Job 24

Iob i tata urur ba God i nur vue ra varpiam

Ta ra ava ra Dekdek Muka pa i kubu mule ra umana bung nina ba na varkurai ta diat?
Ta ra ava diat dia nunure pa dia gire kana umana bung na varkurai?
A umana tena varpiam dia kari vue ra umana vat na langun;
Ma dia ra pa ra umana kikil na sip ma dia tabar diat.
Dia korot vue ra as kai ra nat na ling,
Ma dia tak pa ra bulumakau kai ra ua na vavina ure ta vuvung varirap.
Dia tulan vue diat dia ki na niiba kan ra nga;
Damana ra umana luveana ta ra gunan dia parau varurung.
Ea, da ra umana kuabar na as ta ra bil
Dia vanavana upi kadia varvakai, ma dia tikan vurvurbit upi ra nian;
A nian ai ra umana natu i diat i ki ta ra bil.
Dia dodoko ta ra umauma na kon,
Ma dia tangatanga ta ra umauma na vain kai ra umana tena varpiam.
Dia vava ta ra marum ma pa ta mal,
Pa kadia ta mal na tubatuba ure ra madoldol.
A bata marama ra ul a luana i puk ra paka i diat,
Ma dia tur bakit ta ra umana vat.
(Ta umana dia ra vue ra nat na ling kan ra u i nagu,
Ma dia ra pa natu i ra luveana upi ra vuvung varirap.)
10 Dia vana vurvurbit ma pa kadia ta mal;
Ma dia ki na mulmulum ba dia kap ra umana vinvin kon;
11 Dia bing ra dangi ta ra uma na oliva;
Ma dia mar ba dia ruarua ra tung na polo na vuai na vain.
12 A umana minait dia oir ta ra bala na pia na pal,
Ma ra umana kinkin dia kukukula;
Ma God i nur vue kadia niaring.

13 Ta umana dia tur bat ra kapa,
Dia tuptup ure ra umana nga tana,
Ma pa dia mainge ba diat a mur diat.
14 Ra tena vardodoko i tut ta ra kavunvun,
Upi na doko ra umana luveana ma diat dia ki na niiba;
Ma i da ra tena nilong ta ra marum.
15 Ra tena nipo i ki pa ra talvivi,
I pulu ra matana,
Ma i biti: Pa ta tikai na gire iau.
16 Ta ra marum dia rerebeng ma dia dola ruk ta ra umana pal;
Dia ki parau ta ra keake,
Tago pa dia nunure ra kapa.
17 Ra malana i da ra malur na minat pire diat;
Tago dia bartalaina ma ra lavur magit na bobotoi.

18 Amutal biti: A lovon i kap vue diat;
Ra tinata na varvabilak i ki taun kadia pia;
Pa dia rua mule kadia uma na vain.
19 A kilala na keake ma ra malamalapang dir vapanie vue ra tava alir maro ra lualuana;
Damana ra ruarua na tulungen i pait ia pire diat dia varpiam.
20 Kana gunan iat na nuk vue,
Pa da nuk pa mule ra iangina;
Da rubat vue ra varpiam da ra davai i maroto.
21 I vakaina nina i biu,
Ma pa i pait ra boina pire ra ua na vavina.
22 la kaka God i valolokon ra nilaun kai ra umana rangrangina ta ra dekdekina;
Dia lagalagar mulai ba dia ga nuk ia ba diat a mat.
23 I tul tar diat pi diat a ki bulu, ma diat a tur padikat;
Ma i mataure kadia lavur vinavana.
24 Di vangala diat ure ta paupau kilala, ma dia vana ka;
Dia makuk ma dia maranga da ra davai;
Ma di doko diat da di doko ra kon.
Ona pata, to ia bar na takun iau ba iau vavaongo,
Ma na varvai ba kaugu tinata ia ra tinata vakuku?
25 

Copyright information for `KSD