b2.14:Ps 130.8; Ex 19.5; Deut 4.20, 7.6, 14.2; 1 Pet 2.9

Titus 2

Titus yaku oteimago sina

Idu Titus ya yaku bi, beika ago rama yaku niyo mina maka oteimagiya ma diba niyagane. Rumana toratora oteimagiya koru no irina ga reyaganedi, ma mokena gira ma buni reyagane ma ini yuka vana nari reyagane; ma Sei rofu uka vari gira mana, uka manari ma moi yeiva resi toe moi dina mina moi gira rebiyagane. Mina kana, rema toratora oteimagiya beika rebigedi ri ka Sei ini ura redo kana dudu ameibiyagane, amiye rofu ni fafana rena de, o koru no mokemoke yaku ga ourefeideyagane, idu vegu buni regasa oteimabiyaganedi. Mina ida dudu, ina ka rema rua ni egira regedi ma ini maruka ma mida uka maraganedi, ma yuka vana nari resi ini maruka rofu maka uka mabiyaganedi, gokai ini yava dogo rena ma amiye rofu buni rebiyagane, ini maruka di vava gabireri ameibiyagane, ye makai dudu amiye yaku Sei di ago de ni fafana regedi.

Mina kana sina dudu mida godua ni egira regiya kumo iniye ini yuka vana nari reyaganedi. Beika tau rebigiya ri, ya kaya ka vegu buni re kumo mina ya vesi ya tari reyaganedi. Ye oteimabigiya ri mokena rorobo ma gira dudu oteimagiya, ye mina sina rama bi amiye yaku no yokoi de veitao regedi. Mina resi kaere yaku uni ago obe regedi bi maena regedi adina una rofu beika sina no nigedi bi koina.

Moimai rei tavoi rededi vene oteimagiya ma ini ourefeidena vene di gabireri ini moimai tauri raga rebiyagane ma ini uka moi ada rebiyagane, ini ago obe ga reyagane, 10 ma ina rofu dumaduma ga reyagane, idu ourefeidena amiye di ini uka moina di moimai di vegu buni rebiyagane. Ye ini beika tau rebigedi ri Sei una moi vegu rina amiye di ini rama iniye ago mina vava nigo.

11 Adina Sei di ini buni toragade yaku una moi vegu rido moi baiyo bi amiye tau rofu ogau niyo. 12 Mina yaku una oteimado Sei rofu fufuta mana vegu ma mina kono di vegu no rofu ide nisi nido, ma gua duakau amenari, yuka vana nari rena, vegu rorobo dudu, ma Sei di mokedo kana dudu ameibina. 13 Uni isivaga iniye Sei, uni moi vegu rina amiye Iesu Keriso
2.13Uni isivaga iniye Sei, uni moi vegu rina amiye Iesu Keriso;oIsivaga iniye Sei ma uni moi dairina amiye Iesu Keriso
di vabara ogau nigo, mina ada rena meda uka mokena aina nari regasa,
14 ma kaere yaku vegu no tau rofu una moi dairigika iniye una maro ma amiye kaere bi iniye di mina iniye moi ruaka riyo, vegu buni rena mokemoke rebigedi. b 

15 Ye Titus, mina ya oteimaida sina mina amiye ni oteima. Mina vava tau dudu ya yaku ni egira re kumo mina vegu no ga reyaganedi. Resi amiye yaku yi sina rofu gedu mana ga reyagane.

Copyright information for `KQC