1 Chronicles 11

Di ku David upi na king kai Israel

(2 Sam 5:1-5)

Ma ra tarai Israel par dia ga vana tadav David aro Kebron, ma dia ga biti: Avet ra urum ma ra viom. Lua, ta ra e ba Saul i ga king tana, u iat u ga lue rap Israel ta kadia lavur vinavana; ma ra Luluai kaum God i ga biti tam: Una tabar vamaur kaugu tarai Israel, ina una ki na luluai pire kaugu tarai Israel. Damana ra umana patuana Israel dia ga tadav ra king aro Kebron; ma diat ma David dia ga pait ra kunubu abara Kebron ta ra luaina mata i ra Luluai, ma dia ga ku David upi na king ure Israel, da ra tinata kai ra Luluai tai Samuel.

David i kale pa Sion

(2 Sam 5:6-10)

Ma David ma ra tarai Israel par dia ga vana urama Ierusalem (nina ba Iebus); ma ra tarai Iebus, nina ba ra tarai na gunan, dia ga ki ie. Ma ra tarai Iebus dia ga biti tai David: Pa una olo ati. la kaka David i ga kale ra dekdek na gunan na bakbakit Sion, nina ba ra pia na pal kai David. Ma David i ga biti: Nina ba na ubu value ra tarai Iebus na lualua ma na luluai na vinarubu. Ma Ioab natu i Seruia i ga tut lua, ma di ga vaki ia pi na lualua ure diat. Ma David i ga ki ta ra dekdek na gunan na bakbakit; damana dia ga vaiang ia ba ra pia na pal kai David. Ma David i ga pait vangala ra pia na pal kikil ia, ma i ga tur pa ia papa aro Milo; ma Ioab i ga mal mule ra pia na pal i ga kaina. Ma David i ga ongor vanavana tago ra Luluai kai ra lavur kor i ga ki pirana.

A dekdek na tarai kai David

(2 Sam 23:8-39)

10 Go diat a umana luluai ta ra umana rangrang na tutana kai David, dia ga vaarike ra dekdek i diat ta kadia niongor ba dia ga maravut David pi na ki na king ure Israel, ma pi na page kana varkurai, da ra tinata kai ra Luluai ure Israel. 11 Go iat ra niluluk ure ra umana rangrang na tutana kai David: Iasobeam, natu i ra te Kakmon, a luaina ta dital ra Utul; i ga doko ra utul a mar na tutana tai tika na vinarubu ma kana rumu.

12 Ma namur tana Eleasar natu i Dodo, ra te Akok, tikai ta dital ra Utul a rangrang na tutana. 13 Dir ga ki varurung ma David aro Pas-Damim ba ra tarai Pilistia dia ga ki upi ra vinarubu; ma tika na uma na barli abara. Ma ra tarai dia ga vilau kan ra luaina mata i ra tarai Pilistia. 14 Ma dir ga ki ta ra bala na uma pi dir a balaure, ma dir ga doko ra tarai Pilistia; ma ra Luluai i ga valaun dir ta ra ngala na niuvia.

15 Ma tika na pakana a utul ta diat ra utul a vinun dital ga vana tadav David ta ra babang na vat kai Adulam; ma ra loko na tarai na vinarubu kai ra tarai Pilistia dia ga ki ta ra male Repaim. 16 David i ga ki boko ta ra babang na bakbakit, ma tika na loko na tarai na vinarubu Pilistia dia ga ki aro Beteleem. 17 Ma David i ga mar, ma i ga biti: Gala ta tikai na tabar iau ma ta tava maro ta ra kivu aro Beteleem pire ra mataniolo! 18 Ma nam ra utul dital ga bolo livuan ta ra tarai Pilistia, ma dital ga kulupe ra tava ta ra kivu aro Beteleem pire ra mataniolo, ma dital ga kap ia pire David; ma David i ga ole pi na mome, i ga lingire vue ke upi kai ra Luluai,, 19 ma i ga biti: Pa i topa ia ba ina pait go; ina mome vang ra gapu i go dital nina ba pa dital ga nuk vangala pa kadital nilaun? Tago dital ga vana ta ra kikinit vakai pi dital a kap ia. Damana pa i ga mome. Go ra utul a rangrang na tutana dital ga pait go ra umana magit.

20 Ma Abisai tura i Ioab ia ra lualua ta ra utul a vinun; i ga doko ra utul a mar na tutana ma kana rumu, ma ra iangina i ga rararang da nam ra Utul. 21 I ga manga rangrang ta diat ra utul a vinun, ma i ga lualua pire diat; ia kaka pa di ga luk ia varurung ma ra Utul.

22 Benaia natu i leoiada, a rangrang na tutana maro Kabsel, i ga pait ra. umana ngala na niuvia; i ga doko ra ura natu i Ariel maro Moab; i ga doko bula ra leon ta ra tung ta ra e na madoldol. 23 Ma i ga doko bula ra te Aigipto, a ngala na tutana, kana lolovina i ga da tika na pokono ma a utul a malmalikun ma a ngungu; ra te Aigipto i ga vature ra rumu nina i ga ngala da ra davai ta ra ur na virvir mal; i ga vana tadav ia ka ma ra buka, ma i ga ra pa ra rumu kan ra lima i ra te Aigipto, ma i ga doka ma kana rumu iat. 24 Go ra umana magit Benaia natu i leoiada i ga pait ia, ma ra iangina i ga rararang da nam ra Utul a rangrang na tutana. 25 I ga rangrang ta diat ra utul a vinun, ia kaka pa i ga manga varogop ma ra Utul; ma David i ga tibe pi na lue ra tarai na vinarubu dia tur na varbalaurai pirana.

26 Go ra iang i diat ra umana rangrang na tutana ta kana loko na tarai na vinarubu: Asael dir turana ma Ioab, Elkanan natu i Dodo maro Beteleem, 27 Samot ra te Aror, Keles ra te Pelon, 28 Ira natu i. Ikes ra te Tekoa, Abieser ra te Anatot, 29 Sibekai ra te Kusat, Ilai ra te Akok, 30 Marai ra te Netopat, Keled natu i Bana ra te Netopat, 31 Itai natu i Ribai maro Gibea ta ra vuna tarai Beniamin, Benaia ra te Piraton, 32 Kurai maro ra umana tava alir Gas, Abiel ra te Arbat, 33 Asmavet ra te Barum, Eliaba ra te Salbon, 34 a umana natu i Asem ra te Gison, Ionatan natu i Sage ra te Arar, 35 Akiam natu i Sakar ra te Arar, Elipal natu i Ur, 36 Keper ra te Mekerat, Akia ra te Pelon, 37 Kesro ra te Karmel, Narai natu i Esbai, 38 Ioel dir turana ma Natan, Mibkar natu i Agri, 39 Selek ra te Amon, Nakarai ra te Berot nina ra tena kapkap vargal kai Ioab natu i Seruia, 40 Ira ra te Itir, Gareb ra te Itir, 41 Uria ra te Ket, Sabad natu i Alai, 42 Adina natu i Sisa ra te Ruben, a luluai kai ra tarai Ruben, ma a utul a vinun varurung me, 43 Kanan natu i Maka, Iosapat ra te Mitni, 44 Usia ra te Asterat, Sama ma Ieiei a ura natu i Kotam ra te Aroer, 45 Iediael natu i Simri, ma Ioka turana ra te Tis, 46 Eliel ra te Makav, Ieribai, Iosavia, ra ura natu i Elnam, Itma ra te Moab, 47 Eliel, Obed, ma Iasiel ra te Mesoba.

Copyright information for `KSD