John 12

A vavina i lingire ra varku ta ra ulu i Iesu

(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)

Ba laptikai na bung boko upi da pait ra lukara na bolo lake, Iesu i pot aro Betania, aina Lasaro i ki ie, nina ba Iesu i ga valaun pa ia mulai kan ra minat. Ma dia mal pa ra varlapir ure abara; Mata i toratorom ta ra nian; Lasaro tikai ta diat dia ki me ta ra nian. Maria i vatur tika na pakana mamat na varku tuna, i ngatngat muka, ma i tap ra ura kak i Iesu me, ma i u ra ura kauna ma ra pepe na uluna; ma ra pal i buka ma ra ang na varku. Iudas Iskariot, tikai ta diat kana tarai na vartovo, nina ba na vagu tar ia, i biti: Ta ra ava pa di ga ivure go ra varku upi ta utul a mar na denaria, upi da tabar ra umana luveana me? Pa i ga tatike go tago i mari ra umana luveana; i tatike ke, tago ia ra tena nilong, ma tago kana ra popopoi, ma i tatatak pa ta nam di poe tana. Iesu i biti: Avat a nur vue upi na pait ia, tago i da i pait ia ure kaugu bung na pupunang. Tago ra umana luveana dia ki vatikai pire vavat; ma iau, pa ina ki vatikai pire vavat.

Di varpit ure Lasaro

A kor na tarai ta diat ra Iudaia dia valongore ba i ki abara; ma dia pot, vakir upi ka Iesu, upi diat a gire bula Lasaro, nina i ga valaun pa ia mulai kan ra minat. 10 A lavur tena tinabar ngalangala dia varpit ba diat a doko bula Lasaro; 11 tago ia ra vuna ba mangoro na Iudaia dia vana, ma dia nurnur tai Iesu tana.

Iesu i olo Ierusalem

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Ta ra bung namur a ngala na kor na tarai dia ga pot upi ra lukara, ma ba dia valongore ba Iesu i vana urama Ierusalem, 13 dia kap ra lavur ul, ma dia vana oai upi diat a totongo upi ia, ma dia oraoro ba: Osana, da pite pa go i ti vut ma ra iang i ra Luluai, a King kai ra Israel! 14 Ma Iesu i ga tikan tadav ra nat na as, ma i ki tana; da di ga tumu ia: 15 “Natu i Sion, a vavina, koko u burut, una gire kaum King i vana rikai, i ki ta ra nat na as.” 16 Kana tarai na vartovo pa dia matoto lua boko ta go ra lavur magit; ma ba Iesu i tar ki ta kana minamar, dia nuk pa ia muka ba di ga tumu go ra umana magit ure, ma ba di ga pait ot pa go ra lavur magit i tana. 17 Nam ra kor na tarai, dia ga tur pirana ba i ga oro vairop Lasaro kan ra babang na minat, ma i ga valaun pa ia mulai kan ra minat, dia varveai tana. 18 Go bula i vuna tago a kor na tarai dia ga vana oai dia totongo upi ia tana, tago dia nunure ba i ga pait go ra vakilang. 19 A umana Parisaio dia biti vargil dari: Ava gire ba ava mama pait ta magit; ea, a rakarakan a gunagunan i mur ia.

Ta umana Elenas dia tikan upi Iesu

20 Ta ra umana Elenas bula diat dia ga vana urama ta ra lukara upi diat a lotu; 21 ma dia tadav Pilipo, nina maro Betsaida arama Galilaia, ma dia tir ia dari: Luluai, ave mainge ba avet a gire Iesu. 22 Pilipo i vana, i ve Andreas; Andreas dir ma Pilipo, dir vana, ma dir varve Iesu. 23 Iesu i biti dari ta dir: Gori a pakana bung i tar pot ba da mar Natu i ra tutana. 24 A dovot go iau tatike ta vavat: Ari ona ra pat i ra vit pa i bura ta ra bala na pia ma ba pa i mat, i ki varkolono ko; ba i mat, i vuai mangoro na vuaina. 25 Nina i mari kana nilaun, na varara vue; ma nina i milikuane kana nilaun ati ra pia, na vatur vake upi ra nilaun tukum. 26 Ba tikai i toratorom tagu boina ba na murmur iau; ma kaugu tultul na ki aina ina ki ie; ba tikai i torom tagu, Tama na vadoane.

Iesu i tata ure kana minat

27 Go i ngarao ra tulungeagu; ma ava ina tatike? Tama, una valaun iau kan go ra pakana bung. Ma ure go ra magit iat iau tar tadav go ra pakana bung tana. 28 Tama, una mar ra iangim. Ma ra nilai tikai i vana rikai marama ra bala na bakut dari: Iau ga mar ia, ma ina mar ia mulai. 29 A kor na tarai, nina dia tur pirana, dia valongore, ma dia tatike, ba i tar pangpagur; ta ra umana dia biti: Tika na angelo i tar tata pa ia. 30 Iesu i biti: Go ra tinata pa i vana rikai ure iau, ure avat iat. 31 Go di kure go ra rakarakan a gunagunan; go da okole vue ra luluai kai go ra rakarakan a gunagunan. 32 Ma iau, ba di vatur iau urama kan ra rakarakan a gunagunan, ina al pa ra tarai par piragu. 33 I tatike go ure ra mangamangana vinirua ba na mat i tana. 34 A kor na tarai dia bali ia dari: Ave ga valongore ta ra tinata na varkurai ba ra Kristo na laun tukum; ma dave go u tatike ba: Da vatur Natu i ra tutana urama? To ia go ra Natu i ra tutana? 35 Iesu i biti ta diat: A ik ika boko ra kapa i ki pire vavat. Avat a vanavana ba ra kapa i ki boko pire vavat, kan ra bobotoi na tadav avat; nam i vanavana ta ra bobotoi, pa i nunure ba i vana uve. 36 Ba ra kapa i ki boko pire vavat, avat a nurnur ta ra kapa, upi avat a umana natu i ra kapa.

Ra tarai Iudaia pa dia nurnur

Iesu i tatike vue go ra lavur magit, ma i vana, i parau kan diat.
37 Ma go i tar pait mangoro na vakilang ta ra mata i diat, ma pa dia nurnur tana; 38 upi na da nam ra tinata Iesaia i ga tatike dari:

“Luluai, to ia i ga valongore kaveve varveai?
Ma di ga ve tar ra lima i ra Luluai tai ia?”
39 Go ra vuna pa dia ga nurnur tana, tago Iesaia i ga tatike bula:
40 “I ga vapula bat ra kiau na mata i diat, ma i ga valeo ra bala i diat;
Kan diat a gigira ma ra ura kiau na mata i diat, ma kan diat a matoto ma ra bala i diat.
Ma diat a vana tapuku,
Ma ina valagar pa diat.”
41 Iesaia i ga tatike go ra lavur magit, tago i ga gire kana minamar; ma i ga varvai ure. 42 Ma mangoro ta diat ra lavur tena varkurai dia nurnur tana; ma pa dia tata kapa ure, tago kan ra lavur Parisaio diat a okole vue diat kan ra pal na lotu; 43 tago dia manga mainge ra variru tai ra tarai, ma tai God i ikilik ika.

Iesu i varkurai ma kana tinata

44 Ma Iesu i oraoro, i biti: Nina i nurnur tagu, pa i nurnur tagu, i nurnur ta nam i ga tulue iau Uti. 45 Ma nina i giragire iau, i giragire bula nam i ga tulue iau uti. 46 Iau a kapa, iau tar vana rikai ta ra rakarakan a gunagunan, upi nina i nurnur tagu, koko na ki ta ra bobotoi. 47 Ba tikai i valongore kaugu tinata, ma pa i torom tana, pa iau kure; tago pa iau ga vana rikai upi ina kure ra rakarakan a gunagunan, pata; ina valaun uka ra rakarakan a gunagunan. 48 Nina i piam vue iau, ma pa i kapupi kaugu tinata, tikai iat na kure; nam ra tinata iau ga tatike na kure ta ra bung kutu. 49 Tago nam iau ga tatike, vakir kaugu kaka, Tama, nina i ga tulue iau uti, i ga tul tar nam tagu ba ina ve tar ia, ma nam bula ba ina tatike. 50 Ma iau nunure, ba kana vartuluai ia ra nilaun tukum; nam ra lavur magit iau tatike, da Tama i ga ve tar ia tagu, damana iau varveai muka.

Copyright information for `KSD