Job 29

Iob i nuk vake kana kini na gugu lua

Ma Iob i ga tur pa mule kana varvai, ma i ga biti:
Gala na boina ba ina varogop uka ma lua,
Ta nam ra umana bung ba God i ga mono bat iau;
Ba kana lamp i ga birao taun ra ulugu,
Ma iau vanavana ta ra bobotoi ma kana kapa;
Da kaugu kini ba iau ga tutana ot,
Ba God i ga ki ta ra kubagu;
Ba ra Dekdek Muka i ga maravut iau,
Ma ave ga ki ma ra umana natugu;
Ba ra polo na u i ga alir ta kaugu lavur vinavana,
Ma ra dangi i ga alir rikai kan ra vat ure iau!
Ba iau ga vana ta ra mataniolo ai ra pia na pal,
Ma ba iau ga vaninare kaugu kiki ta ra tavul a kivung,
Ra umana barmana dia ga parau ba dia ga gire iau,
Ma ra umana patuana dia ga tut;
Ra umana luluai dia ga ngo kan kadia pirpir,
Ma dia ga ki mut;
10 Ra nilai ra umana ngalangala i ga da ka ra varmaianao,
Ma ra karamea i diat i ga ki petep ta ra ul a ngie i diat.

11 Ba di ga valongore ure iau, di ga tata vadoane iau,
Ma ba di ga gire iau, di ga pite pa iau;
12 Tago iau ga maravut ra umana luveana ba dia ga tangi,
Ma ra umana nat na ling ba dia ga iba upi ra maramaravut.
13 Diat dia ga to na mat dia ga tata vadoane iau,
Ma iau ga vagugu ra bala i ra ua na vavina.
14 Iau ga mong ma ra mal na mangamangana takodo;
Ma kaugu takodo na varkurai ia kaugu olovoi ma kaugu kere na minamar.
15 Iau ga kiau na mata pire ra umana pula,
Ma ra keke pire ra umana kakak.
16 Iau a tama i diat dia ga ki na niiba,
Ma iau ga tikan pa ra varkurai ure nina i ga vaira piragu.
17 Iau ga bubur ra pal a ngie i ra tena varpiam,
Ma iau ga al vairop vue ra magit i ga ra pa ia kan ra ngiene.

18 Ma iau ga nuk ia: Ina mat ta kaugu po,
Ma ina vapeal kaugu umana bung upi diat a da ra veo;
19 Ra okorigu i vana tadav ra tava,
Ma ra mavoko i ki ta ra ingarigu ta ra marum,
20 A minamarigu i ongor piragu,
Ma kaugu panak i kalamana vatikai ta ra limagu.
21 A tarai dia ga ki pi diat a valongore iau,
Ma dia ga ki mut upi ina vateten diat.
22 Kaugu pirpir i ga bura taun diat,
Ma ba i ga par kaugu lavur tinata, pa dia ga tata mulai;
23 Dia ga ki pa iau da dia ga ki pa ra bata;
Ma dia ga manga panganga da ure ra bata namur.
24 Iau ga mata lagar pa diat dia ga ngarao,
Ma pa dia ga pidimuane ra talapar i ra matagu.
Iau ga ki na luluai pire diat ba iau ga pilak tar kadia nga,
Ma iau ga kure diat da ra king i kure ra tarai na vinarubu,
Da tikai i vamaram diat dia ki na niligur.
25 

Copyright information for `KSD