aBuk Song 35:19

John 15

O Iesu ut in nanai na wain

O Iesu i watungi lena, “Iau ut in nanai na wain mulus, ma o Tita i a tene tamtamabat una kinobot na wain. I ser tau ru a kum kanokano rop nin un iau ra ka det ser wu, ma i ser burup det ra det ser wu, sur det in wu a susut na wino. Mot sa talapor, kibino una wasiso ra a sa watung tari tamot. Mot in laun un iau, ma iau an laun un mot. Ka mot in wu ra ka mot lalaun un iau, elar nama kano wain ken wu oros ra ken patop un in nanai ino.

“Iau ut in nanai na wain, ma mot a kum kanokano. I ra i lalaun un iau, ma iau a lalaun uni, in wu a susut na wino. Ikut ra mot lalaun gisen gusun iau, ka mot in pam lar pas tu utna. Ra taio ken lalaun un iau, i elar nama kano duwai, ra di woro ru i ra numur in marang. Din ubek tomo det, ma din woro det una sungun, sur det in nangon rop tiro iai. Ra mot in laun un iau, ma anung a wasiso in laun un mot, io, mot in saring iau sur tu utna ra mot nemi, ra din pitari ut tamot.

“Ra mot in wu a susut na wimot, o Tita in los a minamar, ma a wimot in ese i lena mot anung a kum nat na ususer mulus. O Tita i maris iau, lenkaira a maris mot. Mot in lalaun una nung a marmaris. 10 Ra mot in tarom una nung a kum warkurai, mot in lalaun una nung a marmaris, elar nam iau, a tarom una kum warkurai anun o Tita, ra a lalaun una nun a marmaris.

11 “A watung a kum wasiso ri tamot, sur anung a gasgas in kis un mot, ma anumot a gasgas in bukus una numot a nilaun. 12 Iri i anung a warkurai torom mot lena, mot in maris etetalai mot, elar nam iau a maris mot. 13 Ra taio in pitar ru anun a nilaun sur in mat una kum paspasano, anun a marmaris i labo sakit. Katu marmaris anun taio i elar nami. 14 Ra mot in tarom una nung a kum warkurai, io, mot a kum paspasang. 15 Kan watung mot melet mo lena a kum tultul, uni a tultul ke tasman a utna ra anun a labino i pami. Ikut a watung mot lena a kum paspasang, uni a sa watung rop tar a kum wasiso tamot ra a longoro i gusun o Tita. 16 Ausur mot pilok pas iau, iau ut a pilok pas mot. Ra a pitar a pinapam tamot sur mot in nan ma mot in wu a wimot, ma a wimot in kis tukum. Ma o Tita in tabor mot nama kum utna rop ra mot sasaring suri nama risang. 17 Mot in maris etetalai mot. Iri anung a warkurai torom mot.

A taro tagun a rakrakon bual det in nget mot

18 “Ra a taro tagun a rakrakon bual det in nget mot, mot in nuk pasi lena det sa nget mugu tar iau. 19 Ra mot anun a rakrakon bual, io, a rakrakon bual in maris mot elar nam mot anunu. Ikut mot ausur anun a rakrakon bual, a sa pilok pas mot gusuni. Iri a kibino ra i nget mot. 20 Mot in nuk pas a wasiso ra a sa watung tari tamot lena, ‘A tultul ke labo taun anun a labino.’ Ra det banlaulau iau, det in banlaulau mot kai. Ra det tarom una nung a wasiso, det in tarom kai una numot a wasiso. 21 Det in banlaulau mot kibino una risang, uni ka det tasman o naro ra i tulu ru iau urin.

22 “Ra gunuk kan nanpat ma kan wasiso torom det, io, ka din takun det una nundet a kum sakino petutna, ma det in langolango ut. Ikut uniri, ka nundet tu wasiso sur det in watungbat det nami gusun anundet a sakino petutna. 23 I ra i nget iau, i nget utkai o Tita. 24 A sa pam tar a kum utna na ukisin ra ka taio in pam lar pasi. Ra gunuk kan pam tar a kum utna na ukisin ra nisandet, ka din takun det una nundet a kum sakino petutna, ma det in langolango ut. Ma iri, det sa tama tar a kum utna na ukisin ra a sa pam tari, ikut det nget mir rop nam o Tita. 25 Di pami lenri, sur din pam sot pas a wasiso ra di sa tumus tari una Buk na Warkurai lena, ‘Det nget iau, ma katu kibino.’ a 

26 “An tulu ru a Tene Warut torom mot tagisapat gusun o Tita, i a Tokodos na Nion ra in upuaso a lingmulus. Ra in nanpat in wasiso puaso un iau. 27 Ma mot kai mot in wasiso puaso un iau, uni mot kis tomo nam iau tagun a turturkibin na nung a pinapam tuk uniri.

Copyright information for `KQW