Amos 7

Ra utul a ninana ure ra vinirua: a umana kubau, a iap, ma ra vinau na valavalar

A Luluai God i ga vagira iau dari: ea, i ga mal pa ra lavur kubau ta ra e ba i gol ra vura namur tana; nam i ga tavua namur ba i par ra varkukut kai ra king. Ma ba dia ga tar en vue ra vura ta ra gunagunan, iau ga biti dari: Ea, Luluai God, iau lul u ba una nur vue; Iakob na tur dave? Tago i ikilik ika. A Luluai i ga pukue ra nuknukina ure go; pa da pait ia, ra Luluai i biti.

A Luluai God i ga vagira iau dari: ea, ra Luluai God i ga oro pa ra iap upi na vartoto ma ra tarai me; ma i ga vaimur vue ra vunapai ra ta, ma i to na vaimur vue ra gunagunan bula. Ma iau ga biti dari: Ea, Luluai God, iau lul u ba una ngo; Iakob na tur dave? Tago i ikilik ika. A Luluai i ga pukue ra nuknukina ure go; go bula pa da pait ia, ra Luluai God i biti.

I ga vagira iau dari: ea, ra Luluai i ga tur ta ra papar a liplip na vat ba di ga vatur vatakodoa ma ra vinau na valavalar, ma i ga vatur ra vinau na valavalar ta ra limana. Ma ra Luluai i ga biti tagu dari: Amos, ava u gire? Ma iau ga biti tana: A vinau na valavalar. Ma ra Luluai i ga biti: Ea, ina valar ra tarai Israel ma ra vinau na valavalar; ma pa ina nur vue mule diat; ma ra umana tavul a lotu kai Isak diat a pupui boko, ma ra umana gomgom na pal kai Israel diat a tarip; ma ina tut na vinarubu ma ra pakat na vinarubu ure ra kuba i Ieroboam.

Amos dir ma Amasia

10 Ma Amasia ra tena tinabar. Betel i ga tulue tikai tadav Ieroboam ra king Israel ma ra tinata dari: Amos i varpit ure u livuan ta ra tarai Israel; ma kana tinata par pa i topa ra gunan. 11 Tago Amos i biti dari: Ieroboam na virua ta ra pakat na vinarubu, ma a dovotina da ben vavilavilau vue ra tarai Israel kan kadia gunan. 12 Ma Amasia i ga biti bula tai Amos dari: U ra tena ginigira, una vana, ma una takap tar ta ra gunan Iuda, ma una ian ma una varvai na propet ie; 13 ma koko una varvai na propet mulai ati Betel; tago ati a pal na lotu kai ra king, ma ra kuba i ra king. 14 Ma Amos i ga bali ia ma i ga biti tai Amasia dari: Vakir iau a propet, ma vakir iau natu i ra propet; iau tika na tena balabalaure vavaguai ika, ma ra tena vavaume davai na lovo; 15 ma ra Luluai i ga tak vue iau kan ra kikil na vavaguai, ma ra Luluai i ga biti tagu: Una vana, ma una varvai na propet pire kaugu tarai Israel. 16 Io, una valongore ra tinata kai ra Luluai dari: U biti dari, Koko una varvai na propet ure Israel, ma koko una tatata ure ra kuba i Isak; 17 kari ra Luluai i biti dari: Kaum vavina na igoro ta ra pia na pal, ma ra umana natum, a umana tutana ma ra umana vavina, diat a virua ta ra pakat na vinarubu, ma da langun varbaine kaum gunan ma ra vinau na valavalar, ma u iat una mat ta ra gunan i dur, ma a dovotina da ben vavivilau vue Israel kan kana gunan.

Copyright information for `KSD