1 Chronicles 24

Go diat a umana tiniba ure ra umana bul mur tai Aron. A umana natu i Aron, a umana tutana: Nadab, Abiu, Eleasar, ma Itamar. Ma Nadab ma Abiu dir ga mat lua tai tama i dir, ma tago pa dir ga vangala ta bul di ga tul tar ra tiniba na tena tinabar pire Eleasar ma Itamar. Ma Sadok ta ra umana bul mur tai Eleasar, ma Akimelek ta ra umana bul mur tai Itamar, dir ga maravut David ba i ga tibe diat ure kadia lavur mangana tiniba nina ba diat a pait ia. Ma tago ra umana lualua ta ra apik na tarai kai Eleasar dia ga peal ta diat ta ra apik na tarai kai Itamar, di ga tibe diat dari: a vinun ma laptikai na lualua ta ra apik na tarai kai Eleasar, ma lavutul ta ra apik na tarai kai Itamar. Di ga padapadailam ure ra varmur na tiniba, ma ra umana luluai ta nam ra ura apik na tarai par, kai Eleasar ma kai Itamar, dia ga lue ra umana papalum ta ra pal i gomgom ma ra umana papalum parika kai God. Ma ra tena tutumu, Semaia natu i Netanel ra te Levi, i ga tumu ra iang i diat ta ra luaina mata i ra king ma ra umana luluai, ma Sadok ra tena tinabar, ma Akimelek natu i Abiatar, ma ra umana lualua ta ra umana apik na tarai kai ra umana tena tinabar ma kai ra tarai Levi; di ga padapadailam lua upi ta. tikai ta ra apik na tarai kai Eleasar, ma namur upi ta tikai ta ra apik na tarai kai Itamar.

A padapadailam i ga dari: a luaina Ieoiarib, a vauruana Iedaia, a vautuluna Karim, a vaivatina Seorim, a vailimana Malkia, a valaptikaina Miamin, 10 a valavuruana Akos, a valavutuluna Abia, 11 a valavuvatina Iesua, a vavinununa Sekania, 12 a vavinununa ma tikai Eliasib, a vavinununa ma a urua Iakim, 13 a vavinununa ma a utul Kupa, a vavinununa ma a ivat Iesebeab, 14 a vavinununa ma a ilima Bilga, a vavinununa ma laptikai Imer, 15 a vavinununa ma lavurua Kesir, a vavinununa ma lavutul Apises, 16 a vavinununa ma lavuvat Petakia, a vaura vinununa Iekeskel, 17 a ura vavinununa ma tikai Iakin, a ura vavinununa ma a urua Gamul, 18 a ura vavinununa ma a utul Delaia, a ura vavinununa ma a ivat Masia. 19 Go iat ra varmur na tiniba ba dia ga ruk ta ra kuba i ra Luluai upi diat a pait kadia papalum, da tama i diat Aron i ga tul tar ia pire diat, da ra vartuluai kai ra Luluai ra God kai Israel pirana.

20 Ma ta ra umana enana bul mur tai Levi: ta ra apik na tarai Amram, Subael; ma natu i Subael, Iedeia. 21 Ta ra apik na tarai kai Rekabia, Isia ia ra lualua ta ra umana natu i Rekabia. 22 Ta ra apik na tarai Isar, Selomot; ta ra umana natu i Selomot, Iakat. 23 Ma ta ra apik na tarai Kebron, Ieria ra lualua, Amaria ra vauruana, Iakasiel ra vautuluna, Iekameam ra vaivatina. 24 Ta ra apik na tarai Usiel, Mika; ta ra umana natu i Mika, Samir. 25 Ma Isia dir turana ma Mika; ta ra umana natu i Isia, Sekaria. 26 A ura natu i Merari: Mali ma Musi. A natu i Iasia, Beno. 27 Ta ra apik na tarai Merari: a umana natu i Iasia, Beno, Soam, Sakur, ma Ibri. 28 Ta ra apik na tarai Mali, Eleasar nina pa i ga vangala ta bul tutana. 29 Ta ra apik na tarai Kis, Ieramel natu i Kis. 30 Ma ra umana natu i Musi: Mali, Eder, ma Ierimot. Go diat a umana te Levi ta kadia lavur apik na tarai.

31 Go diat bula, ra lualua na apik na tarai ma damana bula turana a muruna, dia ga padapadailam da ra umana tura i diat a umana bul mur tai Aron, ta ra luaina mata i David ra king, ma Sadok ma Akimelek, ma ra umana lualua ta ra umana apik na tarai kai ra umana tena tinabar ma kai ra tarai Levi.

Copyright information for `KSD