Job 32

Eliu i vaarike ba kana balbali pire Iob i dovot

Ma nam ra utul a tutana pa dital ga tata pa mule Iob, tago i ga tar takodo ta ra luaina matana iat. Ma Eliu natu i Barakel ra te Bus ta ra apik na tarai Ram i ga kankan. I ga tata pire Iob ma ra kulot na nuknukina, tago Iob i ga ongor ba ia iat i takodo ta dir ma God. I ga kulot bula ure nam ra utul a talaina, tago dital ga mama bali Iob, ia kaka dital ga takun ia. Eliu i ga kiki ung vue dital upi na kabila tata pire Iob, tago dital ga patuana tana. Ma ba Eliu i ga gire ba pa ta balbali ta ra ngie i dital, i ga kulot muka.

Ma Eliu natu i Barakel ra te Bus i ga tata ma i ga biti:

Iau a barmana ka, ma amutal a utul a patuana;
Kari go iau ga tia kiki mut uka, tago iau ga vavirvir pi bea ina vaarike ra nuknukigu.
Iau ga nuk ia ba i topa ka nina i ga laun vue mangoro na kilala upi na tata,
Ma nina i peal kana kilala na nilaun upi na tena vartovo.
Ia kaka a tulungen i bang ta ra tarai,
Ma ra ubar kai ra Dekdek Muka i vamatotone diat.
Vakir diat ika ra umana ngalangala dia kabinana,
Ma vakir diat ika ra umana patuana dia matoto.
10 Damana iau biti: Avat a valongore iau;
Ma ina kabila vaarike ra nuknukigu.

11 Ea, iau ga ki pa kamumutal tinata,
Iau ga valongore kamumutal tinata na vartoto,
Ba amutal ga tikatikan ika upi ra umana tinata.
12 Maia, iau ga ki na valavalongor,
Ma pa ta tikai ta mumutal i ga pue valar pa ra tinata kai Iob,
Pa ta tikai i ga bali ot pa kana tinata.
13 Koko amutal a biti: Amital ga tikan tadav ra kabinana;
Ia kaka God iat, vakir ta tutana, na uvia pa ia.
14 Tago pa i ga tata tadav iau,
Ma pa ina bali ia da kamumutal umana tinata.
15 Io, dital ruva, dital ga ti ki na taur,
Ma pa dital tak mule ra ngie i dital.
16 Ma dave, ina kiki ung uka vang pa dital upi dital a tata,
Tago dital turtur mut uka, ma pa dital tata?
17 Ina kabila vatang kaugu balbali;
Ma ina kabila vaarike ra nuknukigu.
18 Tago i buka ra nuknukigu ma ra lavur magit ba ina tatike,
Ma ra tulungeagu i vavapil iau.
19 A balagu i da ra polo na vuai na vain di tuba bat ia ta ra pal a tava;
Da ra kalamana paura i to na tarada.
20 Ina tata pi ina vango ra nuknukigu;
Ma ina papa ra ngiegu ma ra balbali.
21 Pa ina nuk vangala pa ta tutana,
Ma pa ina tia ru vakuku ta tikai.
Pa iau la ta ra variru vakuku,
Gala pata, gala kaugu Tena Vavaki na tak vue kaugu nilaun.
22 

Copyright information for `KSD