Ruth 3

Ruth ini maruka baku reyo

Meda nokoiri Naomi ini radini rofu niyo, “Nai vefa, na yaku rumana yokoi maina regida ye yaike yava gaima amegiya. Ya bi Boaz di ini moimai rema vene sa moimai regamadi. Resi Boaz bi uni davatu, kaere bi gua urusari fotaka utei resi koka rena yavari barley ada di fotaka makugo. Rafesi sisika buni vevero risi varuka burefe iniye aku. Resi fotaka utei resi koka rena yavari ne, idu yi ne uruma bi ari kode ga veyaine mamo iriiri koina rego. Ini varedo sana vei diba re. Bosi ini yuka bou sase resi vare. Beika regiya bi ina yaku ya nigo.”

Ruth yaku ni kabai reyo, “Ya yaku beika nisa bi regida.”

Ye Ruth ini radini yaku niyo kana fotaka utei resi koka rena yavari neyo. Boaz ini vima buni dudu, iriiri koina niyo ri barley tau riyadi sanari varegi neyo. Ruth kiyakiya atafu bosi ini yuka bou sase resi vareyo. Uru tobori Boaz tururu resi kero reyo ma rema yuka adinari varedo veitao reyo. Ni kaiteyo, “Ya bi kaere?”

Ina yaku niyo, “Na bi Ruth yi naivo rema, yi varuka bou riyo tu yaku na bou ri, adina ya bi usika ourena toe erufusa amiye.”

10 Boaz yaku kabai reyo, “Nai vefa, Warika Amiye yaku buni toragade ya mabobigo. Beika gua reyo di buni toragade, ma sena mokei tora reyo kana de. Ya bi rumana rua gugura tau nufa o tau de maina de reyo. 11 Nai vefa, ori ga re. Yi beika usa nigiya na bi regida. Nai asiyaka rumana tau taoniri bi ina diba ya bi vegu buni rema. 12 Rama na ka yi maruka di usika ourena amiye, idu usika ourena toe erufudo amiye ka atafuri amedo. a  13 Gua urusa minari varegiya ma uruyaku mirona rumana ya uka mokego ri ya mego, bi buni. Idu ya uka de mokego vo nisi, bi rama iniye Warika Amiye amedo dada, na yaku regida. Gua bi varei ari uveyo.”

14 Ye Ruth bi Boaz di yuka adinari vareyo idu amiye ga diba niyagane uruyaku gorogoro dadiyo. Ma Boaz niyo, “Amiye ga neidegedi rema fotaka utei resi koka rena yavari dui reyo.” 15 Boaz ka yaku niyo, “Yi varuka moi baisi rafori ibu re.” Makai reyo ri, Boaz yaku 20 kilogrammes kana barley rausi resi Ruth adodi maro. Ma taoniri dairiyo. 16 Kamini Ruth okiyo ma ini radini yaku ni kaiteyo, “Nai vefa, gokai dibo reyo?”

Resi Boaz yaku beika tau reyo mina ni oteimasi
17 ka niyo, “Ina yaku mina feta koru ida barley na masi niyo, ‘Vana notoka yi radini rofu de dairigiya.’”

18 Kamini Naomi ya niyo, “Nai vefa, tua re, ve kumo gabi beika vata nigo. Boaz bi asa you feidena de koderi mina ago gua moi rorobo rego.”

Copyright information for `KQC