Job 16

Iob i tata mukumuk ure ra mangamangana kai God pirana

Ma Iob i ga tata ma i ga biti:

Iau ga tar valongore ta mangoro na magit dari;
Amutal a utul a tena varmaram vakuku.
Dave, na par ra umana tinata vakuku?
Ava bar i vangangap u ba u bali ka iau dari?
Gala dor a tur varkia,
Pa i dekdek pi ina tata da u tata;
Na tale iau pi ina pit u,
Ma ina loe ra ulugu ure u.
Ma iau, ina ga vapatuan u ma ra ngiegu,
Ma ra ura bul na ngiegu dir a ga vamaram u ta kaum niligur.
Gala iau tata, kaugu niligur pa i panie;
Ma gala ina ki mut, ina ngo dave tana?
Ma go God i ga vabiluane iau,
Ma iau a lingling ika.
I ga tabe vake iau, ma nam ia ra vartakun ure iau;
A palaur na pakagu i takun iau, i varvai kapa ta ra luaina matagu.
Ba i ga kankan i ga rada iau ma i ga vakaina iau bula;
I ga varkakaratane ra pal a ngiene ure iau;
Kaugu ebar i ga go iau ma ra kiau na matana.
10 A tarai dia ga panganga ure iau,
Dia ga par ra pagupagu na ngiegu,
Dia tut varurung ure iau.
11 God i nur tar iau pire ra umana tena varpiam,
Ma i vue tar iau ta ra lima i diat dia bilak.
12 Iau ga ki na gugu ma i ga bubur varbaiane iau;
I ga vatur vake ra kongkongigu, ma i ga bubur gigi iau.
I ga vaki iau upi kana vakilang iat,
13 Kana umana tena panak dia tur kikil iau.
I go ra balagu, ma pa i mari iau,
Ma ra polo mapak ta ra katigu i lolonge tar ia ta ra pia.
14 I rada vartataurane iau,
Ma i vutvut tadav iau da ra rangrang na tutana.

15 Iau tar ingit ra mal na tabun ta ra pal a pakagu,
Ma ra dekdekigu i ki ta ra tobon.
16 A matagu i kalangar ta ra tinangi,
Ma i maravai upi ina tapula;
17 Ma ra limagu pa i ga pait ra kaina,
Ma kaugu niaring i ga gomgom.

18 Ea, u ra rakarakan a gunagunan, koko una punang ra gapugu,
Upi kaugu tinangi pa na ngo ta ra gunagunan par.
19 Ma go ieri, nina ba na varvai kapa ure iau i ki arama ra bala na bakut,
Ma ta tikai arama muka na varvai dovot ure iau.
20 A umana talaigu dia kulume iau;
Ma iau kail tadav God ma ra lur na matagu,
21 Upi na varkurai takodo ure ra tutana pire God,
Ma livuan pire ra tutana ma ra umana talaina.
A paupau kilala boko
Ma ina vana, ma pa ina talil mulai.
22 

Copyright information for `KSD