Ezekiel 27

A tinata na niligur ure Tiro

Ma ra tinata kai ra Luluai i ga tadav mule iau, ma i biti: Ma u, natu i ra tutana, una vatang go ra kakailai na niligur ure Tiro, ma una biti tai Tiro: Ea, u nina u ki ta ra olaolo na ta, a tena niivura ure ra lavur vuna tarai pire ra umana lolalolo na ta, i dari ra tinata kai ra Luluai God: Ea, Tiro, u ga nuk ia ba u manga mariringian kakit. Kaum umana langun dia tur ta ra bala na ta, ma kaum umana tena madaka dia ga tar mar vakakit u. Dia ga mal kaum umana pal a davai ma ra iara maro Senir; dia ga kap ra tagatagal maro Lebanon upi da mal kaum toro me. Di ga poko ra iban maro Basan upi kaum umana vo; ma di ga kap ra umana bukubuk maro ra umana lolo Kitim ure kaum ruarua, ma di ga vapetep tar ia ma ra loko na elepant. Di ga mal kaum umana sel, nina ba kaum vakilang bula, ma ra mal kumau maro Aigipto, ma kaum mal na turturup ma ra mal i blu marut ma i meme marut maro ra umana lolo Elisa. Ra tarai maro Sidon ma Arvad diat kaum umana tena vinalu, ma kaum umana tena kabinana iat, Tiro, kaum umana tena ta. Ra umana patuana ma ra umana tena kabinana maro Gebal dia ga vung ra tita tam; ra umana parau na ta ma kadia umana tena ta dia ga pot piram pi diat a kapkap kaum tabarikik na niivura.

10 Diat maro Persia ma Lud ma Put dia ki ta kaum loko na tarai na vinarubu, upi kaum umana tena vinarubu; kadia umana ramravit ma kadia umana kere na vinarubu nina dia mong me dia maravut ra minamarim. 11 Ra tarai Arvad ma Kelek dia ga balaure kaum umana liplip na vat, ma ra tarai Gamad dia ga ki ta kaum umana pal na minakila, ma kadia umana ramravit nina dia ga vakaite ta kaum umana liplip na vat dia ga vaot pa ra minamarim. 12 A tarai Tarsis dia ga kap tar ra umana magit di ga pait diat ma ra silva ma ra palariam ma ra kapa ma ra bol piram, upi una ivure diat. 13 Diat maro Iavan ma Tubal ma Mesek dia ga kap tar ra umana vilavilau ma ra umana la na palariam gobol piram. 14 A tarai Togarma dia ga kap tar ra umana os, ma ra umana os na vinarubu, ma ra umana as piram. 15 A tarai maro Roda ma diat ta ra umana gunan ra valian dia ga kap tar ta umana loko na elepant ma ra korong na davai piram ba dia ga pot piram upi ra bung. 16 Diat maro Edom dia ga vauviana u ma ra umana emeraled, ma ra mal i meme marut, ma ra mal tututumu, ma ra mal kumau, ma ra raga, ma ra vat agat. 17 Iuda ma ra gunan Israel dir ga kap ra vit maro Minit, a bulit na livur, a polo na livur, a dangi ma ra bira ure ra kinkin, ba dia ga pot piram upi ra bung. 18 Damasko i ga vauviana u ma ra polo na vain maro Kelbon ma ra ivuna sip i pua. 19 Diat maro Usal dia ga kap ra palariam i bagabagele, ma ra kasia ma ra kalamus. 20 Dedan i ga kap tar ra umana ngatngat na mal piram ure ra umana kiki na os. 21 Arabia ma ra umana luluai maro Kedar dia ga kap tar ra umana nat na sip, ma ra umana tomotoina sip, ma ra umana me piram. 22 Seba ma Rama dia ga kap tar ra lavur magit dia ang na katkat, ma ra umana ngatngat na vat ma ra goled piram. 23 Karan ma Kane ma Eden, a tarai Asiria ma Kilmad, dia ga pot piram upi ra bung. 24 Dia ga kap tar ra umana pupulu na ngatngat na mal i blu, ma ra umana mal tututumu, ta ra umana vuvuvung di ga pait ia ma ra tagatagal ma di ga vi bat ia.

25 Ra umana parau maro Tarsis dia ga kap kaum lavur magit na niivura ta ra ul a ta, ma u ga uviana ma u ga mamar me. 26 Kaum umana tena vinalu dia ga kap u uro ta ra ngala na ta; ma ra vuvu na taur i ga vakaina u aro ta ra lamanana. 27 Ra lavur magit u ga uviana tana, kaum tabarikik, kaum lavur magit na niivura, kaum lavur tena vinalu, kaum lavur tena ta, diat dia ga vung ra tita tam, diat dia ga balaure kaum lavur magit na niivura, kaum lavur tarai na vinarubu, ma ra kor na tarai nina dia ki tam, diat a virua ta ra bala na ta ta ra bung una kaina tana.

28 Ba kaum umana tena ta dia kukukula, ra umana gunan ra valvalian diat a dadadar; 29 ma ra umana tena vinalu, ma ra umana tena ta, diat a irop kan kadia umana parau ma diat a tur ra valian, 30 ma diat a tangtangie u; diat a tangi mat, ma diat a kavur ra ulu i diat ma ra tobon, ma diat a bububuluai ta ra kabu na iap; 31 diat a ka ra pepe na ulu i diat ure u, ma diat a vung ra mal na tabun, ma na ngarao ra bala i diat ma ra ngala na tinangi ma ra mamat na niligur. 32 Ma ba dia tangi, diat a kaile go ra kakailai na niligur, Ia dir varogop ma Tiro, ia dir vardada ma nina di ga vadudu vue ura ra bala na ta? 33 Mangoro na gunan dia ga buka ma ra lavur magit u ga ivure pire diat; ma u ga vauviana ra umana king ta ra rakarakan a gunagunan ma ra lavur magit u ga uviana me ma kaum tabarikik. 34 Ma go u tar virua ta ra bala na ta, kaum lavur magit na niivura ma kaum kor na tarai dia ga dudu. 35 Diat par dia ki ta ra umana lolo dia kaian ure u, ma ra umana king dia burut ma i matana nginarao ra mata i diat. 36 Ra umana tena kunukul livuan ta ra tarai dia dakdak ure u; una tur upi ra vakilang na bunurut, ma una panie kakit.

Copyright information for `KSD