1 Chronicles 5

A umana bul mur tai Ruben

Ma ra umana natu i Ruben, (ia ra luaina natu i Israel; ia kaka di ga tul tar kana kini na lua pire ra umana natu i Iosep tago i ga pait ra kaina pire ra taulai kai tamana; damana pa di tumu vake ra umana bul mur tana da nina di ga kava value. Iuda i ga ongor ta diat a umana turana, ma ra luluai i ga vana rikai tana, ia kaka di ga tul tar ra kini na lua pire Iosep). Ra umana natu i Ruben ra luaina natu i Israel, a umana tutana, go diat: Kanok, Palu, Kesron, ma Karmi.

A umana natu i Ioel go diat: Ioel i ga vangala Semaia, Semaia i ga vangala Gog, Gog i ga vangala Simei, Simei i ga vangala Mika, Mika i ga vangala Reaia, Reaia i ga vangala Baal, Baal i ga vangala Bera, nina ba Tiglat-Pileser ra king Asiria i ga ben vavilavilau vue; i ga luluai kai ra tarai Ruben. Ma kana vuna tarai ta kadia lavur apik na tarai, ba di ga tumu vake kadia umana taun tarai, go diat kadia umana luluai: Ieiel, Sekaria, ma Bela natu i Asas natu i Sema natu i Ioel, nina i ga ki aro Aroer ma tuk aro Nebo ma Baal-Meon, ma ta ra papar a taur tuk tadav ra bil nina i vana tadav ra tava alir Oiparat; i ga damana tago kadia umana vavaguai dia ga manga peal ta ra gunan Gilead. 10 Ma ta ra e kai Saul dia ga varubu ma ra tarai Agar, ma dia ga doko diat; ma dia ga ki ta kadia umana pal na mal ta ra gunan parika ta ra papar a taur maro tai Gilead.

A umana bul mur tai Gad

11 Ma ra umana natu i Gad dia ga varlangunai ma diat ta ra gunan Basan ma tuk aro Saleka: 12 Ioel i ga lualua ta diat, ma namur Sapam, Ianai, ma Sapat, abara Basan; 13 a lavurua na luluai bula dia ga kure ta umana apik na tarai, go diat: Mikael, Mesulam, Seba, Iorai, Iakan, Sia, ma Eber. 14 Go diat dia ga vana rikai tai Abikail natu i Kuri, natu i Iaroa, natu i Gilead, natu i Mikael, natu i Iesisai, natu i Iado, natu i Bus; 15 ma Aki natu i Abdiel natu i Guni i ga luluai ure kadia umana apik na tarai. 16 Ma dia ga ki ta ra umana pia na pal Gilead ma Basan, ma ta ra umana gunan ik kai Saron, tuk uro ta ra langun tana. 17 Di ga tumu vake kadia umana taun tarai ta ra e kai Iotam ra king Iuda, ma ta ra e kai Ieroboam ra king Israel.

A varvai ure ra vuna tarai ma a ngungu

18 A ivat na vinun ma a ivat na arip ma lavurua na mar ma laptikai na vinun na rangrang na tutana ta ra vuna tarai Ruben, ma ra vuna tarai Gad, ma ra ngungu ta ra vuna tarai Manase, dia ga tale ra vinarubu, ma dia ga la ta ra ramravit ma ra pakat na vinarubu, ma ra panak: 19 Ma dia ga tut na vinarubu ure ra tarai Agar, Ietur, Napis, ma Nodab. 20 Dia ga kail tadav God livuan ta ra vinarubu, ma i ga maravut diat, ma dia ga uvia pa ra tarai Agar ma diat dia ga varagur ma diat, tago dia ga nurnur pirana. 21 Ma dia ga kap vue kadia umana vavaguai, a umana kamel a ilima na vinun na arip na marmar diat, ma a ura mar ma a ilima na vinun na arip na marmar na sip, ma a ura arip na marmar na as; ma dia ga ben vavilavilau vue tika na mar na arip na marmar na tutana. 22 I ga peal diat dia ga virua tago God i ga maravut diat; ma dia ga ki ta kadia gunan tuk tar di ga ben vavilavilau ra tarai Israel.

23 Ma ra ngungu vuna tarai Manase dia ga kale ra gunan Basan tuk uro Baal-Kermon ma Senir ma ra luana Kermon. 24 Go ra iang i diat ra umana luluai ta kadia umana apik na tarai: Eper, Isi, Eliel, Asriel, Ieremia, Odavia, ma Iadiel, a umana lebe, a umana rangrangina, dia ga lue kadia umana apik na tarai.

25 Ma dia ga tut na varpiam ure ra God kai ra umana tama i diat, ma dia ga anan upi ra umana god kai ra tarai na gunan, nina ba God i ga nila vue diat ta ra luaina mata i diat. 26 Ma ra God kai Israel i ga vararak Pul ra king Asiria, ma Tiglat-Pileser ra king Asiria, ma i ga ben vavilavilau vue diat, ra tarai Ruben, ma ra tarai Gad, ma ra ngungu vuna tarai Manase, ma i ga agur pa diat uro Kala, Kabor, Ara, ma tadav ra tava alir Gosan, ma dia ki ie tuk gori.

Copyright information for `KSD