Judges 20

A vinarubu ma ra tarai Beniamin

Ma ra tarai Israel dia ga vana ma dia ga kor varurung pire ra Luluai aro Mispa, papa Dan ma tuk tar aro Ber-Seba ma ra langun Gilead. Ma ra umana luluai kai ra umana vuna tarai Israel par dia ga tur rikai ta ra luaina mata i ra ngala na kor na tarai kai God, a ivat na mar na arip na marmar diat dia ga vanavana ma ra pakat na vinarubu. (Ma ra tarai Beniamin dia ga valongore ba ra tarai Israel dia ga tar vana uro Mispa.) Ma ra tarai Israel dia ga biti: Una ve avet ba go ra kaina magit i ga vana rikai dave? Ma ra te Levi, ra tutana kai ra vavina nina di ga doka, i ga bali diat ma i ga biti: Iau ga pot aro Gibea ra gunan kai Beniamin, amir ma kaugu vavina, upi amir a va abara. Ma ra tarai Gibea dia ga tut ure iau ta ra marum, ma dia ga tur kikil ra pal iau ga ki tana; ma dia ga anan upi diat a doko iau, ma dia ga vo pa kaugu vavina, ma i tar mat. Ma iau ga puak pa kaugu vavina ma iau ga poko gigi varbaiane, ma iau ga tulue vurvurbit ta ra lavur langun nina Israel i ga kale; tago dia ga pait ra mangamangana i manga dur ma ra magit na papaua ta ra langun Israel. Ea, avat a tarai Israel, avat par avat a vaarike tar kavava varvateten ma kavava varvargat. Ma ra tarai par dia ga tut da tikai ka, ma dia ga biti: Pa ta tikai ta vevet na ruk mulai ta kana pal na mal, ma pa ta tikai ta vevet na talil ra kubana. Go iat ra magit avet a pait ia ure Gibea: avet a padapadailam ure ra varmur ta kaveve vinavana tadav ia; 10 avet a pipilak ta ra umana vunavuna tarai Israel, a vinun na tutana tai tika na mar, a mar na tutana tai tika na arip, ma ta arip na tutana tai ta vinun na arip, upi diat a kap ra nian ure ra tarai; upi diat a pait ia ba dia pot aro Gibea kai Beniamin da ra magit na papaua par dia ga pait ia ta ra langun Israel. 11 Damana ra tarai Israel par dia ga pot tadav ra pia na pal, ma i ga kopono ko ra nuknuk i diat.

12 Ma ra umana vuna tarai Israel dia ga vartuluai vurvurbit ta ra vuna tarai Beniamin, ma dia ga biti: Ava go ra mangana varpiam i tar tavua rikai livuan ta vavat? 13 Avat a tul tar nam ra umana kaina tutana pire vevet nina dia ki Gibea, upi avet a doko diat, upi da vapar vue go ra kaina kan Israel. Ma ra tarai Beniamin pa dia ga torom ta ra nilai ra umana tura i diat ra tarai Israel.

14 Ma ra tarai Beniamin par ta ra lavur pia na pal dia ga kor varurung uro Gibea upi diat a varubu ma ra tarai Israel. 15 Ma ta nam ra bung di ga luk diat ra tarai Beniamin ta ra umana piapia na pal, a ura vinun ma laptikai na arip na marmar diat, nina i ga tale diat ra vinarubu ma ra pakat, ma maro ra gunan Gibea iat lavurua na mar na tutana nina di ga pilak pa diat. 16 Ma ta go ra kor na tarai di ga pilak pa lavurua na mar na tutana, a umana maira; ma diat par tikatikai a umana lima ot ari dia ga vavaian.

17 Ma ra niluluk na tarai Israel, ba pa di ga luk tar ra tarai Beniamin tana, i ga da a ivat na mar na arip na marmar na tutana nina i ga tale diat ra vinarubu ma ra pakat; go parika a umana tena vinarubu. 18 Ma ra tarai Israel dia ga tut ma dia ga vana uro Betel ma dia ga matoto tai God, ma dia ga biti: To ia na varubu lua ma ra tarai Beniamin? Ma ra Luluai i ga biti: Iuda na lua. 19 Ma ta ra malana ra tarai Israel dia ga tut, ma dia ga ki na vaninara upi diat a varubu ma Gibea. 20 Ma ra tarai Israel dia ga vana pi diat a varubu ma Beniamin; ma ra tarai Israel dia ga vatur tamie kadia tarai na vinarubu ure diat aro Gibea. 21 Ma ra tarai Beniamin dia ga irop maina Gibea, ma dia ga ubu doko ra ura vinun ma a ura arip na marmar na tutana Israel ta nam ra bung. 22 Ma ra tarai, a umana tutana Israel, dia ga vargat vargiliane diat, ma dia ga vatur tamie diat upi ra vinarubu ta nam ra pakana gunan dia ga vatur tamie diat ie ta ra luaina bung. 23 (Ma ra tarai Israel dia ga vana ma dia ga tangi ta ra luaina mata i ra Luluai tuk i ga ravian; ma dia ga tir ra Luluai, ma dia ga biti: Dave ina kakari maravai tadav Beniamin turagu pi avet a varubu? Ma ra Luluai i ga biti: Avat a varubu me.)

24 Ma ta ra vauruana bung ra tarai Israel dia ga kakari maravai tadav ra tarai Beniamin. 25 Ma Beniamin i ga irop maina Gibea tadav diat ta ra vauruana bung, ma i ga ubu doko mule ra vinun ma lavutul na arip na marmar na tarai Israel, diat parika nina dia ga varubu ma ra pakat. 26 Ma ra tarai Israel par dia ga vana urama, ma dia ga pot aro Betel, ma dia ga tangi ma dia ga ki abara pire ra Luluai, ma dia ga vevel nam ra bung tuk i ga ravian; ma dia ga vartabar ma ra umana tinabar di tuntun tar ia ma ra umana tinabar na varmaram ta ra luaina mata i ra Luluai. 27 Ma ra tarai Israel dia ga tir ra Luluai, (tago ra bok na kunubu kai God i ga ki abara ta nam ra e, 28 ma Pinekas, natu i Eleasar, natu i Aron, i ga tur na lua tana ta nam ra e,) ma dia ga biti: Dave, ina varubu mulai ma ra tarai Beniamin turagu, ba ina ngo? Ma ra Luluai i ga biti: Una vana, tago ningene ina nur tar ia ta ra limam. 29 Ma Israel i ga tibe ta umana tarai pi diat a paraparau kikil Gibea.

30 Ma ta ra vautuluna bung, a tarai Israel dia ga tut ure ra tarai Beniamin, ma dia ga tur tatamiai kakapi upi diat a ubu Gibea da lua. 31 Ma ra tarai Beniamin dia ga irop tadav ra tarai, ma dia ga ur vanavana ka diat kan ra pia na pal iat tadav ra.umana nga, ta tikai nina i vana uro Betel, ma ta ra tikai uro Gibea; ma dia ga varubu, ma dia ga ubu doko ra tarai da lua, a utul a vinun bar a tarai Israel. 32 Ma ra tarai Beniamin dia ga biti: Dia virua ta ra luaina mata i dat da lua. Ma ra tarai Israel dia ga biti: Dat a vilau tar ta ra umana nga, ma dat a vila raprap pa diat kan ra pia na pal. 33 Ma ra tarai Israel par dia ga tut kan ra pakana dia ga ki tana, ma dia ga tur tatamiai ara Baal-Tamar; ma ra tarai Israel nina dia ga paraparau dia ga vila irop kan ra pakana dia ga parau tana abara Mare-Geba. 34 Ma a vinun na arip na marmar na tarai Israel nina di ga pilak pa diat dia ga vana pi diat a varkuvo ma Gibea, ma ra vinarubu i ga manga dekdek; ma pa dia ga nunure ba ra kaina i ga maravai pire diat. 35 Ma ra Luluai i ga ubu Beniamin ta ra luaina mata i Israel; ma ta nam ra bung ra tarai Israel dia ga ubu doko a ura vinun ma a ilima na arip ma tika na mar na tarai Beniamin, go diat parika nina dia ga varvarubu ma ra pakat.

36 Ma ra tarai Beniamin dia ga gire ba di ga ubu dudur pa diat; tago ra tarai Israel dia ga ung murmur kan Beniamin tago dia ga nurnur ta diat dia ki parau kikil Gibea. 37 Ma nina dia ga ki parau dia ga lulut, ma dia ga vilau taun Gibea; ma dia ga ubu ra pia na pal ma ra mangmangi na pakat. 38 Ma ra vakilang kai ra tarai Israel ma diat nina dia ga ki parau, ia ra mi ba i tubang rikai ta ra bala na pia na pal. 39 Ma ta ra vinilau kai ra tarai Israel, Beniamin i ga ubu doko ra utul a vinun bar a umana tutana Israel; tago dia ga biti: A dovotina di ubu dudur pa diat ta ra luaina mata i dat da ta ra luaina vinarubu. 40 Ma ba ra mi i ga tubang rikai kan ra bala na pia na pal, ra tarai Beniamin dia ga lingan uro namur, ma ea, ra pia na pal parika i ga io, ma ra mi i ga tubang rikai tuk tar urama ra bakut. 41 Ma ra tarai Israel dia ga tur tapuku, ma ra tarai Beniamin dia ga kaian, tago dia ga gire ba ra kaina i ga tadav diat.

42 Ari kari dia ga tur tapuku kan ra tarai Israel tar ta ra nga uina ra pupui; ma ra kamara i ga korot murmur diat, ma diat dia ga lop kan ra pia na pal di ga doko diat abara. 43 Dia ga tur kikil Beniamin, dia ga korot diat, ma dia ga tadav diat ta ra pakana dia ga ngo tana, tuk uro ra matana taur tai Gibea. 44 Ma a vinun ma lavutul na arip na marmar na tutana Beniamin dia ga virua, diat par a umana tena vinarubu. 45 Ba dia ga lop, dia ga vilau uro ra bil tadav ra papar a vat Rimon; a ilima na arip na marmar dia ga virua ta ra umana nga, ma a ura arip na marmar dia ga virua ba di ga manga korot mur diat ta ra nga uro Gidom. 46 Damana ta nam ra bung a ura vinun ma a ilima na arip na marmar na tarai Beniamin dia ga virua, go diat parika a umana tena vinarubu ma ra pakat. 47 Laptikai na mar dia ga lop uro tar ta ra bil tadav ra papar a vat Rimon, ma dia ga ki boko ta ra papar a vat Rimon a ivat na gai. 48 Ma ra tarai Israel dia ga talil upi diat a ti vadidim vue ra tarai Beniamin, ma dia ga ubu ra tarai ma ra umana vavaguai ma ra lavur magit parika dia ga varkuvo ma diat ma ra mangmangi na pakat; ma dia ga tun vue bula kadia umana pia na pal.

Copyright information for `KSD