo.
21 Iesu yaku mina mida di baba ni kaiteyo, “Gokaisanu meda mina gauka baku reyo?”

Ini baba yaku ni kabai reyo, “Ina mida kakuari.
22 Ari taugade vima no yaku moisi ita mokari ma koruri makuyo muyeyaine vo nisi. Bema ya mokeisa regiya buni bi una iriyeduka resi una aede!”

23 Iesu yaku niyo, “Bema ya mokeisa regiya vo nisi, vegu tau ya rofu bi aita ya kaere Sei rofu uka vari gira magiya.”

24 Ma evade maka mina mida di baba yaku rama iniye raka nisi usa niyo, “Nai uka vari gira keika maida bi na aede bi tora nigo!”

25 Iesu yaku amiye toragade urana baiyadi veyo ri bi vima no rofu ni vai resi niyo, “Ya anema kora ma vena babo vima no na ya rofu ago gira nido, mina mida di rovaitari etae risi dubusa dui rena ga re!”

26 Kamini vima no raka tora nisi mina mida bi moi tururu resi rovaita etae riyo. Ye mida bi muyena asini varegamo, amiye taugade yaku niyadi, “Rama iniye muyeyo!” 27 Idu Iesu bi vanau moisi moi odoro reyo ma mida bi are reyo.

28 Iesu yava ideri dui reyo ri, bi ini usi dina vene yaku ni kaitesi niyadi, “Beika resi una yaku vima no ni feidena vava bi yeiva de reyo?”

29 Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Mina kana meki rena ida bi koina, idu usausa maka bi yeiva.”

Iesu dubusa ini muyena di sina niyo

(Mt 17.22–23; Lk 9.43b-45)

30 Iesu ini usi dina vene sa bi mirona sana feresi Galilee di kono ebu resi boi neyadi, ini ura de amiye yaku diba nigedi ini dibo sana, 31 adina ini usi dina vene oteimagamo rofu niyo, “Amiye be yaku Amiye di Mida moi gira resi ini vanari masi umuyegedi ma gabi meda regoderi dubusa dadigo.”

32 Idu ina vene bi ini adari de ufateyadi beika niyo ma bi mina ori resi ide ni kaiteyadi.

Kaere bi tora iniye?

(Mt 18.1–5; Lk 9.46–48)

33 Capernaum taoniri okiyadi. Kamini Iesu yaku yava ideri ina vene ni kaiteyo, “Ya vene bi beika niga kayamo regamadi idau?”

34 Ina vene bi bere niyadi, ini adina bi idau digasa kayamo reyadi bi kaere bi tora iniye. d  35 Iesu ameinu resi bi ini usi dina vene ni rutu resi niyo, “Bema kaere amiye ourego vo nisi mokego bi ina bi amiye taugade gabireri keika iniye nisi ka amiye tau di naivo amiye nigo.” e  36 Ma dadisi mida keika yokoi moiyo ma ini nemokori are reyo. Resi binu masi ina vene rofu niyo, 37 “Kaere amiye yaku nai roka dudu mida keika yokoi mina kana faiva nigo bi ka na faiva nigo. Ma kaere yaku na faiva nisi bi diya maka na faiva nigo, idu kaere na ni feideyo amiye ka faiva nigo.” f 

Kaere una rofu no de nido bi uni

(Lk 9.49–50)

38 John yaku niyo, “Oteimana amiye, una bi amiye nokoi veyafa yi rokari vima no umeki regamo, ma una yaku niyafa ga reyagane ini adina bi una sa usi dina de amiye.”

39 Iesu yaku niyo, “Ga ni vaifa, adina amiye yokoi ide yaku nai rokari bi mokena vegu rena moimai rego ari yokoiri bi na dada ago deda no mina nigo. 40 Ye kaere una rofu no de, ina bi uni. g  41 Rama iniye ya nida, kaere amiye yokoi biyori koru ya mago nai rokari dada ya bi Keriso di, ini davana bi ide you feidego. h 

Vegu no di uka maina rena

(Mt 18.6–9; Lk 17.12)

42 “Ye, bema amiye yokoi mina mida keikakeika kaere bi mokena vari gira na aidedi bi ina rofu vegu no moi ogau riyo, buni bi fore tora kuriri ukita resi davarari makugedi. 43 Ye yi vana yaku vegu no rofu ya aigo vo nisi, nugai feide! Makai bi buni, vana yokoimaka sa vegu buni dui rena ma buni de vana remanu sa ita mukuna dui rei bogedi, minari ita bi de kafedo.
9.43Bura bedakai bi nanaka 44 nufa:Mironari ‘bi adi muyena de ma ita vaido mina de kafego’(nanaka 48 baku re).
,
j 
45 Ma yi yuka yaku vegu no rofu ya aigo vo nisi, bi nugai feide! Makai bi buni, yuka kevo nufa vegu buni dui rena ma buni de yuka remanu sa ita mukuna ya makugedi.
9.45Bura bedakai bi nanaka 46 nufa:Mironari ‘bi adi muyena de ma ita vaido mina de kafego’(nanaka 48 baku re).
47 Ma yi nemoko yaku vegu no rofu ya aigo vo nisi, moi biyoka resi maku! Makai bi buni ya rofu Sei di ourefeidena amena sanari, nemoko yokoimaka sa dui rena ma buni de nemoko remanu sa ita mukunari makuna. l  48 Mironari bi ‘adi muyena de ma ita vaido mina de kafego.’ m 

49 “Amiye tau bi ita sa ramena rigedi.

50 “Ramena bi buni; idu ramena di safi ide nigo vo nisi, gokai ida dudu ini safi dubusa moi safi rigiya?” n 

“Ya kaya ya kaya maka ramena rifo resi ya neinei ideri bi uka amuta dudu maka amefa.”

Copyright information for `KQC