Job 9

Pa i tale Iob pi na bali God

Ma Iob i ga tata, ma i ga biti:

Maia, i dovot nam, iau nunure;
Ia kaka, a tutana na takodo dave ta ra mata i God?
Ona ta tikai i mainge ba dir a vartoto me,
Pa na tale ba na bali tikai ta diat kana arip na marmar na tinir.
I kabinana, ma i dekdek muka,
To ia bar i ga tur bat ia, ma i ga boina ka tana?
I kari vue ra umana lualuana, ma pa dia nuk pa ia,
Ba i vue pukue diat ta kana kulot.
I tang ra rakarakan a gunagunan ta kana pakana,
Tuk tar ra umana pagapaga tana dia dadadar.
I tigal bat ra keake, ma pa i rada,
Ma i pulu bat ika ra umana tagul.
I vuare ra bakut, ma pa ta tikai i maravut ia,
I rua ra bobol na ta;
I pait ra Tagul na Ubene ma ra Kabatingtigur (Tabiara),
Ma ra ngala na maup ta ra matana taubar.
10 I pait ra umana ngala na magit nina pa da kapa tana,
Ma ra umana magit na kinaian dia peal mat.

11 I pakit iau, ma pa iau gire;
I bolo vurakit, ma pa iau babare.
12 I kinim vake nam ba i mainge, ma to ia na tigal ia?
To ia na biti tana: U pait ra ava?
13 God iat pa na ngo ta kana kankan,
Ra umana tena maramaravut kai Rab dia bura timtibum ta ra vavai ra kauna.
14 Ma na dave ure iau, ina bali davatane,
Ma nuve ra umana pakana tinata ina pilak pa ia pi amir a vartoto me?
15 Gala ina ga takodo, gala pa ina ga bali ia,
Ina kail ika tadav kaugu tena varkurai pi na mari iau.
16 Gala ina vartuluai upi ia, ma na torom tagu,
Gala pa ina nurnur ba na valongore ra nilaigu.
17 I bubur iau ma ra ngala na vuvu,
Ma i vakinkin iau, ma pa ta vuna;
18 Pa i nur vue iau upi ina ngongo mat,
I vamapak kaugu nilaun parika.
19 Gala da valar ra dekdekina ma ra dekdek i ra tarai, i lia kakit,
Ma gala da vartoto ta ra varkurai, to ia bar na takun ia?
20 Gala ina ga takodo, gala ra ngiegu iat na takun iau,
Ma gala ina ga langalanga, gala ia iat na ga vaminana diat ba iau rara.
21 Iau iat iau langalanga; pa iau nuk pa iau iat mulai;
Iau milikuane kaugu nilaun.
22 Tika na mangana ka; damana iau biti:
I nila vue diat dia takodo ma damana bula diat dia kaina.
23 Ba ra vinirua i pot vakaian,
I nongone ra purpuruan kai ra lavur tena takodo.

24 Di tul tar ra rakarakan a gunagunan pire ra umana tena varpiam,
Ma i vapula ra umana tena varkurai kai ra tarai;
Ona ia iat pa i pait ia, to ia bar nam i vuna tana?
25 Kaugu lavur bung dia panie lulut uka ta dir ma ra tena vinilau,
Dia purpuruk, ma pa dia varkuvo ma ra boina.
26 Dia vilau lulut da ra mon i ararik ta,
Da ra minigulai i bebe ba upi ra ana kirip.
27 Ona ina biti: Ina nuk vue kaugu nginarao,
Ina gugu ma ina ga;
28 Iau burut ure ra agu umana kinadik,
Ma ba una takun boko iau.
29 Da takun ot pa boko iau,
Ta ra ava ina ongaongor vakuku?
30 Gala ina gumu ta ra mavoko i madoldol ba i polo,
Ma ina vagomgom vakakit ra ura limagu,
31 Gala una vadudu iau ta ra pikai,
Ma kaugu umana mal diat a milikuane iau.
32 Vakir ia ra tutana da iau, upi ina bali ia,
Ma upi amir a tur varurung ta ra varkurai.
33 Pa ta na i ki pi na varkurai livuan ta mimir,
Ma pi na tulue ra limana ta mimir par.
34 Boina ba na tak vue kana virit kan iau,
Ma koko na vaburut iau ma ra dekdekina,
Damana pa ina burutue pi ina tata;
Pa i damana, iau varkolono ko.
35 

Copyright information for `KSD