Jonah 2

A niaring na pite varpa kai Iona

Ma Iona i ga araring ta ra bala i ra en tadav ra Luluai kana God. ma i ga biti:

Iau ga tangi tadav ra Luluai, tago i ga tup iau ra kinadik,
Ma i ga torom tagu.
Iau ga tangi ta ra bala na ruarua na tulungen,
Ma u ga valongore ra nilaigu.
Tago u ga vue vaba iau ta ra lulur na ta, ta bala na ta iat;
Ma ra lubu na ta i ga tur kikil iau;
Ma kaum lavur bobol ma kaum lavur top dia ga vana taun iau.
Ma iau ga biti dari: Di tar vue iau kan ra matam;
Ma a dovotina ina lingan mulai upi kaum pal i gomgom.
A ta i ga alir kikil iau, ma iau ga to na virua;
Iau ga ki ta ra lamanana;
A liaur i ga vivi ra ulugu.
Iau ga kuba ta ra bit a lualuana;
Di ga banu bat vatikene ra gunan namur tagu;
Ma ga u Luluai, kaugu God, u ga vairop vatutua kaugu nilaun kan ra tung.
Ba ra tulungeagu i ga matmat tagu, iau ga nuk pa ra Luluai,
Ma kaugu niaring i ga ruk piram ta kaum pal i gomgom.
Diat dia torom ta ra magit vakuku, nina i vavaongo,
Dia vana kan kadia varmari iat.
Ma ina pait kaugu tinabar piram ma ra nilai ra pite varpa;
Ina pait nam ra magit ba iau ga vavalima tana.
A varvalaun kai ra Luluai kaka.
10 Ma ra Luluai i ga tata tadav ra en, ma i ga marue vue Iona tar ta ra valian.

Copyright information for `KSD