Joshua 21

A umana pia na pal kai ra tarai Levi

Io, ra umana lualua na apik na tarai ta ra tarai Levi dia ga tadav Eleasar ra tena tinabar, ma Iosua natu i Nun, ma ra umana lualua na apik na tarai ta ra umana vuna tarai Israel; ma dia ga tata pire diat aro Silo ta ra gunan Kanaan dari: ra Luluai i ga vartuluai tai Moses ba da tul tar ta umana pia na pal ta vevet upi avet a ki tana, varurung ma ra umana pia na vura ba na topa kaveve lavur vavaguai. Ma ra tarai Israel dia ga tul tar go ra umana pia na pal ta ra tarai Levi varurung ma kadia pia na vura, ta kadia tiniba, varogop ma ra vartuluai kai ra Luluai.

Ma di ga padapadailam pa ra tiniba kai ra lavur apik na tarai ta ra tarai Koat; ma ra umana natu i Aron ra tena tinabar, ta ra tarai Levi, dia ga vatur vake a vinun ma a utul a pia na pal ta ra vuna tarai Iuda, ma ra vuna tarai Simeon, ma ra vuna tarai Beniamin, ta ra padapadailam.

Ma ra ibaiba ta ra tarai Koat dia ga vatur vake a vinun na pia na pal ta ra umana apik na tarai ta ra vuna tarai Epraim, ma ra vuna tarai Dan, ma ra ngungu vuna tarai Manase, ta ra padapadailam.

Ma ra umana natu i Gerson dia ga vatur vake a vinun ma a utul a pia na pal ta ra umana apik na tarai ta ra vuna tarai Isakar, ma ra vuna tarai Aser, ma ra vuna tarai Naptali, ma ra ngungu vuna tarai Manase aro Basan, ta ra padapadailam.

A umana natu i Merari, varogop ma kadia lavur apik na tarai, dia ga vatur vake a vinun ma a ura pia na pal ta ra vuna tarai Ruben, ma ra vuna tarai Gad, ma ra vuna tarai Sebulun.

Ma ra tarai Israel dia ga padapadailam tar go ra umana pia na pal ma kadia pia na vura ta ra tarai Levi, da ra Luluai i ga vartuluai tai Moses.

Ma dia ga tul tar go ra umana pia na pal kai ra vuna tarai Iuda ma kai ra vuna tarai Simeon, nina di tumu ra iang i diat, 10 upi kai ra umana natu i Aron, ta ra apik na tarai Koat ta ra vuna tarai Levi; tago di ga padapadailam pa ra luaina tiniba ba kadiat. 11 Ma dia ga tul tar Kiriat-Arba ta diat, Arba nina tama i Anak, (Kebron nam), ta ra gunan i lualuana Iuda, ma ra umana pia na vura kikil ia. 12 Ma ra lavur pia na uma kai ra pia na pal, ma kana umana gunan ik, dia ga tul tar ia tai Kaleb natu i Iepune upi kana tiniba.

13 Ma dia ga tul tar Kebron ta ra umana natu i Aron ra tena tinabar, varurung ma kana pia na vura, a pia na pal na bakbakit ure nina i doko ta tikai, Libna ma kana pia na vura, 14 Iatir ma kana pia na vura, Estemoa ma kana pia na vura, 15 Kolon ma kana pia na vura, Debir ma kana pia na vura, 16 Ain ma kana pia na vura, Iuta ma kana pia na vura, ma Bet-Semes ma kana pia na vura; lavuvat na pia na pal ta nam ra ura vuna tarai; 17 ma ta ra vuna tarai Beniamin, Gibeon ma kana pia na vura, Geba ma kana pia na vura, 18 Anatot ma kana pia na vura, ma Almon ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal. 19 A lavur pia na pal kai ra umana natu i Aron, ra umana tena tinabar, a vinun ma a utul a pia na pal ma kadia lavur pia na vura.

20 Ma ra umana apik na tarai Koat, a tarai Levi, a ibaiba kai ra umana natu i Koat, dia ga vatur vake kadia tiniba, a umana pia na pal ta ra vuna tarai Epraim. 21 Ma dia ga tul tar Sekem ta diat ma kana pia na vura ta ra gunan i lualuana Epraim, a pia na pal na bakbakit ure nina i doko ta tikai, Geser ma kana pia na vura, 22 Kibsaim ma kana pia na vura, ma Bet-Koron ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal; 23 ma ta ra vuna tarai Dan, Elteke ma kana pia na vura, Gibeton ma kana pia na vura, 24 Aialon ma kana pia na vura, ma Gat-Rimon ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal; 25 ma ta ra ngungu vuna tarai Manase, Tanak ma kana pia na vura, ma Gat-Rimon ma kana pia na vura; a ura pia na pal. 26 A lavur pia na pal kai ra umana apik na tarai ta ra ibaiba ta ra umana natu i Koat, a vinun diat ma kadia lavur pia na vura.

27 Ma dia ga tul tar Golan aro Basan ta ra ngungu vuna tarai Manase ta ra umana natu i Gerson tika na apik na tarai Levi, varurung ma kana pia na vura, a pia na pal na bakbakit ure nina i doko ta tikai, ma Bestera ma kana pia na vura; a ura pia na pal; 28 ma ta ra vuna tarai Isakar, Kision ma kana pia na vura, Daberat ma kana pia na vura, 29 Iarmut ma kana pia na vura, ma En-Ganim ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal; 30 ma ta ra vuna tarai Aser, Misal ma kana pia na vura, Abdon ma kana pia na vura, 31 Kelkat ma kana pia na vura, ma Rekob ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal; 32 ma ta ra vuna tarai Naptali, Kedes aro Galilaia ma kana pia na vura, a pia na pal na bakbakit ure nina i doko ta tikai, Kamot-Dor ma kana pia na vura, ma Kartan ma kana pia na vura; a utul a pia na pal. 33 A umana pia na pal kai ra tarai Gerson varogop ma kadia lavur apik na tarai, a vinun ma a utul a pia na pal ma kadia lavur pia na vura.

34 Ma di ga tul tar ia ta ra apik na tarai Merari, ra ibaiba ta ra tarai Levi, ta ra vuna tarai Sebulun, Iokneam ma kana pia na vura, Karta ma kana pia na vura, 35 Dimna ma kana pia na vura, ma Nalal ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal; 36 ma ta ra vuna tarai Ruben, Beser ma kana pia na vura, Iasa ma kana pia na vura, 37 Kedemot ma kana pia na vura, ma Mepat ma kana pia na vura; a ivat na pia na pal; 38 ma ta ra vuna tarai Gad, Ramot aro Gilead ma kana pia na vura, a pia na pal na bakbakit ure nina i doko ta tikai, Makanaim ma kana pia na vura, 39 Kesbon ma kana pia na vura, ma Iaser ma kana pia na vura; diat par a ivat na pia na pal. 40 Go diat ra umana pia na pal kai ra umana natu i Merari varogop ma kadia lavur apik na tarai, a ibaiba ta ra umana apik na tarai Levi; ma kadia tiniba a vinun ma a ura pia na pal.

41 A lavur pia na pal kai ra tarai Levi limlivuan ta ra langun kai ra tarai Israel, a ivat na vinun ma lavutul na pia na pal diat, ma kadia lavur pia na vura. 42 Ma go ra umana pia na pal a pia na vura i ga tur kikil diat tikatikai; damana pire go ra lavur pia na pal.

A tarai Israel dia vatur vake ra gunan

43 Damana ra Luluai i ga tul tar ra gunan par ta ra tarai Israel, nina i ga vavalima tar ia ta ra umana tama i diat; ma dia ga vatur vake, ma dia ga ki tana. 44 Ma ra Luluai i ga vango diat ta ra lavur papar, varogop ma ra lavur magit i ga vavalima tar ia ta ra umana tama i diat; ma pa ta tikai ta kadia lavur ebar par i ga tur bat diat; ra Luluai i ga nur tar kadia lavur ebar par ta ra lima i diat. 45 Pa ta ik ta nam ra lavur bo na magit ra Luluai i ga tatike tadav ra kuba i Israel i ga rara; i ga ti ot parika.

Copyright information for `KSD