Job 38

A Luluai i vaarike ba Iob pa i matoto

Ma ra Luluai i ga tata bali Iob ta ra bala na kalivuvur, ma i ga biti:
To ia nam i vabobotoi ra kabinana
Ma ra umana tinata na tuptup?
Una vi pit da ra tutana,
Ina tir u, ma una bali iau ma ra kabinana.
U ga ki ave ba iau ga vung ra vunapai ra rakarakan a gunagunan?
Una bali nam, gala kaum kabinana i topa ia.
To ia i ga valar ot pa ia? U nunure laka?
To ia nam i ga ongove ma ra vinau na valavalar?
Di ga vatuke ra ana umana pagapaga ta ra ava?
To ia laka i ga vung ra vat na nguna tana,
Ba ra umana tagul na lar dia ga kakailai varurung,
Ma ra lavur natu i God dia ga kukukula na gugu?

To ia i ga pore bat ra ta ma ra umana banbanu,
Ba i vuvuai rikai,
Ta nam ra e ba iau ga pulu ia ma ra vual,
Ma iau ga tul tar ra dekdek na bobotoi pi na mal me,
10 Ba iau ga tibe kana umana langun,
Ma ba iau ga vartakalat bat ia,
11 Ma iau ga biti tana: Una vanavana tuk tar ati, ma koko una bolo lake,
Ma ta go ra langun kaum lavur bobol ta diat a tur pit tana?

12 Dave, u tar kure ra malana ta kaum bungbung na nilaun,
Ba u tar ve ra buabuarana ure kana pakana,
13 Upi na vatur vake ra ivat na ngu na rakarakan a gunagunan,
Ma na timar vue ra umana tena varpiam tana?
14 I enana ra ginigira tana da ra vakilang di taun tar ia ta ra pia petpetep,
Ma i matatar da ra mal.
15 Ma di tak vue ra kapa kan ra umana tena varpiam,
Ma di bubur vue ra lima i diat nina dia tulue urama.

16 Dave, u tar tadav ra umana pakana ra ta i ninim rikai tana,
Ba u tar rua ra pipia arika ra bala na ta?
17 Dave, di tar ve tar ra mataniolo ai ra minat tam,
Ba u tar gire ra mataniolo ai ra bobotoi?
18 U tar vakilang vake laka ra tababa i ra rakarakan a gunagunan?
Gala u vinar tana, una varvai ure.

19 Akave ra nga tadav ra kuba i ra kapa,
Ma ra bobotoi i bang ave?
20 Dave i tale u pi una ben ia ta kana langun,
Ma upi una nunure ra nga tadav ra kubana?
21 U nunure, tago di ga kava u ta nam ra e,
Ma u ga laun vue mangoro na kilala!

22 Dave, u tar ruk ta ra pal na vuvuvung ure ra madoldol na mavoko,
Ba u tar gire ra pal na vuvuvung ure ra bata na vatvat,
23 Nina iau ga balaure vake ure ta kaina bung,
Ure ra bung na vinarubu ma ra bung na kamara?
24 Akave ra nga tadav ra pakana ba ra kapa i arikai tana,
Ba ra pakana ba ra taur i arikai tana tadav ra rakarakan a gunagunan?

25 To ia i ga mal ra nga nina ra bata i murmur ia,
Ba ra nga i ra meme ma ra pangpagur.
26 Upi ra bata na bura ta ra pakana ba pa ta tarai tana,
Ta ra bil ba pa ta tarai tana,
27 Upi na vamomo ra bil,
Ma na vagol ra vura abara?
28 Dave, tika na tutana i ga tar vangala ra bata?
Ma to ia a tama i ra mavoko?
29 A ais i ga irop kan ra bala i ia?
Ma ia i ga kava ra pua na mavoko marama ra bakut?
30 A tava i dekdek da ra vat,
Ma ra ais i kuvang ra ul a tava.

31 I tale u vang pi una vi ra
Kabatingtigur (Tabiara) ma ra vinau na palariam,
Ba una pala ra vivi ai ra Tagul na
Ubene?
32 Dave una pait valar pa ia pi una kure ra nga i ra umana buta nai tagul,
Ba una lue rap ra Ngala na Tagul ma ra umana natuna?
33 Dave, u nunure ra lavur togotogo ure ra ul a bakut?
I tale u vang pi una vatur kadia varkurai ta ra rakarakan a gunagunan?
34 Dave, i tale u pi una vartuluai tadav ra umana gobol a bakut,
Upi ta ngala na bata na bura taun u?
35 Dave, u pait valar pa ia upi una tulue ra meme, upi na vana,
Ma na biti tam: Iau go kari?
36 To ia i ga tovo ra lavur bakut na bata,
Ma to ia i ga vateten ra umana gaugau na tup?
37 To ia i kabinana upi na luk puput pa ra lavur gobol a bakut?
Ba to ia na lolonge ra umana pal a tava marama ra ul a bakut,
38 Ba ra tobon na pia i buibui,
Ba ra umana kut na pia dia ki varpetep?

39 Dave, una rove upi ra kirip ure ra leon, a tana,
Ma una tabar vamaur bula ra umana nat na leon,
40 Ba dia ki ta kadia umana babang,
Ba dia parau ta ra pui?
To ia i tabar ra kotkot ma ra ana nian
Ba ra umana natina dia tangi tadav God,
Ba dia vana vurvurbit ma ra mulmulum?
41 

Copyright information for `KSD