1 Chronicles 8

A umana bul mur tal Beniamin

Ma Beniamin i ga vangala Bela a luaina natuna, namur Asbel a vauruana, Akara a vautuluna, Noka a vaivatina, ma Rapa a vailimana. Ma Bela i ga vangala ta umana bul tutana. Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naman, Akoa, Gera, Sepupan, ma Kuram.

Go a utul a natu i Eud (dital a utul a lualua ta ra umana apik na tarai nina dia ga ki aro Geba, ma di ga ben vavilavilau vue dital uro Manakat): Naman, Akia, ma Gera. Ma Iglam i ga vangala Usa ma Akiud.

Ma Sakaraim i ga vangala ra umana bul ta ra gunan na pui aro Moab namur ta nam ba i ga pala vue kana ura vavina Kusim ma Bara. Ma i ga vangala Iobab, Sibia, Mesa, Malkam, Ieus, Sakia, ma Mirma, tai Kodes kana taulai. 10 Go diat a umana natuna, a umana tutana, ma diat a umana lualua na apik na tarai.

11 Ma i ga vangala Abitub ma Elpal tai Kusim. 12 Ma ra umana natu i Elpal, a umana tutana, go diat: Eber, Misam, Semed nina i ga pait ra ura pia na pal Ono ma Lod ma ra umana gunan kikil dir, 13 Beria, ma Sema, (diat a umana lualua na apik na tarai nina dia ga ki aro Aialon, ma dia ga uvia pa ra tarai Gat,) 14 Akio, Sasak, ma Ieremot.

15 Sebadia, Arad, Eder, 16 Mikael, Ispa, ma Ioka, diat a umana natu i Beria. 17 Sebadia, Mesulam, Kiski, Keber, 18 Ismerai, Islia, ma Iobab, diat a umana natu i Elpal. 19 Iakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienai, Siletai, Eliel, 21 Adaia, Beraia, ma Simrat, diat a umana natu i Simei. 22 Ispan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Sikri, Kanan, 24 Kanania, Elam, Antotia, 25 Ipdeia, ma Penuel, diat a umana natu i Sasak. 26 Samserai, Sekaria, Atalia, 27 Iaresia, Elia, ma Sikri, diat a umana natu i Ierokam. 28 Go diat a umana lualua ta ra umana apik na tarai ta kadia lavur taun tarai; a umana luluai diat, ma dia ga ki arama Ierusalem.

A vuna tarai kai Saul

(1 Tutu 9:35-44)

29 Ma Ieiel tama i Gibeon i ga ki ta ra pia na pal Gibeon, ma ra iang i kana taulai Maka; 30 ma i ga vangala Abdon a luaina natuna, namur Sur, Kis, Baal, Nadab, 31 Gedor, Akio, ma Seker. 32 Ma Miklot i ga vangala Simea. Ma diat bula dia ga ki arama Ierusalem ma ra umana tura i diat ta kadia pakana iat.

33 Ma Ner i ga vangala Kis, ma Kis i ga vangala Saul, ma Saul i ga vangala Ionatan, Malki-Sua, Abinadab, ma Es-Baal (Is-Boset). 34 Ma natu i Ionatan, Merib-Baal (Mepiboset); ma Merib-Baal i ga vangala Mika. 35 Ma ra umana natu i Mika go diat: Piton, Melek, Tarea, ma Akas. 36 Ma Akas i ga vangala Ieoada; ma Ieoada i ga vangala Alemet, Asmavet, ma Simri; ma Simri i ga vangala Mosa, 37 Mosa i ga vangala Binea, Binea i ga vangala Rapa, Rapa i ga vangala Eleasa, Eleasa i ga vangala Asel, 38 ma Asel i ga vangala laptikai na bul tutana, ma go ra iang i diat: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searia, Obadia, ma Kanan. Go parika a umana natu i Asel. 39 Turana Esek i ga vangala Ulam a luaina, Ieus a vauruana, ma Elipelet a vautuluna. 40 Ma ra umana natu i Ulam, a umana rangrang na tutana diat, a umana tena ponok; i ga peal ra umana natu i diat, ma dia ga vangala ra peal natu i diat bula, a mar ma a ilima na vinun diat. Go diat a umana bul mur tai Beniamin.

Copyright information for `KSD