Job 27

Iob i varvai ure nam ba na vana rikai pire ra umana tena varpiam

Ma Iob i ga tur pa mule kana varvai, ma i ga biti:
Da God, nina i ga tak vue ra varkurai takodo kan iau, i laun;
Ma ra Dekdek Muka, nina i ga vapurpuruan ra balagu, i laun;
Ba iau laun boko,
Ma ra Tulungea i God i ki boko tagu;
A ura bul na ngiegu pa dir a vaongo,
Ma ra karameagu pa na vartuam.
Pa iau mulaot ba kaum tinata i dovot;
Pa ina varpuai ure kaugu mangamangana takodo tuk ta ra bung ba ina mat i tana.
Iau vatur vake kaugu mangamangana takodo, ma pa ina nur vue;
A balagu pa na takun iau ba iau laun boko.
Boina ba kaugu ebar na da ra tena varpiam,
Ma nina i tut ure iau, boina ba na da ra bilak na tutana.
Tago na topa nina i piam vue God dave ba i kale ta ngala na tabarikik,
Ta ra pakana bung ba God na tak vue ra tulungeana?
Dave, God na valongore ra nilaina laka,
Ba ra varmonong i tadav ia?
10 Dave, na gugu muka laka ure ra Dekdek Muka,
Ma na vala kail tadav God?

11 Ina vateten u ure ra lima i God;
Ma pa ina ive nam i ki pire ra Dekdek Muka.
12 Ea, amutal tar kapa ure ra dari;
Ta ra ava bar amutal papait vakuku?

13 Go iat ra tiniba ba ra tena varpiam na vatur vake tai God,
Ma ra umana tena vakavakaina diat a kale pa ra dari tai ra Dekdek Muka.
14 Ona ra umana natuna diat a peal, diat ai ra pakat na vinarubu;
Ma ra umana bul mur tana diat a ki na mulmulum.
15 Diat dia ki valili, diat a mat ta ra kaina minait,
Ma kadia umana aua pa diat a tangie diat.
16 Ona i vung varurue ra silva pi na peal da ra tobon,
Ma ra umana mal upi diat a peal da ra pia petpetep;
17 A umana tena takodo diat a vung ra umana mal nina i ga vaninare,
Ma diat dia langalanga diat a tibe ra silva.
18 Ra pal nina i pait ia i da ka ra po na kabiloko,
Ma da ra pal na turturup nina ra tena minakila i pait ia.
19 Ba i va na pal i uviana boko, ma ia ra mutuaina tana;
Ba i tavangun, di tar kari vue.
20 A umana magit na bunurut dia tadav ia da ra lovon;
Ma ra dekdek na labur i kap vue ta ra marum.
21 A kalivuvur maro ra matana taur i puak vakakit vue;
Maia, i tak vue kan kana pakana.
22 God i tupatupar ia, ma pa i mari ia;
Ma i mama lop kan ra limana.
A tarai diat a pakate vue,
Ma diat a itinge vue kan kana gunan.
23 

Copyright information for `KSD