1 Chronicles 4

A umana bul mur tai Iuda

A umana natu i Iuda, a umana tutana, go diat: Peres, Kesron, Karmi, Kur, ma Sobal. Ma Reaia natu i Sobal i ga vangala Iakat, ma Iakat i ga vangala Akumai dir ma Lad; go diat a tarai Sorat.

Etam i ga vangala Iesrel, Isma, ma Idbas, a utul a bul tutana, ma Aselelponi tai dital; ma Penuel i ga vangala Gedor, ma Eser tama i Kusa. Go diat a tarai Kur. ra luaina natu i Eprata, nina i ga vangala Beteleem.

Ma Askur tama i Tekoa i ga taule ra ura vavina, Kela ma Nara. Ma i ga vangala Akusam, Keper, Temeni, ma Akastari, tai Nara; go diat a umana natu i Nara. Ma ra umana natu i Kela, a umana tutana, go dital: Seret, Iskar, ma Etnan. Ma Kos i ga vangala Anub ma Sobeba, ma i ga vunapai ra tarai Akarkel natu i Karum. Ma Iabes i ga rangrang ta diat ra umana turana; tinana i ga vaiang ia ba Iabes, tago i biti: Iau ga kava pa ia ma ra ngala na kinadik. 10 Ma Iabes i ga araring tadav ra God kai Israel, ma i ga biti: Boina ba una vadoane muka iau, ma una vangala ra langun ta kaugu pia, ma una ki maravai piragu pi koko ta kaina na tadav iau, ma ina ligur tana. Ma God i ga valongore kana nilul.

11 Ma Kelub tura i Suka i ga vangala Mekir, nina ba tama i Eston. 12 Ma Eston i ga vangala Bet-Rapa, Pasea, ma Tekina nina ba tama i Ir-Nakas. Go diat a umana tutana Reka. 13 Ma a ura natu i Kenas, go dir: Otniel ma Seraia; ma Otniel i ga vangala Katat. 14 Ma Meonotai i ga vangala Opra; ma Seraia i ga vangala Ioab nina i ga vunapai ra tarai Ge-Karasim, tago diat par abara ra umana tena madaka. 15 Kaleb natu i Iepune i ga vangala Iru, Ela, ma Nam; ma Ela i ga vangala Kenas. 16 A umana natu i Iealelel go diat: Sip, Sipa, Tiria, ma Asarel. 17 Ma ra umana natu i Esra go diat: Ieter, Mered, Eper, ma Ialon. Ma Bitia natu i Parao, a vavina, i ga taulai ma Mered, ma i ga kava Miriam, Samai. ma Isba nina ba tama i Estemoa. 18 Ma kana taulai a vavina Ebraio i ga kava Iered tama i Gedor, Keber tama i Soko, ma Iekutiel tama i Sanoa. 19 Ma ra taulai kai Odia, dir taina ma Nakam, i ga kava tama i Keila ra te Garmi, ma tama i Estemoa ra te Makat. 20 Ma ra umana natu i Simon go diat: Amnon, Rina, Ben-Kanan, ma Tilon. A ura natu i Isi go dir: Soket ma Ben-Soket.

21 A umana natu i Sela natu i Iuda go diat: Er tama i Leka, ma Lada tama i Maresa; ra umana tena vir mal kumau ta ra apik na tarai Asbea dia ga vana rikai bula tana; 22 ma Iokim. ma ra tarai Koseba, ma Ioas, ma Sarap nina i ga kure Moab ma i ga lilikun uro Lekem. (Go ra tutumu amanamana iat tana.) 23 Ra umana tena pait la na pia diat, ma dia ga ki aro Netaim ma Gedera; dia ga papalum pire ra king abara.

A umana bul mur tal Simeon

24 A umana natu i Simeon, a umana tutana, go diat: Nemuel, Iamin, Iarib, Sera, ma Saul. 25 Ma Saul i ga vangala Salum, ma Salum i ga vangala Mibsam, ma Mibsam i ga vangala Misma; 26 ma Misma i ga vangala Kamuel, ma Kamuel i ga vangala Sakur, ma Sakur i ga vangala Simei; 27 ma Simei i ga vangala a vinun ma laptikai na bul tutana ma laptikai na bul vavina; ia kaka ra umana turana pa dia ga vangala ta peal bul, ma kadia apik na tarai pa i ga tavua da ra umana natu i Iuda.

28 Ma dia ga ki aro Ber-Seba, Molada, Kasar-Sual, 29 Bila, Esem, Tolad, 30 Betuel, Korma, Siklag, 31 Bet-Markabot, Kasar-Susim, Bet-Biri, ma Saraim. Dia ga kale go ra umana pia na pal tuk tar ta ra kilala kai David. 32 Ma dia ga ki bula aro Etam, Ain, Rimon, Token, ma Asan, a ilima na pia na pal diat. 33 Ma dia ga kale bula ra umana gunan nina dia ga ki kikil nam ra umana pia na pal, ma tuk uro Baal. Go kadia umana gunan, ma kadia taun tarai.

34 Mesobab, Iamlek, Iosa natu i Amasia, 35 Ioel, Ieu natu i Iosibia natu i Seraia natu i Asiel, 36 Elioenai, Iakoba, Iesokaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia, 37 Sisa natu i Sipi natu i Alon natu i Iedaia natu i Simri natu i Semaia; 38 go diat ra umana luluai ta kadia umana apik na tarai; ma kadia umana apik na tarai dia ga manga tavua muka. 39 Ma dia ga vana uro tuk tar ta ra mataniolo Gedor, nina ba i ki ta ra papar a taur ta ra male, upi diat a tikan upi ra vura ure kadia umana sip. 40 Ma dia ga tadav ra vura i lubalubang ma i boina, ma ra gunan i ga ngala, ma i malmal, ma dia ga ki vovovon tana; tago ra tarai nina dia ga ki lua ta nam ra gunan dia ga vana rikai tai Kam.

41 Go diat nina di ga tumu ra iang i diat dia ga vana ubara ta ra e kai Esekia ra king Iuda, ma dia ga re vue ra umana pal na mal abara, ma dia ga nila vue ra tarai Meun nina dia ga ki ie, ma dia ga ki abara tuk gori; tago ra vura i ga boina ure kadia umana sip.

42 Ma ta umana ta diat, a ilima na mar na bul mur tai Simeon, dia ga vana uro ra luana Seir, ma Pelatia, Nearia, Repaia, ma Usiel, a umana natu i Isi, dia ga luluai pire diat. 43 Ma dia ga ubu ra ibaiba na tarai Amalek nina dia ga lop, ma dia ga ki ie tuk gori.

Copyright information for `KSD