1 Kings 4

Ra umana lualua ma ra umana luluai kai Solomon

Ma Solomon i ga ki na king ure Israel par. Ma go diat kana umana luluai: Asaria natu i Sadok ra tena tinabar; Elikorep ma Akia ra ura natu i Sisa ra ura tena tutumu; Ieosapat natu i Akilud ra tena tutumu vakai; ma Benaia natu i Ieoiada i ga kure ra tarai na vinarubu; ma Sadok ma Abiatar dir a ura tena tinabar; ma Asaria natu i Natan i ga kure ra umana raprap; ma Sabud natu i Natan i ga tena tinabar ma dir ga talaina ma ra king; ma Akisar i ga kure ra kuba i ra king; ma Adoniram natu i Abda i ga kure diat di ga vo pa diat ure ra papalum.

Ma Solomon i ga tibe a vinun ma a urua na raprap ure Israel par, ma dia ga kap pa ra nian ure ra king ma diat par ta ra kubana; tikatika na tutana i ga varbalaurai upi ra nian ure tika na gai tai tika na kilala. Ma go ra iang i diat: Ben-Kur ure ra lualuana Epraim; Ben-Deker ure Makas ma Salbim ma Bet-Semes ma Elon-Bet-Kanan; 10 Ben-Kesed ure Arubot, ma Soko ma ra papar Keper kana bula; 11 Ben-Abinadab nina i ga taule Tapat natu i Solomon ure ra umana gunan na lualuana Dor; 12 Bana natu i Akilud ure Tanak ma Megido, ma ra papar Bet-Sean nina i varlangunai ma Saretan, ta ra papar a taubar maro Iesrel, papa Bet-Sean tuk aro Abel-Mekola, ta ra pakana aro iat tai Iokmeam; 13 Ben-Geber ure Ramot-Gilead, ma ra umana gunan kai Iair natu i Manase nina dia ki ta ra papar Gilead, ma ra papar Argob nina i ki ta ra papar Basan, ma nam ra laptikai na vinun na pia na pal tana, nina di ga liplip bat diat ma a umana okobat na palariam gobol ta diat; 14 Akinadab natu i Ido ure Makanaim; 15 Akimas nina dir ga taulai ma Basemat natu i Solomon ure Naptali; 16 Bana natu i Kusai ure Aser ma Bealot; 17 Ieosapat natu i Paruak ure Isakar; 18 Simei natu i Ela ure Beniamin; 19 Geber natu i Uri ure ra papar Gilead, ra langun kai Sikon ra king kai ra tarai Amor ma kai Og ra king Basan; ma tika na raprap ure ra gunan Iuda.

A kabinana kai Solomon ma kana kini na uviana

20 Iuda ma Israel dir ga peal da ra veo ra valian, a ngala na kor diat, ma dia ga iaian, ma dia ga momamomo, ma dia ga ga. 21 Ma Solomon i ga kure ra lavur gunan na varkurai papa ra Tava Alir ma tuk uro ra gunan kai ra tarai Pilistia, ma tuk tadav ra langun Aigipto; ma dia ga kap ra umana vartabar pire Solomon, ma dia ga torom pirana ta nam ra umana bung i ga laun tana.

22 Ma ra nian kai Solomon ure tika na bung uka i ga dari: a utul a vinun na valavalar
Tikatika na valavalar i da ra vinun na beg na rais pua.
na bo na plaua, ma laptikai na vinun na valavalar na kon,
23 a vinun na bulumakau ba di ga tabar bulu diat, ma a ura vinun na bulumakau nina dia ga ian ika ta ra bala na vura, ma tika na mar na sip; ma dia ga en bula ra umana leing na me ma ra umana are, ma ra umana kakaruk ba di ga tabar bulu diat. 24 Ma Solomon i ga kure ra lavur gunagunan ta ra papar a Tava Alir mati, papa Tipsa ma i ga tuk uro Gasa; i ga kure ra lavur king ta ra papar a Tava Alir mamati, ma ra malmal i ga ki kikil ia. 25 Ma Iuda ma Israel dia ga ki bulu, tikatika na tutana ta ra vavai kana davai na vain ma ta ra vavai kana lovo; i ga damana papa Dan ma tuk uro Ber-Seba ta nam ra umana bung Solomon i ga laun tana. 26 Ma Solomon i ga vatur vake a ivat na vinun na arip na marmar na kuba i ra os, ma ra umana os ta diat ure kana umana kiki na vinavana ure ra vinarubu, ma a vinun ma a urua na arip na marmar na tutana nina dia ki ta ra umana os. 27 Ma nam ra umana raprap dia ga balaure ra nian ure ra vatar na nian kai Solomon ma ure diat par bula nina dia ga ian ta ra vatar na nian kai Solomon, tikatika na raprap i ga varbalaurai ure kana gai iat, ma pa dia ga nuk vue ta magit na nian. 28 Dia ga kap bula ra barli ma ra vura i makuk tar ta ra pakana ure, upi ai ra umana os ma ra umana os ure ra vinilau, tikatika na tutana da kana tiniba iat.

29 Ma God i ga tul tar ra kabinana pire Solomon, ma ra ngala na minatoto, ma ra ninunuk ba pa i kom pit, ma i ga da ra veo ra valian. 30 Ma ra kabinana kai Solomon i ga lia ta ra kabinana kadiat maro ra matana taur, ma ra kabinana kai Aigipto par. 31 I ga manga kabinana ta ra tarai par; i ga lia tai Etan ra te Esra, ma Eman ma Kalkol ma Darda ra utul a natu i Makol; ma i ga rararang livuan ta ra umana Tematana nina dia ki kikil ia. 32 Ma i ga vatang vaarike ra utul a arip na marmar na tinata valavalar, ma kana umana kakailai tika na arip na marmar ma a ilima diat. 33 Ma i ga tata ure ra umana davai, ure ra umana tagatagal nina dia ki aro Lebanon ma ure bula ra isop nina i tavua ta ra papar a liplip na vat; i ga tata bula ure ra umana leing, ma ra umana beo, ma ra umana magit dia kakao ra pia, ma ra umana en. 34 Ma ra lavur mangana tarai par maro pire ra umana king ta ra rakarakan a gunagunan, nina dia ga valongore ure kana kabinana, dia ga pot upi diat a valongore ra kabinana kai Solomon.

Copyright information for `KSD