Job 30

Iob i tata na niligur ure kana kini na malari go

Ma go ra umana barmana dia kulume iau,
A umana natu i diat nina pa dia ga ko
Pi bea diat a ki varurung ma ra umana pap ta kaugu kikil na sip.
Maia, a dekdek i ra lima i diat na topa ra ava ure iau?
Go diat nina ra dekdek i diat i ga panie.
Dia palaur ta ra niiba ma ta ra mulmulum,
Ma dia nganga ra pia aro ta ra bil;
Dia rubat ra ta aro ra pui,
Ma ra okor i ra nokanoko ure ra marua i diat.
Di korot vue diat kan ra mata i ra tarai;
Dia vakaunga murmur diat da ure ra tena nilong.
Dia ki ta ra umana male dia marungrung,
Ma ta ra umana tung ma ta ra umana babang.
Dia kukukula ta ra pui;
Dia va varurung ta ra vavai na kalang.
Diat a umana natu i ra umana lunga, maia, a umana natu i ra umana tutana vakuku,
Ma di ga korot vue diat kan ra gunan.
Ma go dia pite iau ta kadia kakailai,
Ma iau da ra tinata na varvaula livuan ta diat.
10 Dia milikuane iau, dia turtur irai kan iau,
Ma dia gami ra pal a matagu.
11 Tago God i ga pala ra kuara iau vi pit me, ma i ga varuva iau,
Dia papait vakuku ta ra luaina matagu.
12 A tarai vakuku dia tut ta ra papar a limagu tuna,
Dia korokorot iau,
Ma dia vatur ra umana magit upi ina virua tana.
13 Dia vakaina kaugu nga,
Ma pa ta tikai i tur bat diat,
Ba dia ongor upi ina virua.
14 Dia olo da ta ra ngala na mata;
Dia vila olo tadav iau ta ra liplip i tarede.
15 Damana a umana magit na bunurut dia tadav iau;
Dia vu vue kaugu minamar,
Ma kaugu bo na kini i panie da ra bakut.

16 Ma go ra balagu i mamat ma ra tinabun,
Ma ra umana bung na varmonong dia kinim vake iau.
17 Ta ra bung na marum di go ra umana urugu,
Ma ra kinadik tagu pa i nunure ra ningo.
18 A dekdek i kaugu minait i vadur kaugu mal;
Ma i dadat tagu da ra tabara.
19 God i vue tar iau ta ra pikai
Ma iau da ka ra tobon ma ra kabu na iap.
20 Iau kail tadav u, ma pa u bali iau;
Ma ba iau tur, u tia gigira tamtavun uka tagu.
21 U tar pukue kaum mangamangana, ma pa u mari mule iau;
U vakaina iau ma ra dekdek i ra limam.
22 U puak tar iau urama ta ra ul a vuvu, ma u vaki iau tana;
Ma u vakaina iau ta ra karangap i ra vuvu.
23 Iau nunure ba una ben pa iau tar ta ra minat,
Tadav ra pal di ga tibe pi kai ra umana launa par.

24 Dave, nina i to na virua pa na tulue laka ra limana,
Ma pa na kail laka upi ta maramaravut ta ra ana varmonong?
25 Dave, pa iau ga tangi ure nina i ga ki kaina,
Ma ra balagu pa i ga tabun ure diat dia ga ki na niiba?
26 Ma ba iau ga ungung pa ra boina, a kaina ka i ga arikai;
Ma ba iau ga ungung pa ra kapa, a bobotoi ka i ga arikai.
27 A balagu i malamalapang, ma i purpuruan;
A umana bung na varmonong dia ga tadav iau.
28 I korong ra pakagu, ma pa i vuna ta ra keake;
Iau tur rikai ta ra kivung, ma iau kail upi ra maramaravut.
29 Iau a tura i ra umana kuabar na pap,
Ma ra talai ra umana murup.
30 A pal a pakagu i korong ma i tapapak kan iau,
Ma ra urugu i avavian ta ra malamalapang.
Di pukue kaugu pagol upi ra tinabun,
Ma kaugu vuvu upi ra nilai diat dia tangtangi.
31 

Copyright information for `KSD