Ephesians 2

Kan ra minat up! ra nilaun

Ma i tar valaun pa avat, ba ava ga mat ure kavava lavur nirara ma kavava lavur varpiam, nina ba amana ava ga tar vanavana tana da ra mangamangana ta go ra rakarakan a gunagunan, varogop ma ra luluai i ra dekdek ta ra lao, ma ra tulungen nina i papalum go gori ta diat ra lavur natu i ra varpiam; ma amana dat par da ga ki varurung ma diat ta ra lavur bilak na mamainga ta ra palapaka i dat, da ga pait ot pa ra lavur mamainga ta ra palapaka i dat ma ra nuknuk i dat, ma ta kada kini vakuku dat bula ra umana natu i ra kankan varogop diat ta ra na; ma God, nina i vapealane ra bala na varmari, ure kana ngala na varmari ba i ga mari dat me, i tar valaun varurungane pa dat mulai ma Kristo, ba da ga mat boko ta ra varpiam (ta ra varmari di tar valaun pa avat), ma i tar vatut varurungane pa dat me, ma i tar vaki varurungane dat me ta ra bala na bakut, tai Kristo Iesu; Upi ta ra lavur tataun namur na vaarike ra pepeal magit ta kana madu na ninunuk tadav dat tai Kristo Iesu; tago di tar valaun pa avat ma ra varmari ure ra nurnur; ma avat, pa ava vuna tana; a vartabar ika kai God iat; vakir ure ra umana papalum, upi koko ta tikai na tibuna pite pa mule. 10 Tago dat par ra kau na limana, i tar vaki dat tai Kristo Iesu upi ra lavur bo na papalum, nina diat iat ba God i tar vaninare value, upi dat a vanavana ta diat.

Da tikai ka tai Kristo

11 Io, avat ra umana Tematana ure ra paka i vavat, diat ta ra pokakikil, nina di pait ia ta ra paka i diat ma ra lima, dia vatang avat ba ra niiba upi ra pokakikil, avat a kodakodop vake go: 12 ba amana ta nam ra kilala ava ga ki varbaiai ma Kristo, ava ga ki irai kan ra varkurai kai ra Israel, ma ava ga vaira ta ra lavur kunubu na vamading, pa ava vatur vake ra kini nunur ta ra kini ra pia, ma pa ava ga nunure God. 13 Ma gori, tai Kristo Iesu, avat, ba amana ava ga tur na lao, ava tar kakari maravai ure ra gapu i Kristo. 14 Tago ia iat kada malmal, nina ba i ga pait vakopono ra ivut upi tikai ka, ma i tar rede kopo ra liplip livuan, nina i ga varbaiane dat, 15 i tar kamare vue ra kini na ebar ma ra pakana, ra tinata na varkurai, nina ra lavur vartuluai ta ra lavur togotogo, upi na vakopono ra ivut tana iat mulai, upi dir tika na kalamana tutana ka, ma damana i papait ra malmal, 16 ma upi na vamaram pa dir par tadav God tai tika na palapakana ma ra bolo, tago i tar doko ra kini na ebar tana; 17 ma i ga vana rikai ma i ga ve tar ra malmal ta vavat, ava tar ki na lao, ma ra malmal ta diat, dia tar matatai; 18 tago tana iat i tar tagolo kada nga tadav God ure ra kopono Tulungen. 19 Damana vakir avat a umana vaira mulai ma a umana tematana, ava ki na bartalaina ke ma ra umana tena gomgom, ma ava ki maravut ma diat ta ra kuba i God, 20 ma di tar vaki avat ta ra vunapai ra umana apostolo ma ra umana propet; ma Kristo Iesu iat, ia ra ngala na vat ure ra ngu na pal, ma i ngatngat ta diat par; 21 tai nina ra pal parika ba di tar pakan mal guve i tavua rikai upi ra pal tabu tai ra Luluai; 22 tai nina di ga pait vapetep guve avat bula upi ra kuba i God ure ra Tulungen.

Copyright information for `KSD