1 Chronicles 26

A umana tena balabalaure mataniolo ma ra umana enana tena balabalaure

A umana tiniba ure ra umana tena balabalaure mataniolo: ta ra apik na tarai Kora, Meselemia natu i Kore, ta ra umana natu i Asap. Ma Meselemia i ga vangala ta umana bul tutana: Sekaria a luaina, Iediael a vauruana, Sebadia a vautuluna, Iatniel a vaivatina, Elam a vailimana, Ieokanan a valaptikaina, Elioenai a valavuruana.

Ma Obed-Edom i ga vangala ta umana bul tutana: Semaia a luaina, Ieosabad a vauruana, Ioa a vautuluna, Sakar a vaivatina, Netanel a vailimana, Amiel a valaptikaina, Isakar a valavuruana, Peuletai a valavutuluna; tago God i ga vadoane. Ma natuna Semaia bula i ga vangala ta umana bul tutana, ma diat a umana lualua ta ra apik na tarai kai tama i diat, tago diat a umana rangrang na tutana. Ra umana natu i Semaia: Otni, Repael, Obed, Elsabad, nina ra umana tura i diat a umana rangrang na tutana, Eliu, ma Semakia, Go diat a umana bul mur tai Obed-Edom, ma ba di ga luk guve diat tai Obed-Edom ma ra umana natu i diat ma ra umana tura i diat, dia ga da laptikai na vinun ma a urua, a umana dekdek na tutana ma i ga tale diat ra papalum.

A umana natu i Meselemia ma ra umana turana, a vinun ma lavutul na rangrang na tutana diat. 10 Ma Kosa ta ra apik na tarai kai Merari i ga vangala ta umana bul tutana: Simri nina ba tamana i ga vaki ia pi na lualua (ma a dovotina vakir ia ra luaina bul), 11 Kilkia, Tebalia, ma Sekaria; a vinun ma a utul diat a umana natu i Kosa diat ma ra umana turana.

12 Di ga tibe go diat upi diat a lue ra umana tiniba ure ra varbalaurai na mataniolo, ma dia ga pait kadia tiniba da ra umana tura i diat ta ra kuba i ra Luluai. 13 Ma dia ga padapadailam ure kadia umana tiniba tikatikai ta ra lavur mataniolo par, varogop ma kadia umana apik na tarai, a umana ngala varurung ma ra umana ikilik. 14 Di ga padapadailam pa ra papar a taur ba kai Selemia. Namur di ga padapadailam upi ra tiniba kai natuna Sekaria, a tena kabinana, ma i ga vatur vake ra tiniba ta ra papar a labur. 15 Kai Obed-Edom a tiniba ta ra papar a taubar, ma ra umana natuna dia ga vatur vake ra varbalaurai ta ra pal na vuvuvung. 16 Kai Supim ma Kosa a tiniba ta ra papar a taoai, ta ra mataniolo Saleket ta ra ul a nga nina i tututua. 17 Di ga tibe laptikai na te Levi ta ra papar a taur, ta ra papar a labur a ivat ta ra bungbung, ta ra papar a taubar a ivat ta ra bungbung, ma a ururua ta ra ura banbanu ta ra pal na vuvuvung; 18 ma ure ra mata palpal ta ra papar a taoai, di ga tibe ra ivat ta ra ul a nga, ma a urua ta ra mata palpal iat. 19 Go diat ra umana tiniba kai ra umana tena balabalaure mataniolo, ta ra apik na tarai kai Kora ma ra apik na tarai kai Merari.

20 Ma ta ra tarai Levi Akia i ga kure ra vuvuvung na mani ta ra kuba i God, ma ra vuvuvung ure ra umana gomgom na magit.

21 A umana natu i Ladan, diat ta ra apik na tarai Gerson ba kai Ladan: a umana lualua ta ra apik na tarai kai Ladan ra te Gerson, Iekieli. 22 A ura natu i Iekieli, Setam ma Ioel turana, dir ga kure ra vuvuvung ure ra umana ngatngat na magit ta ra kuba i ra Luluai.

23 Ta ra umana apik na tarai Amram, Isar, Kebron, ma Usiel: 24 Sebuel natu i Gersom natu i Moses ia ra tena balabalaure mani. 25 Ra umana turana: tai Elieser, natuna Rekabia, ma natuna Iesaia, ma natuna Ioram, ma natuna Sikri, ma natuna Selomot. 26 Go Selomot ma ra umana turana dia ga balaure ra umana gomgom na magit, nina David ra king ma ra umana lualua ta ra umana apik na tarai, ma ra umana lualua ure ra umana arip na marmar ma ure ra umana marmar, ma ra umana luluai na vinarubu, dia ga vagomgom diat. 27 A magit dia ga ra pa ia ta ra umana vinarubu dia ga vagomgom ia pi da mal ra kuba i ra Luluai me. 28 Ma nam bula Samuel ra tena ginigira, ma Saul natu i Kis, ma Abner natu i Ner, ma Ioab natu i Seruia, dia ga tar vagomgom ia, a magit par nina di ga vagomgom ia Selomot ma ra umana turana dia ga balaure.

29 Ta ra apik na tarai Isar, di ga tibe Kenania ma ra umana natuna pi diat a raprap ma diat a tena varkurai ta ra gunagunan vurvurbit Israel.

30 Ta ra apik na tarai Kebron, di ga tibe Kasabia ma ra umana niuruna, a umana rangrang na tutana, tika na arip ma lavurua na mar diat, upi diat a varvakai ma ra umana magit kai ra Luluai ma kai ra king, ta ra gunan Israel ta ra papar a Iordan maro ta ra papar a taoai. 31 Ta ra apik na tarai Kebron, Ieria i ga lualua ta ra tarai Kebron ta kadia lavur kakang ta kana taun tarai. Ta ra kilala a ivat na vinun ta ra kini na king kai David di ga tikan tadav ta umana rangrang na tutana livuan ta diat aro Iaser-Gilead. 32 Ma David ra king i ga tibe diat ma ra umana turana, a ura arip ma lavurua na mar na rangrang na tutana, a umana lualua pire kadia tarai, upi diat a lue ra vuna tarai Ruben, ma ra vuna tarai Gad, ma ra ngungu vuna tarai Manase, upi diat a varvakai ma ra umana magit kai ra Luluai ma kai ra king.

Copyright information for `KSD